جایگاه عقل و نقل در نزد سلفیان – بخش 2

0

به نظر سلفیان اولین فردی که قیاس فاسد را به کار برد و از آن استفاده نمود، ابلیس بود این ابلیس است که تمام شبهات را در ذهن عقل‌گرایان انداخته و انان بدعت‌های فراوان در اسلام ایجاد کرده‌اند و اگر تفحص کنید و به آرای فرقه‌های بدعت‌گزار مراجعه کنید، به این نکته می‌رسید که همگی همچون ابلیس به قیاس روی اورده و رأی خود را با نص در تعارض می‌ّبینند، لذا به تأویل و توجیه نص پرداخته و تابع هوا و هوس خود گشته‌اند.

 

بخش قبلی

 

تعارض عقل و نقل در نگاه سلفیان

متکلمان و فیلسوفان قائلند که اصول دین آن چیزی است که عقل درک می‌کند و فرع چیزی است که عقل‌آن را درک نکرده و شرع درباره آن سخن می‌گوید. مثل عبادیات. این نگرش مورد نقد جدی سلفیان قرار گرفته و معتقدند کتاب و سنت تمام اصول دین را دارد و احتیاجی به عقل ندارد و به قول ابن تیمیه: «انّ رسول الله بیّن جمیع الدین اصوله و فروعه، باطنه و ظاهره، علمه و عمله. این اصل، اصل اصول علم و ایمان است. هر کس به این اصل تمسک کرد، او از اهل سنت و جماعت و اهل حق است و اولی به تبعیت و پیروی است».

به نظر سلفیان رابطه علوم عقلی و علوم سمعی به یکی از سه وجه زیر متصور است. برخی علوم فقط به وسیله وحی فهمیده می‌شوند. مثل خبر‌های انبیا از بعث و حساب که عقل در این جا هیچ راهی برای فهم آنها ندارد. برخی از علوم فقط به عقل فهمیده می‌شود مثل علوم تجربی که شرع در این مسائل ساکت است مثل پزشکی، حساب و هندسه و صنایع و حرفه‌ها که وظیفه شرع این نیست که در این زمینه‌ها صحبت کند.

برخی علوم هم وجود دارند که هم به شرع فهمیده می‌شوند هم به عقل که در برخی از این علوم، ادله عقلی از طرف شارع آمده است که این علوم را می‌توان علوم شرعی- عقلی نامید یا شرع دریاره دلیل عقلی آنان چیزی بیان نکرده است یعنی شارع آن علم را بیان کرده ، ولی دلیل عقلی آن را بیان نکرده است ولی عقل هم آن را می‌فهمد. در این علوم، باید تابع شرع بود و عقل را کنار نهاد. زیرا معلوم نیست که شارع آن دلیل عقلی را بپذیرد، لذا باید درباره آن سکوت کرد.

رشید رضا (م 1935م) از سلفیان عضر حاضر که اصرار فراوان بر اصلاح خلافت سنی و اعاده آن به شکلی که در صدر اسلامی معمول بود، دارد به ضرورت اجتهاد و مبارزه با جهل و خرافات در میان مسلمانان تأکید فراوان می‌کند.[30] وی در کتاب الوحی المحمدی می‌کوشد تا ثابت کند که اسلام با عقل و علم و حکمت سازش دارد ولی معتقد است که علوم بر پایه حدس و گمان و احتمال استوار است بنابراین در معرض اختلاف و تخطئه قرار دارد.

وی در این کتاب همچون دیگر سلفیان به عقل آنچنان بهایی نمی‌دهد و وحی را بر عقل مقدم می‌دارد.[31] به نظر می‌رسد سخنان رشید رضا به نوعی از تناقض درونی رنج می‌برد. اگر اسلام با عقل و علم سازش دارد، یعنی اعتبار این علوم را هر چند بر پایه حدس و گمان هم که باشد می‌پذیرد، لذا نباید آن علوم را بی‌اعتبار دانست و با الفاظ پردازی به رفع شبهه پرداخت.

به نظر سلفیان عقل را خداوند خلق کرده و از وظایف ان است که ادراک نماید و وظیفه اصلی عقل ادراک و درک دین و شرع است. پس عقل حق ندارد در مواردی که شرع با دلیل قطعی آن را ثابت کرده است، مخالفت ورزد. زیرا در شرع چه در اخبار و چه در احکامش چیزی که بطلانش از سوی عقل ثابت شده باشد، وجود ندارد، بلکه عقل شهادت به احکام و اخبار شرع می‌دهد حال به اجمال یا تفصیل.

اجمال مطلب آن است که عقل به صحت نبوت پیامبر و صداقت ایشان شهادت می‌دهد که لازمه این شهادت این است که هر آنچه را در کتاب و سنت از پیامبر آمده است را نیز تصدیق نماید و تفصیل آن این است که د شرع اموری که مورد طرد عقل باشد وجود ندارد بلکه تمام مسائلی که عقل آن را درک می‌کند شرع آن را تصدیق می‌کند و آنچه عقل از درک آن عاجز است این به خاطر این نیست که وجود ندارد، بلکه به خاطر قوت و اعتبار شرع نسبت به عقل است. یعنی شرع در مقام ارائه حقایق و واقعیات از عقل مقدم‌تر است.

پس شرع چیز‌هایی می‌آورد که عقل در آن حیران است نه آنکه عقل آن را محال بداند. خداوند هم کتاب فرستاد و هم عقل را خلق کرد. پس این دو در مقام انزال برادرند و در معرفت احکام کمک کار یکدیگرند و هیچ تعارضی میان عقل و نصوص شرع نیست. هیچ نص شرعی صحیحی را نمی‌یابی که معارض قیاس صحیح صریح باشد. این امکان ندارد. بلکه شرع صحیح و عقل صریح همیار هم هستند و یکی دیگری را تصدیق می‌کند.[32]اگر چه سلفیان این گونه سخن می‌گویند ولی در عین حال تصریح دارند که « شرع حاکمٌ باطلاق و مقدم باطلاقٍ».[33]

برخی از نویسندگان با تقسیم علوم به سه قسم معتقدند که یا علوم ضروری‌اند که تشکیک بر نمی ‌دارند یا نظری‌اند که با کسب و نظر به دست می‌آیند که این نوع دوم به نوع اول محتاجند و قسم سوم علومی‌اند که انسان خود به خود به‌ آن‌ ها دسترسی ندارد و باید راهی به سوی آن بیابد مثل مغیبات.قسم اول ضروریات بوده که لازمه نفس انسانی‌اند و با فطرت و عقل همساز، لذا تمام آنها صحیح و امکان ندارد که با نقل صحیح در تعارض باشند؛ اگر چه گاهی اوقات برای برخی مخفی شده و یا شبهات روی آن را می‌پوشانند که احتیاج به تنبه و توجه است. پس تصور مخالفت این ضروریات با نقل صحیح وجود ندارد.

قسم دوم که هیچ گاه قطعی و یقینی نمی‌گردد به نحوی که تمام عقلا بر آن اتفاق نظر داشته باشند. زیر در این قسم هم صحیح وجود دارد هم باطل و هم مشکوک و خود عقل گرایان گفته‌اند که عادتاً امکان اتفاق در نظریات نیست. زیرا قریحه‌ها و مبانی مختلف است. اختلاف از این قسم برداشته نمی‌شود مگر اینکه شرع از حقیقت آن خبر دهد و حقایق را برای عقول آشکار سازد و به قطع برسد و چون قطع از سوی خود عقل امکان پذیر نیست لذا جز شارع رافع اختلاف و فصل الخطاب است.

اما قسم سوم که مغیبات باشند، عقل هیچ راهی به شناخت آنها ندارد، بلکه در این امور فقط اخبار شرع حجیت دارند. البته گاهی عقل حسن برخی از مسائل مهم را نیز درک می‌کند مثل بعضی از صفات الهی و بعث و جزا و امثال آن را.  از تبیین اقسام گوناکون علوم به دست آمد که تمام علوم به شرع محتاجند. قسم اول و سوم که احتیاجشان به شرع واضح و روشن است. زیرا عقل به صورت مستقل و قطعی آنها را درک نمی‌کند و در قسم نظری هم احتیاج به تنّبه شارع است مثلاً مرگ از علوم ضروری است اما باز شرع به آن تاکید فراوان کرده، چون که تنّبه و تذکر است. بنابراین هیچ گاه عقل صلاحیت مقابله با وحی را ندارد چه برسد بخواهد همطراز با وحی قرار گیرد و با آن تعارض کند.[34]

سلفیان قائلند که عقل عاجز از درک حقیقت مسائل دین است و این دلیل بسیار مهمی بر کمال و تفوّق شریعت بر عقل، پس هر چه خداوند از آن خبر داده است اعم از صفات خداوند و نبوت و معاد همه از فهم عقل بالاترند و عقل قدرت درک حقیقت آنها را ندارد، لذا نباید به انکار آنها بپردازد و بگوید چون من حقیقت آنها را درک نمی‌کنم پس وجود ندارد. هیچ گاه عقل نمی‌تواند درک کند که چگونه یک عصا تبدیل به یک مار می‌گردد و چگونه امکان دارد که دریا شکافته شود و چگونه ممکن است که انسانی در شکم ماهی زندگی کند، اما همه اینها اموریند که خدا از آنها خبر داده است و عقل حقیقت آنها را درک نمی‌کند و نخواهد کرد.

اما این بدان معنا نیست که شرع چیزی را بیان کرده که عقل صراحتاً محال بودن آن را به اثبات رسانده است، لذا معجزات انبیاء نباید مستلزم اجتماع نقضیین باشند که نبوده است یا رفع نقیضین یا به اینکه یکی بیشتر از دو تا است و این از اموری است که مورد اتفاق و اجماع اهل اسلام است. بلکه منظور این است که عقل صحیح با نقل صحیح تعارض ندارد و نخواهد داشت و حاکم و مقدم در امور اختلافی نقل است. لذا اگر میان عقل صحیح با نقل صحیح تعارضی وجود دارد، این تعارض ظاهری است و اگر حل نشد، در این جا نقل مقدم می‌شود و عقل را جایی برای جولان دادن نیست.[35]

به نظر سلفیان اولین فردی که قیاس فاسد را به کار برد و از آن استفاده نمود، ابلیس بود این ابلیس است که تمام شبهات را در ذهن عقل‌گرایان انداخته و انان بدعت‌های فراوان در اسلام ایجاد کرده‌اند و اگر تفحص کنید و به آرای فرقه‌های بدعت‌گزار مراجعه کنید، به این نکته می‌رسید که همگی همچون ابلیس به قیاس روی اورده و رأی خود را با نص در تعارض می‌ّبینند، لذا به تأویل و توجیه نص پرداخته و تابع هوا و هوس خود گشته‌اند.

