خلاصه ای از احادیث قابل توجه کتاب غیبت نعمانی

0

امام صادق (ع) که یکی از یاران آن حضرت به خدمتش رسید و عرض کرد …ای آقای من چقدر شیعه شما فراوان شده است. حضرت او را فرمود بگو چقدراند؟ گفت: بسیار. فرمود: شماره شان را میدانی؟ عرض کرد: بیش از شماره است. امام صادق(ع) فرمود: اگر آن شماره ای که توصیف شده است: سیصد وده و اندکی تکمیل شود خواسته شما انجام خواهد گرفت. ولی شیعه ما کسی است که …

 

 

 

 

 

خلاصه ای از احادیث قابل توجه کتاب غیبت نعمانی

اگر چه مطالب بسیاری از آخر الزمان و ظهور امام زمان گفته شد هدف از ارائه  این خلاصه این است که بعضی از تصورات نادرست که بین بسیاری از مردم درباره آن حضرت وجود دارد برداشته شود و از این طریق به ظهور او سهولت بخشید شود.

کتاب غیبت

مولف

شیخ جلیل محمد بن ابراهیم نعمانی

معروف به ابن ابی زینب

یکی از اعلام قرن چهارم هجری

(اصل عربی این کتاب از مفاخر آثار شیعه است)

آنچه بشیعه میرسد از آزمایش و پراکندگی و اختلاف در زمان غیبت تا آنجا که کسی حقیقتاً باقی نمی ماند بجز همان اندکی که امامان توصیفشان فرموده اند (یعنی 313 ازیاران آن حضرت)

باب 12 روایت 3: (صفحه 238)

امام صادق (ع) که یکی از یاران آن حضرت به خدمتش رسید و عرض کرد …ای آقای من چقدر شیعه شما فراوان شده است. حضرت او را فرمود بگو چقدراند؟ گفت: بسیار. فرمود: شماره شان را میدانی؟ عرض کرد: بیش از شماره است. امام صادق(ع) فرمود: اگر آن شماره ای که توصیف شده است: سیصد وده و اندکی تکمیل شود خواسته شما انجام خواهد گرفت. ولی شیعه ما کسی است که صدایش از بنا گوشش تجاوز نکند و عقده های درونی اش از پیکرش بیرون نیافتد و آشکارا مدح ما را نکند و با دشمنان ما ستیزه جو نباشد و با کسیکه از ما عیبجویی می کند هم نشین نگردد و کسیکه بدگویی از ما میکند هم صحبت نشود و دشمن ما را دوست ندارد و دوست ما را دشمن نداند.

عرض کردم : پس من با این گروه مختلف شیعه ای که ادعای شیعه گری دارند چه کنم؟ فرمود: مشخص میشوند و از همدیگر جدا میشوند و تبدیل می یابند. سالیانی بر آنان روی آورند که فانی شان کند و شمشیری از نیام بر آید که آنان را بکشد و اختلافی در میانشان افتد که پراکنده شان کند… شیعه ما تنها کسی است که همچون سگان پارس نکند و همچون کلاغان طمع نورزد و اگر از گرسنگی بمیرد گدایی نکند.

عرض کردم: فدایت شوم اشخاصی که این چنین است از کجا بجوییم؟ فرمود: آنان را در کنار گوشه های زمین جستجو کن آنان کسانی هستند که زندگی سبکی دارند و خانه بدوش هستند که اگر حاضر باشند شناخته نشوند و اگر غایب گردند کسی متوجه آنان نشود و اگر بیمار شوند عیادت کن ندارند و اگر خواستگاری کنند کسی شان به همسری نمیگزیند و اگر بمیرند بر جنازه شان کسی حاضر نشود. آنان کسانی هستند که در مالشان به همدیگر مواسات کنند و در قبرهایشان با یکدیگر دید و بازدید دارند و خواسته هایشان مختلف نیست هر چه از شهرهای مختلف باشند.

باب 12 روایت 9 (صفحه 242)

شنیدم حسین بن علی (ع) می فرمود: کاری که شما به انتظارش هستید نخواهد شد تا آنکه شما از یکدیگر بیزاری جویید و یکی به رخ دیگری آب دهن بیاندازد و بعضی گواهی بر کفر دیگری دهد و یکی آن دیگری را لعن کند. عرض کردم: در چنین دوران خیری  وجود ندارد؟ حسین (ع) فرمود: همه خیر در آن روزگار است که قائم ما قیام می کنید و همه اینها را از میان برمی دارد.

