ویژگى هاى یاران مهدى علیه السلام

0

اما چه حكمتى در جوانى آنها نهفته است خداوند به حقایق امور آگاه است. شاید دلیل آن این باشد كه آنها تا پایان حاكمیت آن حضرت با او همراه باشند و سن جوانى این امكان را به آنها مى‌دهد كه تا او زنده است آنها نیز در كنار آن حضرت باشند و شخصیت جدیدى جایگزین آنها نگردد. چرا كه كسى پس از آنها به رتبه بلند آنها نمى‌رسد و هر جایگزینى مى‌تواند سبب تنزّل كیفى دولت كریمه ولى عصر شود.

 

 

 

یاران خاص مصلح جهان داراى ویژگى‌هایى هستند و ما در این بحث به مهم‌ترین آنها مى‌پردازیم.

1- جوانى

سیماى امام مهدى(علیه‌السلام) سیماى كسى است كه قریب چهل سال از عمر او گذشته باشد و یاران خاصّ او نیز از جوانانند یعنى سن اكثر آنها هماهنگ با مولاى آنهاست كه جوان به شمار مى‌آید.

شمشیرهاى اصحاب حضرت مهدى(علیه‌السلام) یاران را از توانمندى علمى خاص و گسترده‌اى برخوردار مى‌كند.

امام صادق(علیه‌السلام) فرمود:

بر هر شمشیرى هزار كلمه نوشته شده است و هر كلمه‌اى كلید هزار كلمه دیگر است.

امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) فرمود:

اصحاب المهدىّ شباب لا كهول فیهم، الّا مثل كحل العین و الملح فى الزّاد و اقل الزاد الملح(1)؛ اصحاب مهدى(علیه السلام) جوانند، كامل‌سن، در میان آنها نیست مگر مثل سرمه چشم و نمك در غذا و كمترین چیز در غذا، نمك است .

اما چه حكمتى در جوانى آنها نهفته است خداوند به حقایق امور آگاه است. شاید دلیل آن این باشد كه آنها تا پایان حاكمیت آن حضرت با او همراه باشند و سن جوانى این امكان را به آنها مى‌دهد كه تا او زنده است آنها نیز در كنار آن حضرت باشند و شخصیت جدیدى جایگزین آنها نگردد. چرا كه كسى پس از آنها به رتبه بلند آنها نمى‌رسد و هر جایگزینى مى‌تواند سبب تنزّل كیفى دولت كریمه ولى عصر شود.

این كه سخنى از مرگ اصحاب امام مهدى(علیه‌السلام) كه زمام امور عالم را به دست مى‌گیرند نشده است؛ قرینه‌اى بر قوّت این احتمال است. این دلیل وقتى قوت بیشترى مى‌گیرد كه حكومت آن حضرت هفت سال باشد كه هر سال آن معادل ده سال باشد چنان كه روایاتى در این باره وارد شده است و البته ارقام بالاترى هم درباره مدت حاكمیت او وجود دارد، اگر چه مدت نوزده سال را قوى‌تر دانستیم كه در این صورت یاران امام زمان(علیه‌السلام) به همان سن و موقعیتى كه دارند و جهان را اداره مى‌كنند پس از امام مهدى(علیه‌السلام) از منصوبین امام حسین(علیه‌السلام) پس از رجعت او به دنیا خواهند بود و حكومت آل محمّد(علیهم‌السلام) را با همان موقعیت و شكوه قبلى ادامه خواهند داد.

امام صادق(علیه‌السلام) فرمود:

یدعون الشّهادة و یتمنّون ان یقتلوا فى سبیل الله و شعارهم یا لثارات الحسین؛ اصحاب مهدى (علیه‌السلام) طلب شهادت مى‌كنند و آرزو دارند كه در راه خدا كشته شوند و شعار آنها در جنگ یا لثارات الحسین است.

حضور یاران خاصّ امام مهدى(علیه‌السلام) در دولت كریمه امام حسین(علیه‌السلام) كه روایات متعددى بر آن وارد شده است نقطه قوّتى بر آن حكومت الهى خواهد بود و این حضور بدون جوان بودن اصحاب مهدى(علیه‌السلام) امكانپذیر نمى‌باشد.

2- معنویت

بدون شك كسانى كه به افتخار بزرگ صحابى ولى عصر(علیه‌السلام) نایل مى‌شوند باید از رتبه بالایى در معنویت، عرفان و عبادت برخوردار باشند.