بنابراین بر مؤمن واجب است که در صورت تعارض میان شرع و عقل، عقلش را متهم سازد و آن را متشابه بگیرد و نصوص شرعی را محکم قرار دهد و بگوید آنچه شرع گفته از محکمات است و فهم من از متشابهات است که این مذهب راسخین در علم و ایمان است؛[36] و به قول ابن ابی عزّ: هر کس با رأی و ذوق و فکر خود نظر دهد با اینکه نص وجود دارد یا نص را با معقول در تعارض ببیند و معقول را مقدم دارد، او همکار و همیار ابلیس است. چون که او هم تسلیم امر خداوند نگردید و گفت: «‌أنَا خَیْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِی مِن نَّارٍ و خَلقْتَهُ مِن طِینٍ»[37] [38]

در نظر سلفیان عمده کسانی که با نصوص کتاب و سنت مخالفت می‌ورزند به قیاس فاسد یا نقل کاذب یا خطاب شیطانی احتجاج  کرده و نام قیاس فاسد را عقل و ضرورت می‌گذارند و حال‌ آنکه نه عقل است و نه در نفس الامر ضرورت؛ و نام نقل کاذب را نص و شرع می‌گذارند و حال آنکه خدا و پیامبر‌ آن را نگفته‌اند و نسبت دروغ به پیامبر بسته‌اند و در نفس الامر هم این واقعیت وجود ندارد؛ و نام خطاب شیطانی را الهام  و شهود و مکاشفه می‌نامند و حال آنکه از تزیین‌ها و تنزلات شیطانی است.[39]

بدتر از این کار این است که با عقل فاسد خود یا ذوق شیطانی اصولی را بیان کرده و‌ آن اصول را دین و شرع معرفی می‌کنند که این اصول با نصوص کتاب و سنت در تعارض است و اگر نصوص کتاب و موافقت کرد به نصوص شرعی از آن حیث که اصول آنان را تأیید کرده احتجاج می‌کنند نه به خاطر اینکه شرع را قبول داشته باشند و به آن اعتماد کنند.

حال اگر نص با عقل فاسد یا ذوق شیطانی آنان مخالف بود، یکی از سه راه را پیش می‌گیرند. اگر نص، حدیث باشد.نصوص را رد کرده و تکذیب می‌کنند و می‌گویند این نقل کاذب است، بالاخص اگر خبر واحدی باشد. یا حدیث را از ظاهرش مصروف داشته و یا انواع تحریفات معنایی برایش می‌سازد و اسمش را تأویل می‌گذارند و حال آنکه این روش، تحریف کلمات از مواضعش است.

سومین کاری که می‌کنند آن نص را بر ظاهرش باقی می‌گذارند ولی مقتضای ظاهر را نفی می‌کنند و آن را از متشابهات معرفی کرده که باید امرش را به خدا واگذار کرد.[40]  این افراد به راهی غیر از راه پیامبر می‌روند و اسم کار خود را عقل‌گرایی می نامند که بین آنان اختلاف و تنازع فراوانی وجود دارد که جمع آن ممکن نیست حتی در امور ضروری اختلاف میان عقل‌گرایان شدید است و هر کدام رای خود را به نام ضروری به مردم القا می‌کند.[41] بنابراین هر متکلمی که ادعا می‌کند دلیل عقلی قطعی با دلیل شرعی تعارض دارد، فقط صرف ادعا است و اکثر بیراهه رفته‌اند و این تعارض نیست، بلکه تبعیت از هوی و هوس است و قصد اصلی آنان ابطال نصوص است.[42]

بر این اساس در نظر سلفیان راه سعادت و نجات این است که هر آنچه را خدا و پیامبر بیان کرده‌اند تبعیت کنیم و به آنها ایمان آوریم و نصوص کتاب و سنت را اصل قرار داده و بقیه را با آن بسنجیم. اگر ادعاهای فلاسفه و متکلمان و عرفا با آن اصول شرعی موافقت داشت. بپذیریم و الاّ آنها را کنار گذاشته و باطل بدانیم و اگر نتوانیم انطباق و عدم انطباق کلمات قیاس‌گرایان و ذوق‌گراها را با نصوص تشخیص دهیم، آن کلمات را به عنوان کملات مجمل و مبهم که صاحبش نفهمید، چه چیزی بیان کرده است، کنار نهیم و اگر مراد گوینده را فهمیدیم اما در شرع در تصدیق یا تکذیب آن چیزی نیامده است در اینجا سکوت کرده و چیزی نگوییم زیرا علم آن چیزی است که پیامبر گفته است و هر چه بقیه گفته‌اند علم نیست.[43]

سلف همیشه به انکار کسانی پرداخته‌اند که با رأی خود به جنگ نصوص کتاب و سنت رفته‌اند و بسیار در این زمینه سختگیر بودند، همچنان که از مالک بن انس، شافعی و احمد نقل شده است.[44]مالک بن انس (م 179 هـ .ق) بغض اهل رأی را در دل داشت و آورده‌اند که به نظر مالک بن انس علم کلام اصلاً علم نیست. زیرا اگر علم بود، صحابه و تابعین درباره آن به گفتگو می‌پرداختند و حال که آنان به این موضوع نپرداختند، لذا نمی‌توان آن را علم به حساب آورد.[45]

شافعی ( م 204 هـ .ق) همچون استادش مالک بن انس، مخالف متکلمان و علم کلام بود و قائل بود باید متکلمان را با شلاق زد و آنان را بر شتر بدون جهاز سوار کرد و در میان قبایل و عشایر چرخاند و فریاد زد این جزای کسی است که کتاب و سنت را ترک گفته و به کلام روی آورده است.[46] احمد بن حنبل (م 241 هـ.ق) همچون اسلاف محدث خود با علم کلام مخالف بود و می گفت: « لا تجالسوا اهل الکلام و إن ذبوا عن السنّة»[47] وی قائل بود هر کس به سوی علم کلام رهسپار شود، بدانید که در قلبش نسبت به اهل اسلام کینه‌ای وجود دارد و علم کلام باعث خروج از بهشت و سعادت و دخول در بدعت و عذاب می‌دانست.[48]

از ابو الزّناد (م 131 هـ .ق) یکی از محدثان بزرگ قرن دوم و استاد مالک بن انس و شاگرد سعید بن مسیّب در این زمینه نقل شده است که ما بسیاری از تابعین را ملاقات کردیم که همگی از اهل جدل عیب‌جویی کرده و اخذ به رأی را منع می‌کردند و ما را از نشست و برخاست با آنان منع می‌کردند و آنان را اهل ضلالت و گمراهی و تحریف معرفی می‌کردند. زیرا آنان نصوص کتاب و سنت را تأویل می‌کردند و به آرای خود اخذ کرده و نصوص را کنار می‌گذاشتند.[49]

از مجموع این کلمات این نکته به دست می‌آید که سلفیان اعتراض بر شرع به مجرد عقل و رأی را نپذیرفته و آن را مذهب بدعتگزاران در هر زمان معرفی کرده‌اند و آن را عمل شیطانی دانسته‌اند و معتقدند مؤمن نباید ایمان خود را با قیاس‌های فاسد از بین ببرد و نابود کند. چون این قیاس‌ها جهل و خیال و وهم و ذوقیات شیطانی است که در نزد عقل‌گرایان و عرفا به عنوان حق جلوه کرده است.[50]

به نظر آنان هر گاه به گمان فردی کتاب و عقل تعارض کردند، یکی ازدو امر لازم می‌آید. یا فساد آن چیزی که به عنوان نص استفاده شده، به دست می‌آید یا فساد برهان عقلی، حال اگر فساد در نص باشد با صدورش از معصوم قابل خدشه است یا دلالتش بر مقصود ظنّی است و اگر برهان عقلی فاسد باشد یا به خاطر برخی مقدمات آن است یا نتیجه از آن مقدمات به دست نمی‌آید. زیرا از قیاس‌های مجمل و متشابه تشکیل شده است. بنابراین عقل و نقل هیچ گاه با هم در نفس الامر تعارضی ندارند و چون خطای در شرع در حد صفر است چون پیامبر خدا آن را فرموده است، لذا باید به عقل شک کرد و در مقدمات تشکیک نمود.[51]

از آنجا که همه امور مورد اختلاف عقل و نقل از امو خفیّه مشتبهه است، اکثر برداشت‌ها و بیانات عقل در این امور صریح و واضح نخواهد بود و به خاطر همین اختلاف زیادی میان عقلا در این امور پدید آمده است مثل مباحث اسما و صفات خداوند و مباحث بعد از مرگ که همگی از امور غیبی بوده و عقول اکثر عقلا از فهم موضوعات قاصر است.

بنابراین نباید به عقل توجه داشت و نصوص ثابت کتاب و سنت بر عقل ظنی مقدمند و معقول بیّن هم با ان نمی‌تواند تعارض کند چه برسد به عقل ظنّی. زیرا مبنای عقلا بر معانی متشابه و الفاظ مجمل است. اکثر منازعات عقلاء براساس شبهات فاسدی است که عقل بطلان آن را ثابت کرده است، بلکه عقل مخالف آن را ثابت کرده که با شر موافق است و صریح عقل هیچ گاه با سمع مخالفتی ندارد.[52]

به نظر ابن ابن الوزیر اگر به عقل احتجاج می‌شود که پذیرش صفات باعث تعدد قدماء می‌شود، این احتجاج به عقل غیر صحیح است، بلکه بهتر است بگوییم عقل نیست، زیرا از نظر عقل امکان ندارد که وجودی مجرد از صفات باشد و نداشتن صفات آن هم برای خداوند، از اعظم ممتنعات عقلی است زیرا مستلزم رفع نقیضین است.[53]

بر این اساس هر گاه میان دلیل نقلی و دلیل عقلی تعارضی صورت گرفت، سه احتمال وجود دارد. یا یکی از این دو دلیل قطعی است و دیگری ظنّی، که باید قطعی بر ظنّی مقدم شود اعم از اینکه عقلی باشد یا نقلی یا هر دو دلیل ظنی است که راجح مقدم می‌شود عقلی باشد یا نقلی یا یکی صریح است و دیگری غیر صریح که دلالت صریح بر دلالت خفی مقدم می‌شود. اما اینکه قائل شویم که دو دلیل قطعی با هم تعارض می‌کنند امکان ندارد که در این صورت باید نسبت به قطعی بودن دلیل عقلی شک کرد و آن را به دست آمده از مقدمات ظنی دانست. زیرا دلیل قطعی شرع هیچ گاه خلاف واقع نیست.