باب 12 روایت 15 (صفحه 245)

امام رضا (ع) فرمود: بخدا قسم آنچه که چشم به راه آن دارید انجام نمی پذیرد تا آنکه پاک شوید و تمیز یابید و تا آنکه نماند از شما مگر کمتر و باز کمتر.

باب 24 روایت 8 (صفحه 390)

… ابا عبدالله (ع) فرمود: بخدا قسم حتما [بر شما] صاحب شما ظهور خواهد کرد در حالیکه بیعت هیچکس بر گردن او نباشد و فرمود: صاحب شما ظاهر نمی شود تا آنکه اهل یقین در مورد او شک کنند…

باب 17 (صفحه 349)

روایاتی در باره آنچه قائم (ع) از نادانی مردم میبیند و آنچه بیش از قیامش از خانواده خودش می بیند

باب 17 روایت 1 (صفحه 349)

شنیدم ابا عبدالله (اما صادق) (ع) می فرمود : قائم ما که قیام می کند از نادانی مردم بیش از آنچه رسول خدا (ص) از نادانی جاهلیت برخورد کرد برخورد میکند. گفتم این چگونه ممکن است؟ فرمود: رسول خدا (ص) در حالی به سوی مردم آمد که آنان سنگ و کلوخها و چوبهای تراشیده را می پرستیدند و قائم ما هنگامی که بسوی مردم می آید در حالیکه همه مردم کتاب خدا را علیه او تاویل می کنند و با آن بر او احتجاج می نمایند. سپس فرمود : هان که به خدا قسم دامنه عدالت او به میان خانه های آنان راه میابد همانطور که گرما و سرما نفوذ می نماید.

باب 17 روایت 2 (صفحه 350)

شنیدم ابا جعفر (امام باقر) (ع) می فرمود: صاحب این امر اگر ظاهر بشود از مردم  می بیند مانند آنچه رسول خدا (ص) دید و بیشتر.

باب 17 روایت 3 (صفحه 350)

ابی عبدالله (امام صادق) (ع) که گفت: شنیدم آن حضرت می فرمود: قائم (ع) در پیکارش می بیند آنچه را رسول خدا (ص) ندید همانا رسول خدا در حالی بسوی آنان آمد که بتهای سنگی و چوبهای تراشیده شده را می پرستیدند ولی قائم، علیه او خروج می کنند و کتاب خدا را علیه او تاویل میکنند و به استناد آن تاویل با او می جنگند.

باب 17 روایت 4 (صفحه 350)

شنیدم ابا عبدالله جعفر بن محمد(ع) می فرمود: چون پرچم حق نمایان شود اهل خاور و  باختر به آن لعنت فرستد. می دانی چرا؟ گفتم : نه ، فرمود: برای آنچه مردم از خاندان او پیش از خروجش دیده اند.

باب 15روایت 4 (صفحه 334)

– امام صادق فرمود: اهل حق تا بوده اند همواره در سختی بوده اند …

باب 10 روایت 2 (صفحه159)

– چه حسرتی بندگان را که هیچ فرستاده ای برای آنان نیامد مگر آنکه او را مسخره می کردند.

باب 10 روایت 43 (صفحه 221)

– امام صادق (ع) که آن حضرت فرمود: اگر قائم قیام کند مردم به انکارش برخیزند زیرا او به قیافه جوانی رشید بسوی آنان باز می گردد و کسی در عقیده به او ثابت نمی ماند مگر آن کسی که خداوند در عالم ذره نخستین، پیمان از او گرفته باشد.

باب 15 روایت 2 (صفحه 333)

– … به ابی جعفر (ع) عرض کردم :  آنان می گویند که چون مهدی قیام کند همه کارها از برای او به خودی خود درست شود و به اندازه حجامتی خون نمیریزد.  فرمود: هرگز چنین نیست سوگند به آن کس که جان من بدست او است اگر کارها به خودی خود برای کسی درست می شد هر آينه  برای رسول خدا درست می شد آنگاه كه دندانهای جلوی آن حضرت شکست و صورت مبارکش زخم برداشت… نه، هرگز، سوگند بآنكس كه جان من بدست او است تا ما و شما عرق و خون بسته را پاك كنيم و سپس پيشاني اش را –  بنشاني علامت –  مسح كرد.