امام صادق(علیه‌السلام) فرمود:

یاران مهدى(علیه‌السلام) كسانى هستند كه شب بیدارند و در نماز خود، نغمه‌اى مانند صداى زنبور دارند. شب را بیدارند و به عبادت مى‌پردازند و روز مانند شیرند. مطیع‌تر از كنیز براى مولاى خویشند و همانند چراغ نورانى هستند. گویا قلب‌هاى آنها چراغ‌هایى است و از خوف خدا بیمناكند.(2)
امام زمان عليه السلام
3- شهادت طلبى

شهادت‌طلبى، ویژگى خدشه‌ناپذیر همه كسانى است كه از سطح عامه مردم اوج گرفته و بر قله‌هاى كمال تكیه زده‌اند. وقتى انسان به برخى از مراتب كمال بار یابد، غنچه‌هاى شهادت‌طلبى بر شاخه‌هاى درخت ایمان او شكفته مى‌گردد و همواره مرغ دلش در كنار این گل‌هاى ملكوتى، نغمه سرایى مى‌كند تا به عالم بالا پر كشد.

یاران امام مهدى(علیه‌السلام) كه مقام آنها همواره مورد درخواست اولیاى خدا و از آرزوهاى مقدس آنها بوده است نیز آرزوى شهادت در راه خدا مى‌كنند تا به عالى‌ترین جلوه ایثار یعنى دادن جسم و جان خود در راه خدا بار یابند. امام صادق(علیه‌السلام) فرمود:

یدعون الشّهادة و یتمنّون ان یقتلوا فى سبیل الله و شعارهم یا لثارات الحسین(3)؛ اصحاب مهدى (علیه‌السلام) طلب شهادت مى‌كنند و آرزو دارند كه در راه خدا كشته شوند و شعار آنها در جنگ یا لثارات الحسین است.

البته پاداش شهداى عصر ظهور بسیار زیادتر از شهداى زمان‌هاى دیگر است.

امام صادق(علیه السلام) ‌فرمود:

خداوند ترس را از دل شیعیان ما برمى‌دارد و در دل‌هاى دشمنانمان قرار مى‌دهد.

امام باقر(علیه‌السلام) فرمود:

كسى كه زمان قائم ما را درك كند و با او كشته شود اجر دو شهید دارد و كسى كه در برابر او كشته شود اجر بیست شهید دارد.(4)

4- اقتدار

قوت قلب و اقتدار اصحاب مهدى(علیه‌السلام) بى نظیر است به گونه‌اى كه تاریخ نظیر آن را سراغ ندارد. امام صادق(علیه‌السلام) فرمود:

وقتى امر ما فرا رسد و مهدى ما قیام كند هر یك از یاران او قوى‌تر از شیر و برّنده‌تر از نیزه‌اند. دشمن را زیر قدم‌هایشان مى‌گذارند و با دست‌هاى خود از پا در مى‌آورند.(5)

و در حدیث دیگر مى‌فرمود:

خداوند ترس را از دل شیعیان ما برمى‌دارد و در دل‌هاى دشمنانمان قرار مى‌دهد.(6)

هم چنین فرمود:

قدرت هر یك از آنها برابر قدرت چهل مرد است و قلب او از تكه‌هاى آهن محكم‌تر است.(7)

و امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) فرمود:

«اصحاب مهدى(علیه‌السلام)» مانند شیرهایى هستند كه از جنگل بیرون آمده‌اند، قلب‌هاى آنها تكه‌هاى آهن است، اگر بخواهند كوهى را از جا در آورند از جا در خواهند آورد. روش و لباس یكسانى دارند، مثل این كه همه از یك پدر هستند.(8)

امام باقر(علیه‌السلام) فرمود:

كسى كه زمان قائم ما را درك كند و با او كشته شود اجر دو شهید دارد و كسى كه در برابر او كشته شود اجر بیست شهید دارد.

امام باقر(علیه‌السلام) نیز درباره اقتدار جهانى آنها فرمود:

گویى اصحاب قائم را به چشم خود مى‌بینم كه تمام شرق و غرب عالم را تحت سیطره خود در آورده‌اند.(9)

5- بهره‌مندى ممتاز از علوم

اصحاب امام مهدى(علیه‌السلام) از جایگاه فوق العاده‌اى در اداره دنیا برخوردارند و چنین جایگاهى بر پایه‌هاى مستحكمى از جمله یك موقعیت علمى ممتاز استوار است.