ابن قیم جوزی در کتاب الصواعق المرسله بحث تعارض عقل و نقل را به پیروی از استادش ابن تیمیه در درء تعارض العقل و النقل به صورت مبسوط بیان کرده و به زعم خویش دویست و چهل و یک وجه در رد قانون فلاسفه و متکلمان که قائلند در تعارض عقل و نقل، عقل مقدم است،‌ آورده است.[54] ایشان همچنین در مختصر الصواعق المرسله این ردود را آورده و پنجاه و یک ردیّه از دویست و چهل و یک ردیه را بیان کرده است.[55]

اما الکلام یجر الکلام در این عبارت بسیار زیاد است و اکثر ردّیه‌ها بیشتر به بیانیه‌های حزبی و گروهی شبیه است تا جواب دیگر. آنکه تکرار مطلب در این ردیه ها به وفور دیده می شود منتها سخن انان این است که امکان ندارد دو دلیل قطعی با هم تعارض کنند و اگر این اتفاق افتاد باز هم باید در قطعی بودن آنان شک کرد و اگر قرار بر شک کردن است، بهتر است که در قاعده و دلیل عقلی شک شود نه در نقل صحیح، به نظر ابن قیم تقدیم عقل بر شرع متضمن قدح در عقل و شرع هر دو است. چون عقل، شرع را تأیید می‌کند، اما شرع بسیاری از برداشت‌های عقل را قبول ندارد.[56]

ابن تیمیه در این زمینه در درء تعارض به صورت مبسوط به این بحث پرداخته که به برخی از مطالب ایشان اشاره می‌شود. ابن تیمیه با نقد قانون کلی مطرح از سوی فخر رازی که گفته است: « زمانی که ادله سمعی و عقلی با هم تعارض نمایند یا سمع و عقل یا نقل و عقل یا ظواهر نقلی با قطعیات عقلی باید بین آن دو جمع کرد و اگر نتوان جمع کرد زیرا جمع نقضین پیش می‌آید یا هر دو ردّ می‌شوند یا سمع مقدم می‌شود که هر دو شقّ غیر ممکن است. زرا عقل اصل نقل است.

پس اگر نقل را بر عقل مقدم کنیم، قدح در عقلی به وجود می‌آید که اصل نقل است و ایراد در اصل شیء ایراد در‌آن شی نیز هست. پس تقدیم نقل بر عقل، قدح در نقل و عقل هر دو است پس باید عقل مقدم شود و نقل یا تأویل می‌شود یا واگذار می‌گردد». به این نکته می‌پردازد که این افراد استدلالات خداوند و پیامبران را به کناری نهاده و خیال می‌کنند چون با عقل در تعارض است، لذا افاده یقین نمی‌کند و قوانین خداوند را قبول ندارند و اصول خود را اصل دین قرار داده و خیال می‌کنند این اصول را عقلشان درک کرده و باید آنچه انبیا آورده‌اند تابع عقل آنان باشد.

پس هر چه که قوانین اینان سازگار باشد از دین می‌پذیرند ولی اگر مخالف قوانین آنان باشد، مخالفت کرده و تبعیت نمی‌کنند. این تفکر مثل عقیده مسیحیان است که نصوص تورات و انجیل را دور انداختند و آنچه خود درست می‌پنداشتند، عقیده خویش ساختند. اما نصاری در تعظیم انبیا و رسولان از این افراد هم بهتر عمل کردند.روش این افراد ( متکلمان اشاعره) مثل بدعت گزارانی همچون خوارج، معتزله، امامیه و جهمیّه و فلاسفه هست که فهم فاسد خود را بر نصوص تحمیل کردند و یا نقل دروغی را از رسول گرامی اسلام (ص) نقل کردند و به‌ آن اعتماد کردند و خیال کردند که بدعت‌های انان همان فهم صحیح از سخنان انبیا و رسولان است.[57]

ابن تیمیه در ادامه طریقه بدعت گزاران در تفسیر نصوص پیامبران را دو طریقه معرفی کرده و معتقد است که طریق اول یعنی اهل تبدیل (تبدیل مفهوم سخنان انبیا) خود دو قسمند: 1. اهل وهم و تخیل؛ 2. اهل تحریف و تأویل و طریق دوم اهل تجهیل اند که به صورت نموداری می‌توان به شکل زیر نشان داد.همه این فرقه‌ها در این مسئله مشترکند که پیامبر مراد واقعی خود را نسبت به نصوص وارده در قرآن بیان نکرد.[58]

در نظر ابن تیمیه اهل وهم تخیل کسانی‌اند که معتقدند آنچه پیامبران از مبدا و معاد و بهشت و جهنم بیان کرده‌اند، هیچ کدام مطابق با واقع نیست. زیرا مصلحت عموم مردم این بوده که عقاید را به صورت محسوس به مردم بیان کنند به نحوی که مردم فهمند و چون مردم به غیر از محسوسات چیز نمی‌فهمند، لذا توهم مردم را تأیید کرده و گفته‌اند که خدا جسم بزرگی است و بدن‌ها باز می‌گردد (معاد جسمانی) و ثواب و عقاب محسوس است و حال آنکه در واقع نه جسم است و نه معاد به صورت جسمانی است و نه لذت و الم محسوس است.

در نظر اینان انبیا ظواهر این افاظ را قصد کرده‌اند تا جمهور این مطالب عالیه را بفهمند عده‌ای از این فلاسفه مثل ابن سینا در اسالة اضحویه گفته است که پیامبران به خاطر مصلحت کذب و دروغ اظهار کرده‌اند و اگر چه حق را می‌دانسته‌اند. حتی برخی پا را فراتر نهاده مثل ابن عربی معروف و قائلند که پیامبران حتی حق را نمی‌دانستند و فیلسوف کامل که همان ولی کامل است افضل از انبیا هستند.

ابن عربی طایی خاتم اولیاء را بر انبیا فضیلت داده و فارابی و مبشّر بن فاتک فیلسوف بالاتر است. زیرا انبیاء به آنچه فیلسوف به آن علم دارد، عالمند و بییشتر از فیلسوفان نیز می‌دانند. این اعتقاد فلاسفه، اسماعیلیان، اصحاب راسائل اخوان الصفا، فارابی، ابن سینا، سهروردی مقتول، ابن رشد و صوفیه ملحد مثل ابن عربی، ابن سبعین و ابن طفیل صاحب رساله حی بن یقظان است.[59]

اما اهل تحریف و تأویل معتقدند که پیامبران از عبارات خود حق را اراده کرده‌اند، ولی آنچه عقل ما می‌فهمد ، حق است، لذا به تأویل آیات و روایات پرداخته و مطالبق رأی خود و نظر خود معانی آیات با تأویل و تحریف گردد و لغات را از معنای اصلیشان خارج کرده و به استعاره و مجاز پناه بردند. این روش اکثر متکلمان است از معتزله و کلابیّه و سلامیّه و کرامیّه و شیعه.

اما اهل تضلیل و تجهیل عده‌ای از اصحاب حدیثند که معتقدند به غیر از خدا، هیچ کس حتی پیامبران نمی‌دانند که وقتی خدا از اوصاف خود می‌گوید، چه منظور و مقصودی دارد (لا یعرفون ما اراد الله بما وصف به نفسه من الآیات و الاقوال الانبیاء). این بزرگان پیامبران را جاهل و صال فرض کرده و معتقدند مراد خداوند از آیاتی مثل« علی العرش استوی»[60] خلاف مدلول ظاهری آن است.

البته عده‌ای از این طایفه، آیات را حمل بر ظاهرش کرده ولی در عین حال معتقدند که تأویل آن را فقط خدا م‌داند و به تناقض گویید افتاهد‌اند و این همان چیزی است که ابن عقیل گفته و به نقد دیدگاه‌های قاضی ابویعلی در کتاب ذّم تأویل پرداخته است.[61] گفتنی است که ابویعلی محمد بن حسین فرّاء ( م 458 هـ.ق) از بزرگان حنبله است که شدیداً رویکرد تجسیمی داشته و کتابی در ردّ تأویل نوشته است. فرزندش ابن ابی‌یعلی صاحب کتاب معروف و مشهور طبقات الحنابله در کتابش به دفاع از پدرش پرداخته و رویکرد سلف دانسته و معتقد است که پدرش تشبیهی نیست.[62]

اما ابوالوفاء علی بن عقیل معروف به ابن عقیل بغدادی از حنابله و شاگرد ابویعلی بوده، ولی رویکرد تشبیهی استادش را نقد کرده و طرفدار روش ابن جوزی حنبلی در آیات صفات شده است که به روش متکلمان نزدیک و همراه با پذیرش تأویل است.[63]به نظر ابن تیمیه راه شناخت دو نوع است یا شرعی یا عقلی. پس کسانی که می‌خواهند الهیات را به عقول خویش بشناسند که خود را به حکمت و کلام و عقلیات نسبت می‌دهند، دیدگاه‌های دارند که مخالف نصوص انبیا است. برخی از‌آنان قائلند پیامبران هم حق را نمی‌شناختند و عده‌ای گویند: پیامبران حق را می‌شناختند ولی به مردم یاد ندادند. اینان معتقدند باید در کلمات انبیا اجتهاد کرد و سخنان مخالف عقل را تأویل نمود.