باب 22 (صفحه 378) –

آنچه روایت شد درباره اینکه قائم (ع) دعوت تازه ای را از سر میگیرد و اینکه اسلام غریبانه آغاز شد و سرانجام همچون آغازش غریب خواهد بود.

باب 22 روایت 1 (صفحه 378)

– ابی جعفر (امام باقر) (ع) که آن حضرت فرمود: همانا قائم ما چون قیام کند مردم را به امر نوينی دعوت کند همونطور که رسول خدا (ص) دعوت فرمودند و اسلام غریبانه آغاز شد و همچون آغازش به حال غربت باز خواهد گشت پس خوشا به حال غریبان.

باب 22 روایت 2 (صفحه 378)

– ابی عبدالله (امام صادق) (ع) که آن حضرت فرمود: اسلام غریبانه آغاز شد و بزودی همچون آغازش به حال غربت بازگشت خواهد کرد پس خوشا بحال غریبان. عرض کردم: خداوند حال شما را اصلاح فرماید این را برای من شرح دهید. فرمود: [از آن جهت که] دعوت کننده ما دعوت نوینی را از سر مي گیرد همانطور که رسول الله (ص) دعوت فرمود.

باب 22 روایت 3 (صفحه 379)

به ابی جعفر (امام باقر) (ع) عرض کردم: ما صاحب این امر را با صفتی توصیف میکنیم که هیچکس از مردم آنچنان نیستند.  فرمود:  نه به خدا قسم این [هرگز] نمیشود تا آنجا خود او علیه شما به همین احتجاج کند و شما را بسوی آن دعوت کند.

[شرح : ظاهراً مقصود آنست که توصیفهایی که شما برای صاحب الامر کرده اید درست نیست و آن حضرت در آن اوصاف با باقی مردم شریک است حتی موقعی که خود او ظاهر شود و مردم به واسطه آنکه او منصف به آن اوصاف نیست به انکارش برخیزند خود حضرت به مقام دفاع بر آید و احتجاج کند و مردم را بخود و یا به اوصافی که در او هست دعوت فرماید]

باب 20 روایت 10 (صفحه 371)

– شنیدم علی (ع) می فرمود : یاران قائم همگی جوانند پیرمرد در میانشان نیست مگر به اندازه سرمه در چشم یا بقدر نمک در میان توشه راه و در توشه راه کمتر از هر چیز نمک است.

باب 21 روایت 1 (صفحه 373)

– اباعبدالله (امام صادق) (ع) می فرمود: هنگامی که قائم خروج می کند کسیکه به نظر خویش از اهل این کار بود از این کار بیرون میرود و کسی که همانند پرستندگان آفتاب وماه است در این کار داخل می شود.

باب 13 روایت 2 (صفحه 251)

– امیرالمومنین (ع) نگاهی به حسین کرد و فرمود : این پسر من آقا است همچنان که رسول خدایش آقا نامیده است و بزودی خداوند از نسل او مردی هم نام پیامبر شما بیرون می آورد که در صورت و سیرت مانند او است… او مردی است پیشانی بلند و دماغ باریک که وسط دماغش اندکی برآمدگی دارد شکمش با ضخامت و رانهایش پهن و در ران راستش خالی است. دندانهای جلو از همدیگر باز …

باب 13 روایت 3 (صفحه 252)

– اما باقر (ع) فرمود : … او شخصی است سرخ و سفید چشمانش گود و فرو رفته ، بر جسته پیشانی و شانه پهن و بر سرش سبوسه و بر صورتش اثری است…

باب 13 روایت 4 (صفحه 253)

– اما باقر (ع) فرمود: … صاحب تو شکمش پهن است و علاوه بر سرش سبوسه است و فرزند زیبا رویان است …

کتاب مهدی موعود مجلسی (صفحه 243)

… قائم دو علامت دارد: یکی خال سر و دیگری موی سر در سمت چپ شانه های او خالی است و در ران راستش خالی است.

