سازمان های يهودي – صهيونيستي در ايران

0

عنوان:    سازمان های يهودي – صهيونيستي در ايران(چاپ دوم)
موضوع:    تاريخ معاصر
موضوعات مرتبط:    رژيم پهلوي – اسرائيل – صهيونيسم – آژانس يهود- كليميان ايران
نويسنده:    موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
شمارگان:    5000
تاريخ انتشار:    بهار 1384
تعداد صفحات:    ۷۹۶ صفحه
قيمت:    60000 ريال

 

 

چكيده متن:
مجموعه حاضر حاصل تلاشي چندساله و مستمر براي بازخواني برخي رويدادهاي ناگفته تاريخ معاصر ايران است.
اين اثر بدون هر گونه پيشداوري درباره رويدادها، حول محور اسناد و گزارش‌هاي «سازمان اطلاعات و امنيت كشور» (ساواك) در دوره پهلوي، تحقيق و تدوين شده است.
اسناد و گزارش‌هاي طبقه‌بندي شده ساواك درباره كانون‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌هاي يهودي و صهيونيستي، بخش گزينش شده از انبوه اطلاعات موجود در اين باره است كه مطابق مقتضيات زمان، انتخاب و پس از موضوع‌بندي، به شرحي كه در فهرست كتاب مشاهده مي‌شود، تنظيم گرديده و به نگارش درآمده است.
آشناسازي جامعه اسلامي، به ويژه نسل جوان و بالاخص پژوهشگران و دانش‌پژوهان با رويدادهاي پنهان كه در منابع مطالعاتي و تحقيقاتي آشكار، ذكري از آنها به ميان نيامده است،‌ نه تنها اذهان را نسبت به حوادث و جريان‌هاي پس پرده، حساس و كنجكاو مي‌كند، بلكه مي‌تواند ديدگاه‌ها و نگرش‌ها را نسبت به بسياري از قضاياي تاريخي در حوزه مباحث سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و اطلاعاتي تغيير دهد.
تكاپوي اسرارآميز سازمان‌ها و شبكه‌هاي يهودي و صهيونيستي، مثل «آليانس»، در ايران قدمتي طولاني دارد؛ اما عصر اوج و فرود آنها در دوران سلطنت پهلوي بوده است.
اين مجموعه كه صرفاً درباره سازمان‌ها، انجمن‌ها و دسته‌هاي يهودي و صهيونيستي دوره پهلوي نگارش يافته، عمدتاً به همكاري و همگرايي مجامع و محافل ياد شده با برنامه‌ها، فعاليت‌ها و اهداف صهيونيستي در ايران، به ويژه حول موضوع انتقال يهود به فلسطين اشغالي و جمع‌آوري اعانه براي رژيم صهيونيستي، اشاره دارد؛ هر چند تكاپوي بي‌وقفه برخي تشكل‌هاي فعال، مثل «آژانس يهود»، منحصر به امر تحريك و انتقال يهود به فلسطين اشغالي و جمع‌آوري كمك‌هاي مالي براي خزانه رژيم صهيونيستي نبود، بلكه مأموريت‌هاي چندجانبه فرهنگي ـ تبليغي، سياسي، اقتصادي، نظامي و اطلاعاتي در دستور برنامه‌هاي آنان قرار داشت. بنابراين مباحث مطروحه درباره تشكل‌هاي مورد نظر به اختصار بسنده شده است. در حالي كه انبوه اطلاعات و مدارك موجود قابليت آن را دارند كه درباره هر يك از سازمان‌ها و گروه‌هاي مورد اشاره، كتابي مستقل و مفصل تهيه و تدوين شود. به بيان ديگر، عناوين و مباحث گوناگون مجموعه حاضر، هر كدام به نوبه خود دستمايه‌اي براي مطالعات و تحقيقات گسترده در موضوع مورد نظر است.
به كارگيري مكرر عبارات يهود و تكرار اسامي سازمان‌هاي و انجمن‌هاي يهودي، به معني يكسان‌نگري همه يهوديان و كانون‌هاي يهودي در ايران نيست؛ زيرا برخي از انها مبرا از همگرايي و همكاري مرموز با تشكلها و شبكه‌هاي صهيوني و اسرائيلي فعال در ايران هستند. اين موضوع از طريق غور و بررسي مدارك و اسناد، به آساني قابل جستجو و تشخيص است. بررسي روابط همه جانبه اسرائيل و سلطنت پهلوي و ابعاد نفوذ و حضور گسترده و عميق نمايندگان، مأموران، كارشناسان و ايادي صهيوني و اسرائيلي در عرصه‌هاي گوناگون اطلاعاتي ـ امنيتي، سياسي،‌ اقتصادي،‌ نظامي، علمي ـ فرهنگي و برنامه‌ريزي، از مباحث بسيار حساس تاريخ پنهان دوره پهلوي است كه جز از طريق جستجو و بازخواني اسناد و گزارش‌هاي طبقه‌بندي شده آن دوران مقدور و ميسور نيست. اين مهم، خارج از قلمرو فصول و قالب محتوايي كتاب حاضر و نيازمند پژوهشي مستقل و جداگانه است.
ميزان آگاهي و حساسيت مردم مسلمان ايران در دوره پهلوي، نسبت به تكاپوي مرموز سازمان‌ها و گروه‌هاي صهيونيستي و مأموران و ايادي آنها در اين سرزمين، از موضوعات بسيار جذاب، پر اهميت و خواندني تاريخ معاصر است كه اسناد و مدارك به جا مانده از آن دوران، در حد قابل قبول، قابليت بازگويي، تشريح و تحليل آن را دارند. اين موضوع نيز خارج از حوزه مباحث مجموعه حاضر، به عنوان يك اثر خواندني، جداگانه قابل عرضه و انتشار است.
در مجموعه «سازمان‌هاي يهودي و صهيونيستي در ايران»، به منظور رعايت امانت در بهره‌گيري اسناد، حتي‌المقدور سعي شده، اسامي و ع بارات مندرج در گزارش‌ها و سندها بدون هيچ‌گونه تغيير، عيناً‌ همانگونه كه هست، عرضه و انتشار يابد. بنابراين نه تنها نشر و ساختار نوشتاري گزارش‌ها و سندها، بلكه اسامي اشخاص نيز در بسياري موارد، هماهنگ، منطبق و يك دست نيست. براي مثال؛ «مئير عزري»، به اشكال گوناگون، از جمله؛ مه‌ير عزري، مائيرعزري، ماير عزري، معير عزري و … نوشته شده است. مع‌الوصف براي رفع برخي كاستي‌ها و نواقص،‌ تعدادي از اسامي كه به طور مكرر و فراوان در سندها از آنها ياد شده، مشمول قاعده استثنا گرديده و ناگزير يك دست شده‌اند.

منبع: ir-psri.com

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!