عده دیگر می‌خواهند الهیات را به سنت و شریعت بشناسند، برخ از آنان راه حق پیموده و معتقدند که آنچه از ظاهر نصوص انبیا به دست می‌آید همان حقیقت است و مطابق واقع ولی عده‌ای از اینان هم جاهلانه همان حرف متکلمان را زده مو می‌گویند که ما تابع سلف بوده و همچون سلف که پیرو پیامبر اسلام بودند، معانی آیات متشابه را نمی‌دانند و نمی‌دانیم و معنای آن را به خدا واگذار می‌کنیم و خداوند امر به تلاوت این آیات بدون تدبر در‌آنها و فهم معانی آنها کرده است. زیرا خداوند فرموده است که دنبال آیات متشابه نمی‌روند مگر کسانی که در دلشان زیغی باشد. بنابراین امر خداوند است که پیگیر معانی آیات متشابه نباشیم.[64]

ابن تیمیه درباره نقد روش فلاسفه و متکلمان و توجه تام آنها به عقل می‌نویسد: « هر کس به خدا و پیامبرش ایمان کامل و تام داشته باشد و علم قطعی به مراد پیامبر داشته باشد، یقین حاصل می‌کند که حجت‌ها و ادله‌های فلاسفه از جنس شبهات سوفسطائیان است. اما ابن تیمیه نگفته است که از کجا می‌توان «علم قطعی به مراد پیامبر» پیدا کرد و آیا به صرف ظاهر لفظ، علم قطعی حاصل می‌شود و حال‌آنکه صد‌ها سؤال بی‌پاسخ مانده است.

آیه شریفه می‌فرماید: «کسانی که درباره خدا بعد از پذیرفتن او محاجه می‌کنند، دلیلشان نزد خدا باطل است» که نشان می‌دهد این درباره کسانی است که وجود خدا مورد توصیف پیامبر را در دل پذیرفته‌اند و به این نکته رسیده‌اند که پیامبر اسلام راست می‌گوید، اما باز هم زیر بار حق نرفته و اقرار به شهادتین نمی‌کنند و این روش که مورد طرد خداوند است، بسیار با روش متکلمان و فلاسفه که بعد از پذیرش خداوند، برای شناخت بهتر او برای طلب حقیقت موشکافی‌های دقیقی کردند و نشان دادند که قیومت خداوند غنای ذاتی خداوند با جسمانیت جمع نمی‌شود. نکته دیگر اینکه آیا آیه درصدد آن است که بگوید درباره صفات خداوند سؤال نکنید؟

آِا عبارت فوق این مفهوم را دارد که در دوران پیامبر کسانی بودند که درباره صفات و رابطه صفات با ذات (که فلاسفه دغدغه اصلی آنهاست) با پیامبر محاجه می‌کردند و به بحث می‌پرداختند یا مفهوم این آیه این است که عده‌ای در اصل پذیرش خداوند واحد نادیدنی موجود که مقداری با عقول مردمان آن زمان که با محسوسات سر و کار داشتند، ناسازگار بود، با پیامبر به بحث و جدل می‌پرداختند.

عبارت دوم آیه نیز چند وجهی است. جمله « مِن بعد ما استجیب له،» یعنی چه؟ آیا مقصود خداوند این است که عده‌ای خدا و پیامبر را پذیرفتند و شهادتین را به زبان جاری کردند و بعد از اینکه اسلام اوردند، باز هم درباره خداوند با پیامبر بحث می‌کردند؟ اگر این مفهوم را می‌رساند، چه مباحثی را مطرح می‌ساختند و چه سؤالاتی می‌پرسیدند که پیامبر نمی‌توانست جواب آنان را بدهد یا از سؤالات آنان ناراحت می‌شد که خداوند  با این تندی با آنان سخن گفت یا منظور و مقصود خداوند این است که عده‌ای از مشرکان صحت گفتار پیامبر را در دل تأیید می‌کردند، اما با پیامبر و مسلمین همراه نشده و همچنان به تقویت مشرکین می‌پرداختند  و حتی بالاتر، با سؤالات استفهام انکاری خود درباره خداوند مثل خدایی که نمی‌شود دید چگونه می‌توان پرستید، مقدمات اذیت و آزار پیامبر را فراهم می‌کردند، لذا خداوند به انان اخطار داد که ادله‌های آنان در عدم پذیرش حق بسیار سست است و چون به هواهای نفسانی بنا شده است، عذاب و غضب خداند را به همراه دارد.

در تفسیر دوم که مورد پذیرش عقل‌گرایان است، هیچ تأویلی صورت نگرفته و معنایی خلاف ظاهر هم، اراده نشده است؛ اما به شدت با برداشت ابن تیمیه مخالف است و دلیل مدعای ایشان را از وی می‌گیرد، شاید در ابتدای امر با روبرو شدن با این‌گونه آیات، دید‌گاه ابن تیمیه تقویت شود، اما با کمی تأمل و تدبر در خود آیه می‌تومان به این نکته رسید که ابن تیمیمه این آیه را به نفع خود مصادره کرده و براساس ان به نقد فلاسفه و متکلمان می‌پردازد و حال آنکه این آیه دقیقا می‌تواند به ضرر سلفیان و به نفع فلاسفه باشد.

زیرا خداوند می‌فرماید: « یحاجون … من بعد ما استجیب له» یعنی «احتجاج می‌کنند، بحث می‌کنند بعد از فهم حق»  که نشان می‌دهد احتجاج برای فهم حق قبل از فهم آن ایرادی ندارد. دیگر اینکه خداوند می‌فرماید: «حجتهم داحضه» یعنی حجتشان سست است که نشان می‌دهد که اگر حجت، چیزی مثل حجج عقلی باشد که بسیار قوی است و همیشه همه کس را به تأمل وا می‌دارد، نمی‌تواند حجتی سست باشد.

پیامبران آمده‌اند که با برهان و معجزه مردم را به سوی خدا هدایت کنند. چرا پیامبران به معجزه متوسل می‌شدند؟ تا بتوانند صدافت خود را به مردم بفهمانند و مردم چگونه این صداقت را می‌فهمیدند؟ با تجزیه و تحلیل عقلی. فلاسفه و متکلمان در طول تاریخ همیشه آرزو داشتند که ای کاش در کنار پیامبران و امامان می‌بودند تا سؤالات بی‌پاسخ خود را از آنان بپرسند و جواب کافی و واقی دریافت کنند.

ابن تیمیه می‌گوید که فخر رازی در نهایة العقول گفته است که » استدلال به سمعیات در مسائل اصولی امکان ندارد. زیرا استدلال به سمعیات عینی بر مقدمات طنی بنای مسائل اصولی را نهادن. یعنی به لغت و نحو و امثال آن اعتماد کردن و حال‌آنکه هیچ یک از این مقدمات یقینی و قابل اعتماد نیستند»، اما ما قائلین که سمعیات هم افاده یقین و قطع می‌کند[65] و قول کسانی که قائلند در هر حال ادله عقلی مقدم‌اند را باطل می‌دانیم. ما می‌گوییم پیامبر مراد خود را بیان کرد و اگر همه آنچه که در قرآن و حدیث است احتیاج به تأویل اصطلاحی شما دارد.

باید پیامبر نوع بیانش را عوض می‌کرد و به گونه‌ای سخن می‌گفت که مراد واقعی خود را برساند. زیرا صحابه می‌توانستند مراد پیامبر را بفهمند و این ایرادی است به پیامبر که آمده بود که حق را بیان کند و مردم را از ظلمات به سوی نور ببرد ولی حق واقعی را نگفت و در پرده‌ای از ابهام گذاشت. اما ما معتقدیم که پیامبر اعلم خلق به حق بود حریص‌ترین افراد به هدایت بندگان بود پس باید بیانش اکمل باشد، لذا آنچه در قرآن و سنت آمده است، بر آنچه عقل گرایان می‌گویند، مقدم است.[66]

ابن تیمهی در این عبارات و جملات پیشین نسبت‌هایی را به فلاسفه و برخی متکلمان می‌دهد که متکلمان آن را نگفته و به آن قائل نیستند. اولاً کسی نگفته « همه آنچه در قرآن و حدیث» است باید تأویل شود، بلکه قائلند که آنچه با عقل قطعی مخالف است باید تأویل شود. ثانیاً : تعدادی از صحابه رویکردی تنزیهی داشته و حق را آنچنان که عقل‌گرایان توصیف می‌کنند، برای ما بیان کرده‌اند. تمامی اهل بیت که در رأس آنان حضرت امیرمؤمنان (ع) قرار دارد، دیدگاهی تنزیهی دارد و معتقد است که پیامبر حق را بیان کرده و اعلم خلق به حق است، اما برداشت تشبیهی، برداشتن نادرست از سنت و پیامبر است.

رابعاً: آنچه به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع قابل توجه در اینجاست، این است که ابن تیمیه، برداشت خود را حق مطلبق و برداشت خود را حق مطلق و برداشت عقل‌گرایان تهمت می‌زند که شما قائلید پیامبر حق را نمی‌دانست و اگر چه منطق و قیاس را قبول می‌کند، لذا به عقل‌گرایان تهمت می‌زند که شما قائلید پیامبر حق را نمی‌دانست و اگر چه منطق و قیاس را قبول ندارد، اما با یک قیاش شکل اول به نقد دید‌گاه مخالفان می‌پردازد.

وی این‌گونه قیاس خود را می‌چیند: « برداشت اصحاب حدیث تشبیهی همان برداشت همه صحابه است» (به عنوان صغری)؛ « صحابه مراد پیامبر را به نحو احسن و صد در صد فهمیده‌اند و به ما انتقال داده‌ند» ( به عنوان کبری)؛ پس اگر کسی مخالف قرداشت ما از قرآن و سنت برداشتی داشته باشد، به پیامبر این تهمت را زده است که او نمی‌فهمد و نسبت به حق جاهل است» (نتیجه) که هم به صغری، هم کبری و هم نتیجه ایراد وارد است. اختلاف صحابه در تفسیر قرآن ایراد صغری؛ عدم دلیل برای فهم صحیح از سوی ایراد کبری و نتیجه که باید تابع اخص مقدمات باشد که نیست، ایراد نتیجه است.

ابن تیمیه با تحلیل کلام فخر رازی که به عنوان قانون کلی عقل‌گرایان مطرح ساخت، می‌گوید: این قانون سه مقدمه اصلی دارد که عبارتند از: الف) ثبوت تعارض عقل و نقل؛ ب) انحصار تقسیم در اقسام چهار‌گانه‌ای که ذکر کرد؛ ج) بطلان سه از اقسام چهار گانه که در نتیجه فقط یک قسم ثابت می‌شود و آن تقدم عقل بر نقل است.