باب 13 روایت 5 (صفحه 253)

– اما باقر (ع) یا امام صادق (ع) فرمود: ای ابا محمد قائم را دو نشانه است خالی در سر و بیماری سبوسه در سرش باشد و خالی در میان دو کتف از طرف چپ زیر کتف چپ ورقی است همچون ورق آس.

باب 18 روایت 14 (صفحه 358)

– امیرالمومنین (ع) که آن حضرت فرمود: مهدی دارای چشمانی (مقبل)(1)، مخمور و موهای پیچیده و خال صورت است .

(1) در النهایه گوید:  القبل با حرکت به معنای آنست که چشم متوجه بینی باشد. و در قاموس گوید: که یکی از دوسیاهی چشم متوجه دیگری باشد و یا هر یک از دو دیده متوجه آن دیگری باشد که گویا به کنار بینی نگاه میکند. مترجم گوید: به نظر میرسد که معنای این لغت در فارسی عبارت است از حالتی در چشم که از آن به خمار بودن تعبیر می شود.

باب 10 روايت 35 (صفحه 216)

از ابي جعفر امام باقر (ع) كه فرمود: صاحب اين امر از همه ما در سن كمتر و در شخصيت خاموش تر است…

باب 13 روايت 40 (صفحه 283)

– به ابي عبدالله (امام صادق) (ع) عرض كردم : امام به چه چيز شناخته مي شود ؟ فرمود: به سكينه و وقار. عرض كردم ديگر به چه چيز؟ او را با حلال و حرام (و در بعضي از نسخه ها با شناختن حلال و حرام ) مي تواني بشناسي…

باب 13 روايت 6 (صفحه 257)

– اما يعني يگانه دوران كه هيچكس هم افق شدن با او نتواند و هيچ دانشمندي بهمگامي با او نرسد و عوضي از براي او يافت نشود و مثل و مانندي براي او نباشد برتري مخصوص دارد بدون آنكه بدنبالش  رفته باشد و يا در مقام كسبش بوده باشد…

… عقلها درباره اش گم و افكار گمراه  و مغزها حيران  و ديده ها خيره و بزرگان در برابرش كوچك و حكيمان حيرانند…

… و چون خداوند بندهاي را براي كارهاي بندگانش برگزيند سينه اش را بهمن منظور گشاده مي كند و بر دلش چشمه هاي حكمت مي سپارد و دانش را آنچنان الهامش مي كند كه در هيچ پاسخگويي برنج نيفتد و در جواب گويي از حق و حقيقت منحرف نشود…

باب 13 روايت 41

… به راهنمايي و سكون و وقار و اينكه آل محمد به برترياو اقرار داشته و از چيزيكه ميان دو طرف زمين (پشت و روي آن ) هست از او نپرسند مگر آنكه پاسخ گويد.

باب 13 روايت 19 (صفحه 271)

امام باقر (ع) فرمود : امام قائم كه قيام كند امري نو و كتابي نو و قضاوتي نو خواهد داشت و بر عرب سخت خواهد گرفت بجز شمشير كاري نخواهد داشت نه توبه كسيرا مي پذيرد و نه در اجراي امر خداوند از ملامت كسي باك دارد.

باب 13 روايت 20 (صفحه 272)

– امام صادق (ع) فرمود: چرا بخورج امام  قائم شتاب مي كنيد بخدا قسم بجز جامه اي درشت بافت نپوشد و بجز غذاي ناگوار نحورد و بجز شمشير در كار نباشد و در سايه شمشير مرگ است.

مهدي معود مجلسي (صفحه 356)

…بصورت جواني كه كمتر از چهل سال دشاته باشد.

صفحه 392: او در صورت و سيرت به پيغمبر از همه كس شبيه تر است.

صفحه 1111: كسي كه عمرش از چهل سال تجاوز كرده است ، صاحب الامر نيست.