امام صادق(علیه‌السلام) فرمود:

آنها انسان‌هایى نجیب و فقها، قضات و حكام دین هستند كه دست امام، قلب آنها را نوازش داده و هیچ حكمى براى آنها مشتبه نخواهد شد.(10) اگر چه دست كم، عدّه‌اى از اصحاب حضرت پیش از عصر ظهور به برخى از موقعیت‌هاى علمى دست مى‌یابند امّا نیاز آنها با توجه به مسئولیت خطیرى كه دارند جز با دستگیرى خاص و امتیازهاى ویژه علمى برآورده نخواهد شد. یكى از این عنایات ویژه همان است كه در روایت بیان شد كه دست پر مهر امام(علیه‌السلام) قلب‌هاى آنها را نوازش مى‌دهد. ماهیت این نوازش هر چه كه باشد نتیجه آن ارتقاء ویژه علمى آنان است به گونه‌اى كه جهل و اشتباه را از اندیشه و داورى آنها برطرف خواهد كرد.

عنایات دیگر علمى به اصحاب امام مهدى(علیه‌السلام) این است كه امام صادق(علیه‌السلام) فرمود:

وقتى قائم ما قیام كند به هر كشورى مردى را مى‌فرستد و به او مى‌گوید: برنامه تو در كف دست توست. پس هر گاه امرى پیش آمد كه آن را نمى‌فهمى و نمى‌دانى چگونه باید درباره آن قضاوت كنى به كف دست خود نگاه كن و به آنچه در آن مى‌بینى عمل كن.(11)

عنایات دیگر علمى به اصحاب امام مهدى(علیه‌السلام) این است كه امام صادق(علیه‌السلام) فرمود:

وقتى قائم ما قیام كند به هر كشورى مردى را مى‌فرستد و به او مى‌گوید: برنامه تو در كف دست توست. پس هر گاه امرى پیش آمد كه آن را نمى‌فهمى و نمى‌دانى چگونه باید درباره آن قضاوت كنى به كف دست خود نگاه كن و به آنچه در آن مى‌بینى عمل كن.

شمشیرهاى اصحاب حضرت مهدى(علیه‌السلام) نیز آنان را از توانمندى علمى خاص و گسترده‌اى برخوردار مى‌كند.

امام صادق(علیه‌السلام) فرمود:

بر هر شمشیرى هزار كلمه نوشته شده است و هر كلمه‌اى كلید هزار كلمه دیگر است.(12)

6- موقعیت بى نظیر

اصحاب امام مهدى(علیه‌السلام) در صدر بلند مرتبگان عالم تشیع و در میان اصحاب انبیاء و ائمه (علیهم‌السلام) كسى به بلندى مقام آنها بار نیافته و نخواهد یافت چه این كه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمود:

لم یسبقهم الاوّلون و لا یدركهم الآخرون(13)؛ كسى از گذشتگان بر آنها پیشى نگرفته است و از آیندگان كسى به آنها نمى‌رسد.

امام باقر(علیه‌السلام) نیز درباره جایگاه بلند آنها فرمود:

گویا اصحاب قائم را مى‌بینم كه بر مغرب و مشرق احاطه پیدا كرده‌اند و چیزى نیست مگر این كه مطیع آنهاست حتى درندگان زمین و آسمان به دنبال رضایت آنها هستند و بخشى از زمین بر بخشى دیگر افتخار مى‌كند و می‌گوید: امروز یكى از اصحاب قائم از روى من عبور كرد.(14)

پی‌نوشت‌ها:

1- بحار النوار، ج 52، ص 333و334

2- بحارالانوار، ج 52، ص 308.

3- بحارالانوار، ج 52، ص 308.

4- بحارالانوار، ج 52، ص 308.

5- بحارالانوار، ج 52، ص 372.

6- بحارالانوار، ج 52، ص 336.

7- كمال الدین، ص 673.

8- معجم احادیث الامام المهدى(علیه‌السلام)، ج 3، ص 94.

9- بحارالانوار، ج 52، ص 327.

10- دلائل الامامه طبرى، ص 562.

11- بحارالانوار، ج 52، ص 365.

12- بحارالانوار، ج 52، ص 286.

13- معجم احادیث الامام المهدى (علیه‌السلام) ، ج 3، ص 100.

14- بحارالانوار، ج 52، ص 327.

برگرفته از پرچم هدایت، محمد رضا اكبرى

جهان نیوز

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!