ابن تیمیه در پی اثبات این نکته است که هر سه مقدمه اصلی این استدلال باطل است و مدعای عقل گرایان را ثابت نمی‌کند. زیرا هنگامی که دو دلیل که دو دلیل با همر تعارض دارند یا هر دو سمعی‌اند یا هر دو عقلی یا یکی سمعی‌تر دیگری عقلی همچنین در تقسیمی دیگر یا هر دو قطعی‌اند یا هر دو ظنّی و با یکی قطعی و دیگری ظنّی تعارض دو دلیل قطعی امکان ندارد اعم از اینکه هر دو عقلی باشند یا هر دو سمعی یا یکی عقلی و دیگری سمعی. زیرا اگر قطعی است پس مدلولش حتماً مطابق با واقع است و دو چیز نمی‌تواند با هم تعارض داشته باشند و هر دو مطابق با واقه باشند. زیرا جمع بین نقضین پیش می‌آید. پس در هنگام تعارض دو دلیل باید بپذیریم که یکی ظنّی است و انطباقش با واقع ثابت نشده است.

اما اگر یکی قطعی و دیگری ظنّی باشد، به اتفاق عقلا دلیل قطعی مقدم می‌شود، چه عقل باشد چه سمعی. شق سوم این است که هر دو ظنّی باشند که هر کدام که مرجحات بیشتری داشته باشد مقدم می‌َوند. چه سمعی باشند چه عقلی. پس به صرف عقلی بودن یا سمعی بود، دلیلی بر دیگری مقدم نمی‌شود، بلکه مهم قطعی بودن دلیل است. اعم از اینکه عقلی باشد یا سمعی. بنابراین کلام عقل‌گرایان که می‌گویند: «عقل اصل نقل است» صحیح نیست و فخر رازی می‌خواست با این مبنا بگوید که تقدم بر نقل، تقدم اصل بر فرع است، اما ثابت کردیم که این سخن صحیح نیست و مهم «تقدم قطعی بر ظنّی است»، حال قطعی می‌تواند سمعی باشد یا عقلی.

هنگامی که قطعی و ظنّی با هم تعارض داشتند هیچ عاقلی در تقدیم قطعی شک نمی‌کند، اما چه کسی گفته است که سمعیات نمی‌توانند قطعی باشند و حال‌آنکه بسیاری از مسائل دینی، ضروری دین‌اند مثل عبادات و تحریم فواحش و ظلم و توحید صانع و امثال آن.اگر شما سؤال کنید که اگر دلیل قطعی عقل با ضروری دین در تضاد بود چه کار باید کرد؟ اگر سمعیات را مقدم کنیم، قطعی دیگر را کنار نهاده‌ایم و اگر عقلی را مقدم کنیم، رسول خداوند را تکذیب کرده‌ایم که کفر صریح است؟ حال چه باید کرد؟

جواب ابن تیمیه این است که امکان ندارد دو دلیل قطعی با هم تعراض کنند. پس اگر درباره موضوعی دلیل قطعی سمعی داشته باشیم، محال است که دلیلی قطعی عقلی با او تعارض داشته باشد که البته گرفتاری کثیری از مردم شده است. مثال بارز آن در بحث افعال عباد مطرح است که آیا فعل عبد، مقدور به قدرت عبد است یا مقدور به قدرت خدا؟ معتزله گویند: مقدور به قدرت عبد است و اشاعره گفته‌اند: مقدور به قدرت خداست.[67]

ابن تیمیه در ادامه با تفضیل بیشتری به تعارض دلیل عقلی و نقلی پرداخته و می‌نویسد که هنگامی که عقل و نقل با هم تعارض کنند یا هر دو قطعی‌اند که امکان تعارض را ما قبول نداریم قائلیم که هیچ گاه دو دلیل عقل و نقل با هم تعارض کنند یا هر دو قطعی‌ با هم تعارض کنند و باید در قطعی بودن آنها شک کرد. یا هر دو ظنّی اند، پس هر کدام که مرجحات بیشتری دارد، مقدم می‌شود و یا یکی قطعی و دیگری ظنی است که یقیناً قطعی مقدم می‌شود. حال این قطعی سمعی باشد.تا عقلی. پس تقدیم عقلی بر نقلی به صورت مطلفق خطاست.

ابن تیمه می‌گوید: از عبارت « انّ العقل اصل النقل» چه چیزی را اراده می‌کنیم؟ آیا منظور این است که در نفس الامر و واقع، عقل بر نقل مقدم است یا مقصودتان این است که اصل در علم ما این است که عقل صحیح است نه نقل. یقیناً اولی منظورتان نیست. زیرا آنچه در نفس الامر است، ثابت است اعم از اینکه می‌تواند با عقل ثابت شوید و یا با نقل ثابت شود و یا از راه سومی ما علم به ثبوتش در نفس الامر پیدا کنیم.

حال ما می‌گوییم: هر‌آنچه را صادق مصدق (ص) از آن خبر دهد او ثابت است در نفس الامر، اعم از اینه ما علم به صدقش داشته باشیم یا نداشته باشیم. همچنان که ثبوت رسالت پیامبران در نفس الامیر و ثبوت صدق پیامبران در نصل الامیر ثابت است، اعم از اینکه ما آن را تصدیق کنیم یا نکنیم. بنابراین ثبوت آنچه پیامبران آورده اند، به اصل وجود ما ارتباطی ندارد چه برسد به عقل ما یا ادله‌ای که ما بع عقولمان فهمیده‌ایم لذا ثابت گردید که «عقل اصل در ثبوت شرع نیست».[68]

به نظر می‌رسد در اینجا ابن تیمیه بین ثبوت فی الواقع و اثبات در عالم عین را خلط کرده و خیال کرده هر آنچه در عالم واقع و در نفس الامر ثابت باشد، در اثبات آن در عالم خارج هم کافی است. اگر این گونه بود که دیگر احتیاجی به ارسال رسولان نبود. پیامبران آمدند که آنچه را که در واقع و نفس الامر است به مردم بیان کند تا مردم به خاظر اشتباه در مقدمات یا نتایج را را اشتباهی نروند. حال که مقام ثبوت و اثبات با هم فرق دارند، باید از سلفیان پرسید که چگونه به آن واقع دسترسی می‌توانیم پیدا کنیم؟ چگونه می‌توان پیامبر صادق را از کاذب باز‌شناخت؟

پس اگر عقل گرایان گفته‌اند «عقل اصل نقل» است؛ یعنی با عقل است که صداقت پیامبران را تشخیص می‌دهیم و حال اگر پیامبر کلماتی بیان کرد که با عقل قطعی سازگار نبود، باید عقل را کنا گذاشت و گفت: تو نمی‌فهمی؟ آیا عقل در این صورت نمی‌پرسد که آن وقت که صداقت پیامبر را تشخیص دادم، چرا مرا کنار گذاشتید و اکنون می‌گویید تو نمی‌فهمی؟ بنابراین در جواب عقل باید چه گفت؟ تنها چیزی که می‌توان گفت این است که یکبار دیگر مقدمات را بررسی کن، شاید اشتباه کرده باشی؟

و اگر عقل در جواب ـ بعد از بررسی دوم ـ باز هم به همان نتیجه نخست رسید، چه باید کرد؟ پس آیا بهتر نیست دست به تإویل نقل بزنیم، نه اینکه پیامبر را تکذیب کنیم، بلکه بگوییم پیامبر همچون هزاران متکلم عاقل از استعاره و تشبیه و مجاز استفاده کرده است که بسیاری از ادبیان در کلماتشان استفاده می‌کنند و حتی فیلسوفان برای فهم بهتر مطالبشان به مثال و تشبیه روی می‌آورند. آیا بیان مطالب بدون مجاز و تشبیه امکان‌پذیر است، آن هم برای مردمانی با دورانی به نام جاهلیت.

وی دوباره به این نکته تأکید می‌کند که معلومات ثابتند اعم از این که ما به آنها دسترسی پیدا کنیم یا نه؟ لذا آنها از علم ما بی‌نیازند. شرع نازل شده از سوی خداوند فی نفسه ثابت است اعم از این که ما به ع قولمان آن را بدانیم یا ندانیم. عقل اگر آن را درک کرد پس عالم به آن می‌شود و اگر درنک نکرده جاهل به آن است.[69] در این عبارات نیز خلط میان مقام ثبوت و اثبات به وضوح دیده می‌شود. آنچه برای ما مهم است مقام اثبات است. زیرا تکلیف و عذاب و ثواب همه به مقام اثبات ارتباط دارند نه مقام ثبوت زیرا جاهل قاصر نه تکلیفی دارد نه عذابی و ثوابی.

نکته دیگری که ابن تیمیه به آن اشاره می‌کند این است که جمهور مردم اعتراف دارند که معرفت صانع متوقف بر عقلیات مخالف سمع نیست. زیرا علم به صانع فطری و ضروری است و برخی علوم شرعی به اضطرار فهمیده می‌شود. نکته مهم‌تر این است که در سمعیات نه تنها مخالفتی با عقلیات وجود ندارد، بلکه سمع در اثبات صانع از ادله عقلی استفاده کرده است.

ابن تیمیه با نقل سخنان عقل‌گرایان که قائلند، صدق رسول به وجود صانع وابسته است و تا صانع ثابت نشود، صداقت پیامبر اسلام ثابت نمی‌شود، در نقد آن می‌گوید: پیامبر اسلام با طریق عقل‌گرایان مردم را به سوی خدا فرانخواند که ابتدا صانع را ثابت کنند. ایمان مهاجرین و انصار به این صورت نبوده است و این روش بعد از دوره تابعین و در قرن دوم ایجاد شده است. دیگر اینکه در قرآن و حدیث پیامبر هم این نکته نیامده که باید از طریق عقل‌گرایان خدا را بشناسید.[70]

عقل‌گرایان به روش ابراهیم خلیل‌الله استناد کرده و معتقدند روش ایشان تمسک به برهان حدوث است. زیرا ایشان افول را نشانه حدوث دانست و حدوث را نشانه نیاز می‌دانست لذا به دنبال خدایی بود که افول و حدوث نداشته باشد. اما ابن تیمیه در مقابل آن جوابی ندارد و فقط به این بسنده می‌کند که یقین داریم که روش انبیاء این نبوده که مردم از راه برهان حدوث به سوی پذیرش خداوند راهنمایی کنند و معتقد است که خود معتزله و متکلمان نیز قائلند که کلام پیامبران دلالت بر اثبات صفات دارد حال یا نص یا ظاهر، ولی در عین حال می‌گویند که اگر عقل بر نفی دلالت کرد، ممکن نیست که بتوان مدلول عقل را ابطال کرد. درباره حضرت ابراهیم هم ابن تیمیه می‌گوید که ما قبول نداریم که افول به معنای حدوث و حرکت باشد.[71]