باب 12 روايت 1 (صفحه 251)

– امر المومنين (ع) فرمود: … آستانه ايش از همه شما گشاده تر و دانشش از همه شما بيشتر و بخوشان از همه شماها پيوند آميزتر…

باب 10 روايت 4 (صفحه 165)

… آري قائم مهدي از نسل علي است و از حيث خلقت و اخلاق و قيافه  و هيبت شبيه ترين مردم است بعيسي ، خداوند آنچه را كه به همه انبيا عطا فرموده است باو عطا فرمايد و بيشتر و برتر، همانا از براي قائم كه از فرزندان علي است غيبتي است مانند غيبت يوسف و بازگشتي است همچون بازگشت عيسي بن مريم و پس از آنكه مدتي غايب شد ظاهر ميشود در وقتي كه ستاره سرخ طلوع كرده و زوراء  كه شهره ري است ويران شده  و مزورة كه بغداد است فرو رفته …

باب 10 روايت 9 (صفحه 194)

– امام رضا (ع) فرمود:… تا آنگاه كه خداوند براي اين امر جواني را از خاندان ما برانگيزاند كه  زادگاهش و پرورشگاهش پنهان باشد ولي اصل وجودش پنهان نباشد.

باب 10 (صفحه 198)

– … امام صادق فرمود : ولادت صاحب اين امر از نظر مردم پنهان ميشود بخاطر آنكه بهنگام خروج بيعت هيچ كس برگردن او نباشد و خداوند كار او را در يك شب اصلاح مي فرمايد.

باب 14 روايت 6 (صفحه 297)

– اما صادق (ع) فرمود : ناچار بايد پيش از قيام قائم سالي باشد كه مردم در آن سال گرسنه بمانند و از دو ناحيه ترس و سختي آنان را فرا گيرد از كشتار و از كم بود ثروتها و جانها و ميوه ها…

باب 14 روايت 13 (صفحه 297)

– اما باقر (ع) كه آنحضرت فرمود: آنگاه كه آتشي از [جانب] خاور ديديد كه همچون (هردي) رنگ زرد و سرخ سهمناك است كه سه روز يا هفت روز سرميكشد بانتظار فرج آل محمد باشيد.

باب 14 روايت 13 (صفحه 298) … حضرت قائم قيام نمي كند مگر هنگاميكه مردم را ترس سخت فرا گرفته باشد و زمين لرزه ها و گرفتاري و بلا دامنگير مردم شود و پيش از اينها بيماري طاعون فرارسد و شمشيري بران در ميان عرب باشد واختلاف سختي بميان مردم افتد آنچنانكه دينشان پاشيده گردد و حالشان دگرگون شود تا آنجا كه هر صبح و شام آرزوي مرگ كنند از بس مردم آزار بينند و بجان يدكديگر مي افتند.

باب 14 روايت 33 (صفحه 312)

– شنيدم امام صادق (ع) ميفرمود: بنام صاحب اين امر آوازدهنده اي از آسمان آواز ميدهد (توجه : فلاني فرزند فلاني كار را بدست گرفته  –  و بر اوضاع مسلط است –  بيهوده براي چه جنگ مي كنيد؟)

باب 14 روايت 37 (صفحه 313)

– اما صادق (ع) كه فرمود: … آنگاه كه نشانه اي در آسمان ديديد: آتش بزرگي كه از جانب مشرق چند شب سر ميكشد آنوقت فرج مردم فرا رسيده است و اندكي پيش از قائم خواهد بود.

باب 14 رويات 40 (صفحه 315)

– امام باقر (ع) فرمود: … آنچه در جانشان به آنها نشان ميدهد مسخ شدن است وآنچه در جهان نشان ميدهد تنگ شدن محيط زندگي است…

باب 14 روايت 44 (صفحه 317)

– اما رضا (ع) ميفرمود: پيش از اين امر (بيوح) خواهد شد من نفهميدم كه بيوح يعني چه؟ پس به حج رفتم و شنيدم عربي ميگفت : امروز روز بيوح است. باو گفتم : بيوح يعني چه؟ گفت : يعني بسيار گرم.

باب 14 روايت 51 (صفحه 321)

– هيچوقت بخدمت امام باقر (ع) نرسيدم مگر آنكه فرمود: خراسان خراسان ، سجستان سجستان ، گويي در اين سخن مژده اي بما ميداد.

باب 5 روايت 9 (صفحه 121)

اما باقر(ع) فرمود: هر پرچمي كه پيش از پرچم حضرت قائم بر افراشته شود پرچمدارش طاغوت و بناحق است.