به نظر ابن تیمیه هرگاه شرع و عقل با هم تعارض نمایند، تقدیم شرع واجب است. دلیل وی این است که چون عقل مصدق شرع است در هر آنچه شرع به آن خبر داده است ولی شرع مصدق آنچه که عقل به آن خبر می‌دهد، نیست و چون علم به صدق شرع متوقف بر تصدیق عقل نیست، لذا شرع بر عقل مقدم است. پس آنچه از عقل توقع می‌رود همان تصدیق شرع است. زیرا عقل می‌داند که رسول در خبرش از خداوند معصوم است و خطا بر آن جایز نیست، لذا باید حرف او را بر خود مقدم کند.[72]

حال کسی از ابن تیمیه می‌پرسد: عقل تزکیه کننده شرع است پس اگر شرع مقدم شود، قدمی در عقل است، و وی جواب می‌دهد که شما شهادت می‌دهید که فلانی اهل طب است، پس آیا این دلیل می‌شود که شما از ایشان در طب بیشتر بدانید. بنابراین تفاصیل یک صنعت را صاحب آن صنعت را می‌داند و شما تشخیص می‌دهد که حاذق است. در باب شرع هم عقل تشخیص می‌دهد که رسول صادق است، ولی در شرع و دین، این پیامبر است که بیشتر از عقل در این زمینه می‌داند، لذا باید سراغ شرع رفت و عقل را کنار نهاد.[73]

از دیگر اموری که باعث می‌شود که شرع بر عقل مقدم شود این است که عقلا در بسیاری از مسائل با هم اختلاف دارند حتی گاه این در علوم ضروری پیش می‌آید و گاه یک مسئله را برخی ضروری می‌دانند و برخی ضروری بودن آن را منکرند، پس به چه دلیل چیزی را مقدم کنیم که در تک تک مسائلش اختلاف وجود دارد، ولی شرع در همه جا خودش را تایید کرده، لذا این اختلاف میان عقلا در تک تک امور ما را وا می‌دارد که سمع را بر عقل مقدم بداریم، زیرا اگر عقل را مقدم کنیم فقط بر اضطراب و شک خود افزده‌ایم.[74] در حالی که ما قائلیم امکان ندارد صریح عقل با شرع تعارض کند بلکه بر عکس منقول صحیح هم هیچگاه با معقول صریح تعارض نخواهد کرد.

پس اگر تعارضی میان عقل با نص صحیح شد، باید در آن عقل شک کرد و گفت: آن عقل صریح نیست بلکه شبهاتی است به عنوان عقل صریح مطرح شده است. اگر تو در مهم‌ترین مسائل دینی مثل توحید و صفات و قدر توجه کنی می‌فهمی که عقل صریح، مخالف سمع نیست بلکه اگر تعارضی کرد باید دانست که یا حدیث موضوع است یا دلالتش ضعیف است.[75] زیرا هیچ حدیثی مخالف عقل یا سمع صحیح نیست مگر نزد اهل علم هم ضعیف است اما نه به خاطر اینکه با عقل نمی‌سازد. بلکه سندش هم مخدوش و گاه از موضوعات است.[76]

اکثر مسائلی که در آنها میان عقل و نقل تعارض وجود دارد. از امور خفیه مشتبهه است که بسیاری از عقل‌گرایان نیز در آن اختلاف دارند و عموم آنها از امور غیبتند که عقول اکثر عقلا به آن دسترسی ندارد لذا هر عقل‌گرایی که وارد این مسائل می‌شود با رأی خود را می‌دهد یا حیرت‌زده می‌ماند چه کار کند، لذا تقلید دیگران می‌کند و می‌گوید از امور عقلی قطعی است، چون از ارسطو مثلاً تبعیت کند و حال آنکه عقلش نقیض آنچه ارسطو گفته، می‌فهمد و می‌گوید احتمالاً فهم من مشکل دارد و حال آنکه خطاهای کثیر در منطق آنان بوده است.

در میان معتزله، کسانی که از معتزله به اهل سنت نزدیکترند مثل نجاریه و متکلمان اهل اثبات مثل ابن کلاب و حتی در میان اصحاب ائمه ارعه کسانی را می‌ِابی که مطلب را باطل یافته‌اند. اما جرأت رد آن را ندارند، زیرا می‌گویند آنانی که عقلشان از ما کاملتر است، این گونه فهمیده‌اند. اینان چرا رأی عقلی خود را بر نص رسول مقدم می‌کنند. پیامبری که از امور غیبی اطلاع داشت و از آن خبر می‌داد. بنابراین قاعده کلی این است که: «هیچ گاه با نصوص ثابت از پیامبر صریح معقول معارضه نمی‌کند چه برسد که بر آن مقدم شود و آنچه معارضه کرده است همه خیالات و اوهام است و مبنای آن معای متشابه و الفاظ مجمل است.

پسی وقتی با دقت بررسی شود، می‌توان به این نکته رشید که آنچه با قرآن در تعارض است شبهات سوفسطائی است نه براهین عقلی»[77] هرگاه انسان به آرای شیعه و معتزله مراجعه می‌کند، آنان گوینده نفی صفات و تکذیب قدر به ادله قطعی عقلی ثابت شده است و هرگاه سراغ اشاعره و مخالفان معتزله از اهل اثبات می‌رویم و می‌بینیم آنان به صفات خبری قائل و قدر را اثبات می‌کنند و باز هم می‌گویند به ادله قطعی عقلی این مطالب ثابت شده است. به هر حال آیا اثبات قدر به عقل صحیح اثبات می‌شود یا نفی قدر؟ و انسان می‌بیند هرچه از سنت دورتر می‌شوند اختلافاتشان بیشتر می‌شود لذا اختلافات معتزله بیشتر از اشاعره است. شیعه از هر دوی این طایفه اختلافاتش بیشتر است چون از سنت دورتر است تا آنجا که گفته شده فقط شیعه هفتاد و دو فرقه‌اند.[78]

فلاسفه از هر سه طایفه بیشتر اختلاف دارند که به هیچ وجهی نمی‌توان آنان را جمع نمود. لذا اکثر بزرگان فلسفه و کلام بلکه تصوف که به آنچه پیامبر گفته، پایبند نیستند همه حیران و سرگشته‌اند و روش‌های کلامی و رویکردهای فلسفی هیچ کسی را به سر منزل مقصود نرسانده‌ است.[79] ابوحامد غزالی با آن هم هوش و استعداد در آخر امر به صحیح بخاری روی آورد.[80] لذا هر کس از طریقه نبوی سلفی روی گردان شود گرفتار تبعیت از شهوات می‌شود و در فتنه‌ها گمراه می‌گردد. پس هدایت در پیروی از طریق نبوی سلفی است.[81]

روش ابن تیمیه در تمام آثارش این است که یک مطلب را که اگرچه خطایی است و انسان را قانع نمی‌کند آنقدر تکرار می‌کند و با عبارات گوناگون آن را بیان می‌کند که خواننده آن را باور می‌کند. وی در کتاب در پی درء تعارض عقل و نقل نیست، بلکه اثبات این نکته است که عقل قابلیت پیروی ندارد و فقط باید سراغ نقل رفت آن هم با فهم ظاهرگرایی و صحابه عثمانی مذهب[82] نه حتی نقل اهل بیت و تفسیر امام علی (ع).

دلیل سلفیان بر عدم تعارض عقل و نقل این است که قرآن کریم به تفکر و تدبر و تعقل فرمان داده است و مخاطب بسیاری از آیات قرآن اولی النهی، اولوالالباب و صاحبان عقول‌اند. نیز کثیری از آیات با عبارت «افلا تعقلون» «افلا تذکرون» ختم می‌شوند حال با این اوصاف اگر در قرآن قضایا یا گزاره‌هایی مخالف عقل بود، آیا جایز است که قرآن باز هم به تعقل و تدبر فرمان دهد. پس همین که امر به تعقل کرده نشان دهنده این است که در قرآن مخالف عقل چیزی وجود ندارد و هیچ تعارض میان قرآن با عقل صحیح نیست.[83]

دیگر اینکه آیات متعددی در قرآن دلالت بر قطع عذر دارند که به خاطر ارسال رسولان و نزول کتب آسمانی نشان دهنده اتمام حجت است پس اگر کتاب با عقل تعارض داشت چگونه حجت تمام است و عذری پذیرفته نیست، لذا باید پذیرفت که هیچ تعارضی میان عقل و نقل نیست که اینگونه خداوند قاطعانه ارسال رسولان را قاطع عذر دانسته است.[84]

وجه سوم این است که خداوند مشرکین را به خاطر مجادله بدون علم آنان درباره خدا توبیخ کرده و بیان داشته که هر صحبتی درباره خدا و دینش بدون کتاب منزل، کلام باطل است. که نشان می‌دهد مجادله با حق به وسیله رأی و کلام مورد مذمت خدا قرار گرفته و خداوند آن را کاری غیر اخلاقی معرفی کرده است.

بنابراین کار متکلمان و رأی گرایان که با رأی و قیاس خود در پی مجادله غیر اخلاقی با حق هستند، مورد مذمت قرآن است.[85] و این اوصاف آمده در این آیات حال تمام کسانی است که با عقل خود به معارضه با قرآن می‌پردازند. زیرا علمی نزد آنان نیست و بدون علم به مجادله با قرآن پرداخته که در این مجادله نه هدایت است و نه روشنایی‌ای و فقط هدایت در پیروی از قرآن و ما جاء الرسول است.[86]

قرآن در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: « ان یتبعون الا الظن»[87] که این آیه دلیل است بر اینکه هر کسی با شرع منزل مخالفت کند، او از هوای نفس خود تبعیت کرده؛ اگر چه نامس را معقول یا مکاشفه یا حقیقت یا برهان یا یقین بنامد. این نامگذاری چیزی را عوض نمی‌کند و حقایق اشیاء را تغییر نمی‌دهد.[88]

سلفیان همچنین با تمسک به برخی احادیث منسوب به پیامبر، معقولات را زیر سؤال برده به زعم خویش خیال می‌کنند که معقولات در تعارض با نصوص کتاب و سنت است و حال آنکه معقولات با برداشت آنان از نصوص منافات دارد و چون سلفیان برداشت خود برداشت حق مطلق دانسته به نقد برداشت‌های دیگر پرداخته و تصور کرده‌اند که فهم صحابه و تابعین بهترین فهم است و چون آنان به ظاهر نصوص اعتماد کرده پس فهم فلاسفه و متکلمان را غلط و اشتباه دانسته‌اند.

براساس روایتی از پیامبر که فرموده است: « همه چیز را برای شما بیان کردم.»[89] سلفیان متقدند این روایت اثبات می‌کند که معالم شریعت منزل از سوی خدا واضح و روشن هستند و ترک این معالم هلاکت و گمراهی است؛ همچنان که سلف در معامل دین با آرا و قیاس‌های خود به معارضه با دین نمی‌پرداختند و سلامت از این دنیا رفتند.[90]

روایت دیگر مورد استناد سلفیان حدیث « هر چیز جدیدی در امر ما بدعت است»[91] است که هر محدثی در دین را رد کرده و بالاخص محدثات مخالف کتاب و سنت به طریق اولویت مردود و باطل است. به نظر نووی این حدیث قاعده مهمی از قواعد اسلام است که از جوامع کلم پیامبر اعظم است و تصریح در ردّ هر بدعت و قیاسی است. این حدیث را باید حفظ کرد و در ابطال منکرات به آن استدلال کرد.[92]

حدیث « ایاکم و محدّثات الامور فانها ضلالة»[93] از دیگر احادیثی است که سلفیات کرده و معتقدند که در این حدیث پیامبر امر به اجتناب به امور به وجود آمده در تفسیر دین کرده و مذهب سلف نیز همین بوده است. به نظر آنان این مسئله از اصول متفق علیها در میان صحابه و تابعین است که از هیچ‌کس رای و نظری که مخالف قرآن باشد را نمی‌پذیرفتند حال اسمش را ذوق، معقول، قیاس، وجد، الهام و مکاشفه بنامید.

صحابه با براهین قطعی و آیات بینات دریافته بودند که پیامبر دین حق و هدایت را آورده و قرآن برای هدایت کافی است و احتیاج به معقول و مکاشقه نیست. لذا در کلام هیچ یک از سلف مطلبی نمی‌یابی که با قرآن به وسیله عقل، قیاس یا رأی معارضه کرده باشد و نیز ذوق و وجد و مکاشفه را اهمیت نمی‌دادند و هیچگاه نگفتند که این عقل با نقل تعارض کرده، چه برسد به اینکه بگویند عقل بر نقل مقدم است و کار سلف یا تفویض بوده یا تأویل.[94]

سلفیان با استناد به جملاتی از صحابه این مطلب را تایید می‌کنند. بخاری در صحیح خود در باب ذم رای و قیاسی از سهل بن حنیف نقل کرده که سلفیان با استناد به این جملات، معارضه با ظواهر قرآن را رأی فاسد شمرده که به هیچ اصل بازگشت نمی‌کند و فقط گاهی ظاهرش حق‌نماست اما به تدریج فساد آن روشن گردد، لذا نباید به این شبهات اهمیت داد بلکه باید آن رای و شبهه را متهم کرد و فقط به آنچه در شرع آمده است اعتماد نمود که عروة الوثقی فقط شرع است.[95]

بنابر نظر سلفیه ائمه اربعه ( ابو حنفیه، مالک بن انس، شافعی و احمد بن حنبل ) و دیگر اعلام و بزرگان سلف در مباحث توحید و صفات و معاد و غیر آن اعم از اصول و فروع به قرآن و حدیث مراجعه کرده و هیچ گاه به رأی اخدی وقعی نمی‌نهادند؛ و نیز ائمه سلف هیچ گاه به ذوق و اقوال خویش عمل نکرده، بلکه همیشه پیرو سنت و تارک آرا و اهواء بوده‌اند و این عمل سلف بهترین دلیل است که هیچ چیز نمی‌تواند با نقل تعارض کند و باید آن چیز کنار نهاده شود نه نقل.[96]

سلفیان با استناد به سخنان مالک بن انس، شافعی و احمد بن حنبل که به شدت با رأی و قیاس مخالف بوده‌اند،[97] قیاس را مترادف با معقول و مکاشفه دانسته به رد، ادراکات عقل و مکاشفات شهودی می‌پردازند. به نظر سلفیان تقدم شرع بر عقل فوائدی دارد که باعث می‌گردد بر تقدم نقل بر عقل پافشاری بیشتری شود به نظر آنان تقدم نقل باعث صداقت و عصمت پیامبر می‌گردد. زیرا اگر پذیرفتیم که هر چه در شرع است مطابق واقع است، پیامبر هم در صداقتش و هم در عصمتش تقویت می‌گردد و همین باعث می‌گردد که شرع تقویت گردد و در جنگ میان عقل و نقل، شرع پیروز میدان باشد.[98]

دیگر اینکه هر کس به عقلش به این نکته رسید که پیامبر اسلام، پیامبر خداست و در این هنگام خبری از پیامبر رسیده که مالت عقلش است، بهترین راه این است که موارد نزاع را به کسی که اعلم از اوست بسپارد و رأیش را بر خبر خدا و رسول مقدم نکند و بداند که عقلش نسبت به فهم آن خبر قاصر است و پیامبر اعلم از اوست نسبت به خدا و صفات و اسماء و افعالش و تفاوت علم وی با علم پیامبر بیشتر از تفاوت علم عوام نسبت به پزشکی با علم پزشک در پزشکی است.

بنابراین همچنان که مردم نسبت به گفتار پزشک تسلیم و منقادند و اگر نمی‌فهمند مخالفت نمی‌کنند و یا اگر به زعمشان چیز دیگر درست است باز هم مخالفت نمی‌گنند. پذیرش و قبول خبر رسول خدا و امر و نهی ایشان به مراتب اولی‌تر است از پذیرش تجویز پزشک چون پزشکان خطا می‌کنند، اما پیامبر خدا خطا نمی‌کند.[99]

نکته سومی که می‌توان گفت این است که روش سلف باعث تقویت ایمان در دل مؤمنین می‌شود و مؤمنان «اذا سمعوا آیات الله تتلی و جلت قلوبهم زادتهم ایمانا» ول متکلمان و فیلسوفان و متشیعان و متصوفان فقط شک و شبهه و ریب و نفاق در دل مؤمنین زیاد می‌کنند. زیرا این افراد با خود شرط کرده‌اند که عقل یا ذوق را بر قرآن و سنت مقدم دارند و این تقدم باعث می‌شود که فقط نفاق و شک در دل بکارند. زیرا نصوص یک چیزی می‌گوید و ذوق و عقل آنان چیز دیگر، لذا این افراد منافقانه برخورد کرده و قائلند که ما نصوص را قبول داریم، در حالی که در واقع عقل و ذوق خود را قبول دارند و نصوص را رد می‌کنند.[100]

حسن و قبح عقلی از دید‌گاه سلفیان

انسان با مراجعه به وجدان خود، پاره‌ای الفعال مانند عدل و احسان را نیکو یافته و فاعل آن را ستایش می‌کند و در مقابل افعالی چون ظلم و خیانت را ناپسند یافته و فاعل آنها را نکوهش می‌نماید. این طرز تفکر، مخصوص جوامع دینی و پیروان شرایع آسمانی نیست؛ بلکه همگانی، همیشگی و همه جایی است و در طول تاریخ زندگی با وجود فرهنگ‌های گوناگون هیچ قوم و ملتی را سرغ نداریم با آنچه بیان کردیم، مخالف باشد.

واجه نصیرالدین طوسی به صورت مختصر و مفید در کتاب معروف تجرید الاعتقاد خود می‌گوید: « و هما عقلیان للعلم بحسن الاحسان و قبح الظلم من غیر شرح»؛ یعنی:حسن و قبح عقلی است (و عقل به طور مستقل آن را درک می‌کند). زیرا ما بر اینکه احسان پسندیده است و ظلم ناشایسته است،‌ علم داریم، بدون اینکه در ان علم و آگاهی به بیان شرع نیاز داشته باشیم.[101] خواجه در اینجا با بیان کوتاه خود به این نکته اشاره فرمودند که اگر هیچ شرعی نبود، باز انسان‌ها علم به خوبی احسان و زشتی ظلم داشتند و همه ملت‌ها در زندگی خود به آن عمل می‌کنند حال دیندار باشند یا بی‌دین. خدا را قبول داشته باشند یا نداشته باشند.

اعتقاد امامیه آن است که حسن و قبح بعضی از افعال را عقل بالبداهة درک می‌کند و منتظر بیان شرع نمی‌ماند. علامه حلّی در مثال نغز این نکته را بیان کرده است. ایشان می‌فرماید: « اگر انسان عاقل و با شعوری را دور از زندگی بشر رها کنیم تا در آنجا بزرگ شود که هیچ از آداب و رسوم افراد بشر را ندیده و نشنیده باشد و هیچ حکم و دستوری از شرع به او نرسیده باشد؛ هر گاه عذایی به او بدهم او را مخیّر کنیم که سخنی راست یا دروغ بگوید در حالی که هیچ ضرری متوجه او نباشد، بدون شک او راستگویی را بر دروغ گفتن ترجیح می‌دهد و عقل او بر آن حکم می‌راند که راست بگوید و اگر عقل او بر قبح دروغگویی حکم نمی‌کرد، جهتی برای انتخاب راستگویی وجود نداشت و اگر از او بپرسی چرا راست گفتی؟ در جواب خواهد گفت: دلیلی برای دروغگویی وجود نداشت و این همان حسن و قبح عقل است که در پی اثبات آن هستیم[102]

اما برخی از مذاهب از جمله اصحاب حدیث،‌اشاعره و سلفیان منکر حسن و قبح عقلی‌اند و گویند: « الحسن ما حسنّة الشارع و القبیح ما قبّحة الشارع». ابن تیمیه در عبارتی در باب حسن و قبح عقلی می‌نویسد:« آنچه از خدا حکم به حسن و قبح می‌کند، اما نمی‌داند که فعلی که برای جلب منفعت ماست، از دید‌گاه عقل ما حسن است و قبیح است چون باعث ضرر و زیان به ماست و نیکو نزد ما وقتی نیکو است که ما امر به نیکویی آن کنیم و آن وقتی می‌دهیم که برای ما ضرر داشته باشد و لذا از آن نهی می‌کنیم و این دو وجه از خدای متعال قطعاً منتفی است».[103]

در نقد این سخنان باید گفت که در بسیاری از موارد، نقض آنچه ابن تیمیه می‌گوید برای انسان اتفاق می‌افتد. انسان‌های فراوانی در طول تاریخ می‌شناسیم که اگر چه راستگویی برای آن ضرر داشته است و حتی جان خود را در این راه داده‌اند، باز جلو ضرر را نگرفته و راستگویی را مهمک‌تر از حفظ جان خود داشته‌اند. سقراط یکی از این افرادی است که برای حقیقت جام زهر نوشید و جان خود را در راه حقیقت اهدا کرد، با اینکه می‌دانیم دوران سقراط،‌دوران دین صحیح نیست و در جامعه سقراط، دین حقیقی جایگاهی نداشته و مردم اکثراً بت‌پرست بوده‌اند و به خاطر همین رویکرد عقلانی است که برخی از نویسندگان مسلمان سقراط و ارسطو و افلاطون را از پیامبران خدا دانسته‌اند، زیرا نتوانستند بپذیرند که انسان‌هایی فقط با عقل خود توانسته‌اند به این مفاهیم بلند انسانی و اخلاقی و معرفتی دست یابند.