باب 14 رويات 53 (صفحه 321)

امام صادق (ع) كه فرمود: اين كار صورت نخواهد گرفت تا آنكه هيچ صنفي از مرد م نماند مگر آنگه بر مردم حكومت كنند تا آنكه كسي نگويد اگر ما حاكم ميشديم بعدالت رفتار ميكرديم سپس قائم (ع) بحق و عدالت قيام ميكند. (از اين جمله استفاده مي شود كه همه نظامهاي پيش از ظهور آن حضرت نظام ظلم و جور است)

باب 14 روايت 54 (صفحه 321)

– به امام صادق (ع) عرض كردم : آن آواز، حقيقت دارد ؟ فرمود: آري بخدا قسم تا آنجا كه هر قومي بزبان خودشان آن را ميشنوند، و فرمود: اين كار صورت نخواهد گرفت تا آنكه نه دهم از مردم از ميان بروند.

باب 14 روايت 61 (صفحه 325)

– امير المومنين (ع) فرمود: پيشاپيش قائم مرگ سرخ و مرگ سفيد و ملخي فصلي و ملخي غير فصلي كه همچون خون سرخ رنگ است خواهد بود اما مرگ سرخ بوسيله شمشير است و اما مرگ سفيد يعني طاعون.

باب 14 روايت 62 (صفحه 325)

شنيدم علي (ع) ميفرمود: پيشاپيش قائم سالهاي فريبايي خواهد بود كه راستگو در آن دروغگو و دروغگو در آن راستگو پنداشته شود…

باب 14 رويات 67 (صفحه 330)

ابو جعفر بن علي الباقر (ع) فرمود: … پس خداوند سيصدو سيزده نفر ياران آنحضرت را بر او گرد مي آورد بدون قرار قبلي خداوند آنان را گرد مي اورد همچون ابر پاييز كه بهم مي پيوندند…

باب 14 رويات 68 (صفحه 331)

– ابي عبدالله (ع) كه فرمود: قائم روز عاشورا قيام خواهد كرد.

باب 18 رويات 16 (صفحه 359)

– … عرض شد : يا امير المومنين آن نشانه چيست؟ فرمود: زلزله اي در شام روي دهد كه بيش از صد هزار نفر در اثر آن جان مي سپارد.

باب 10 روايت 29 (صفحه 212)

– به امام صادق (ع) عرض كردم : من بفدايت اين امر آنقدر بدرازا كشيد كه دلها تنگ شد و ما دق مرگ شديم . فرمود اينكار در آخرين مرحله نا اميدي و سخت ترين مرتبه غم و اندو انجام خواهد گرفت …

باب 14 رويات 22 (صفحه 307)

– اما باقر (ع) كه فرمود : قائم (ع) در سالهاي فرد :نه، يك، سه، پنج قيام خواهد كرد…

مهدي معود مجلسي (صفحه 1015) … روز قيامت در سال طاق است …

مهدي معود مجلسي (صفحه 1098) … دور نيست علت اينكه قائم (ع) از آنجا (يعني مكه ) رسماً قيام نميكند و به كوفه مركز پيعيان مي آيد همين موضوع باشد.

باب 2 روايت 1 (صفحه 31)

– … پيغمبر (ص) فرمود(تاويل قرآن را بجز خدا و ثابت قدمان در دانش كسي نمي داند.)

باب 4 روايت 4 (صفحه 58)

– … امير المومنين فرمود: … آنچه خدا بخواهد كه خدا را اراده ها و نتيجه ها و پايان كارها است.

باب 14 رويات 3 (صفحه 290)

– امام علي (ع) فرمود: … كه بازرگان فراوان ولي سودها اندك گردد و رباخواري رواج يابد و زنازادگان فراوان شوند و مردم در منجلاب فساد و زنا فرو روند و معارف دين را نشناخته بگيرند و هلالها بزرگ شود و زنان بزنان اكتفا كنند و مردان به مردان.

[مترجم گويد: معناي هلالها بزرگ شود شايد آن باشد كه پسران زيباروي در نظر مردم عظمت يابند چون هلال بمعناي پسر زيبا آمده است…]

منبع: http://www.up-research.com

برای مطالعه اطلاعات تکمیلی در مورد کتاب به قسمت معرفی کتاب مراجعه فرامایید.

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!