سلفیان برای نقد حسن و قبح با تحلیل غلطی از مفهوم حسن و قبح، آن را نپذیرفته‌اند و می‌نویسند: « حسن و قبح دو صفت برای افعال ماست که بعض از جوانب حسن یا قبح برخی از افعال را درک می‌کند. که از آن به نفع و ضرر تعبیر می‌توان کرد یا به دو مفهوم ناقص و کامل می‌توان تحلیل نمود. احکام شارع مقدّس گاهی امر به حکمی است و گاه نهی از امری است و این حسن و قبحی که شارع می‌گوید به خاطر این نیست که این نیکویی با قبح بودن از صفات ذاتی آن شیء است بلکه به خاطر تعلق امر خداوند نهی ایشان به آن شیء است و این حکم شرع است که صفت حسن و قبح به آن می‌دهد».[104]

این دیدگاه نیز همچون کلام سابق مورد نقد عقل‌گرایان قرار گرفته که وقتی سخن از ذاتی بودن حسن و قبح پیش می‌آید که فعل و صفاتش با طبیعت ملکوتی انسان و ارزش‌های کمالی آن سنجیده شود که او را نیز خدا داده و قوه تشخیص را به انسان‌ها عطا کرده است. پس آنچه خدا انجام می‌دهد این نیست که یک شیء بدون صفت را صفت دار می‌کند، بلکه از صفتی از صفات واقعی آن شیء سخن می‌گوید و لذا در قرآن آمده است که خداوند امر به خوبی‌ها می‌کند که نشان می‌دهد، در عالم اشیایی در واقع متصف به خوبی و نیکویی هستند و خداوند آنگاه امر می‌کند که آن خوبی‌ها را انجام دهیمی و خداوند از بدی‌ها نهی می‌کند که مقصود آن است که بدی هایی در عالم واقع وجود دارد که همه درک می‌کنید و خدا از این بدی‌ها نهی می‌کند.

متأسفانه سلفیان بسیار به ندریت به بحث حسن و قبح عقلی پرداخته و از‌آن جهت که عقل را به عنوان یکی از منابع شناخت نمی‌پذیرند، از حسن و قبح عقلی هم سخن به میان نیاوزده‌اند و از آن جهت که از علم کلام هم گریزان هستند، مثل اشاعره به این بحث نپرداخته و با تفحص در آثار بسیاری  از سلفیان نکته‌ای در این زمینه نیافتیم، مگر آن دو نکته‌ای که از ابن تیمیمه نقل کردیم. تمام پنج جلد درء تعارض العقل و النقل و کتاب مجموعة فتاوی ابن تیمیه جلد اعتقادات و فهرست مجموعة فتاوی را صفحه به صفحه بررسی کردیم و نکته خاص در باب حسن و قبح عقلی نیافتیم.

اما در مجموع مطالب که در باب عقل از دید‌گاه سلفیان بیان شد می‌توان به این نتیجه رسید که سلفیان در باب معرفت شناسی دین ایمان‌گرا بوده و همه نوع عقل‌گرایی را به کنار نهاده و فقط در برخی موارد اگ عقل به عنوان مفسّر وحی عمل کرد؛ این تفسیر به شرط عدم تعارض با ظاهر نقل مورد پذیرش سلفیان خواهد بود. بنابراین ایمان به آنچه خدا و رسول خدا (ص) آورده‌اند، اولین و تنهاترین راه ممکن برای شناخت خدا و امور دینی است و عقل در این زمینه ما را به جایی نمی‌رساند و از واقع خبر نمی‌دهد و حسن و قبح عقلی اعتباری ندارد.

 

 

پی نوشت:

 

[30] – ر.ک: حمید عنایت، سیری در اندیشه سیاسی عرب، ص 32 و نیز همو، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ص 67.

[31] – رشید رضا، الوحی المحمدی، ص 132.

[32] – ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین، ‌ج1، ص 331-332.

[33] – شاطبی، الموافقات، ج1، ص 87.

[34] – شاطبی، الاعتصام، ج2، ص 319-327.

[35] – شاطبی، الموافقات، ج1، ص 87؛ همو، الاعتصام، ج2، ص 324-327.

[36] – ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین، ج1، ص 254-256.

[37] – اعراف، 12.

[38] – ابن ابی عز، حنفی: شرح العقیدة الطحاویه، ص 167.

[39] – ابن تیمیه، مجموع فتاوی، ج13، ص 64-68.

[40] – ابن تیمیه، مجموع فتاوی، ج13، ص 142.

[41] – ابن الوزیر، ایثار الحق،‌ص 118-119.

[42] – همان، ص 121.

[43] – ابن تیمیه، مجموع فتاوی، ج13، ص 135-136.

[44] – آجری، الشریعة، ص 54.

[45] – زواوی، مناقب مالک، ص 28؛ قاضی عیاض، ترتیب المدارک، ص 170.

[46] – نعمة محمد عبدالقادر، الاراء الکلامیه لائمة المذاهعب الاربعة، ص 250.

[47] – همان، ص 308.

[48] – همان، ص 309.

[49] – ابن عبدالبر، جامع بیان العلم، ج2، ص 120.

[50] – ر. ک: ابن تیمیه، تعارض العقل و النقل، ج3، ص 255-256.

[51] – ابن تیمیه، الرّد علی المنطقیین، ص 473.

[52] – ابن تیمیه، درء تعارض العقل و النقل، ج1، ص 147-156.

[53] – ابن الوزیر، ایثار الحق، ص 118-119.

[54] – ابن قیم، الصواعق المرسله، ج3، ص 796 تا آخر جلد چهارم.

[55] – ابن قیم، مختصر الصواعق المرسله، ج1، ص 107-206.

[56] – همان، ج1، ص 110، وجه هفتم.

[57] – ابن تیمیه، درء تعارض العقل و النقل، ج1، ص 7-9.

[58] – همان، ج1، ص 13.

[59] – همانف‌ج1، ص 9-10.

[60] – طه، 5.

[61] – ابن تیمیه، درء تعارض العقل و النقل، ج1، ص 12.

[62] – ابن ابی یعلی، طبقات الحنابله، ج2، ص ؟؟؟.

[63] – ر.ک: ابن جوزی، آفة اصحاب الحدیث، ص 31-33.

[64] – ابن تیمیه، درء تعارض العقل و النقل، ج1، ص14.

[65] – برای نمونه بنگرید: درء تعارض، ج1، ص 23( فی هذا الموسع من القران بیان الادله القطعیه علی المطالب الدینیه)

[66] – ابن تیمیه، درء تعارض العقل و النقل، ج1، ص 16-17.

[67] – ابن تیمیه، درء تعراض العقل و النقل، ج1، ص 46-47.

[68] – همان، ج1،  50-51.

[69] . درء تعارض، ج 1، ص 50.

[70] . درء تعارض، ج 1، ص 56.

[71] . همان، ج1 ، ص 60-63.

[72] . همان، ج1، ص 80.

[73] . همان، ج 1،81-82.

[74] . همان،‌ ج1، ص 82.

[75] . همان، ج 1، ص 85.

[76] . همان، ج 1، ص 87.

[77] . درء تعارض، ج 1، ص 88.

[78] . درء تعراض، ج 1، ص 89.

[79] . همان، ج 1، ص 91.

[80] . همان، ج 1، ص 91.

[81] . درء تعارض، ج 1، ص 94.

[82] . ر.ک: مهدی فرمانیان، مقاله « عثمانیه و اصحاب حدیث قرون نخستین»، مجله هفت آسمان، ش 39.

[83] . ابن تیمیه، درء تعارض العقل و النقل، ج 1، ص 190.

[84] . ابن تیمیه، درء تعارض، ج 1، ص 192.

[85] – ابن تیمیه، درء تعارض العقل و النقل، ج، ص 263- 265.

[86] – ابن تیمیه، درء تعارض العقل و النقل، ج3، ص 125.

[87] – نجم، 23.

[88] – ابن قیم،‌مختصر الصواعق، ج1، ص 151.

[89] – سنن ابن ماجه، ح41.

[90] – شوکانی، التحف فی مذاهب السلف، ص 3-4.

[91] – صحیح بخاری، ح 2697.

[92] – شرح النووی علی صحیح مسلم، ج12، ص 16.

[93] – سنن ترمذی، ح 2678، باب اخذ به سنت و ترک بدعت.

[94] – ابن تیمیه، مجموع فتاوی، ج13، ص 28.

[95] – آجری، الشریعة،‌ص 53؛ ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین، ج2، ص 282.

[96] – محمد جمال الدین قاسمی، قواعد التحدیث، ص 51-53 و 90-91 و 273.

[97] – درباره مخالفت این سه نفر با علم کلام، قیسا و رأی بنگرید، الآراء الکلامیه الائمة المذاهب الفقهیة، ص 308 به بعد.

[98] – ابن تیمیه، درء تعارض العقل و النقل، ج5، ص 277.

[99] – ابن تیمیه، درء تعارض العقل و النقل، ج1، ص 141.

[100] – ابن تیمیه، درء تعارض العقل و النقل، ج5، ص 336- 337.

[101] – کشف المراد، ص 235.

[102] – نهج الحق وکشف الصدق، ص 36.

[103] – ابن تیمیه، المعجزات و کرامات الاولیاء، ص 74.

[104] – « رفیق العجم»، موسوعة مصطلحات ابن تیمیه، ص 190-191.

دکتر مهدی فرمانیان

منبع: پایگاه پژوهشی تخصصی وهابیت شناسی

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!