پادکست عملیات روانی ارتش آمریکا +دانلود

0

در آستانه جنگ‌ها “عملیات روانی” در اولویت فعالیت نظامی رسانه‌ای آمریکایی‌ها قرار می‌گیرد که در آستانه جنگ سوریه، بار دیگر این موضوع برای غرب مهم شده است. این پادکست از آیین‌نامه مشترک ارتش آمریکا به شماره 3-13.2 با عنوان «عملیات روانی» استخراج شده و از سوی ارتش آمریکا منتشر شده است.

 در آستانه جنگ‌ها “عملیات روانی” در اولویت فعالیت نظامی رسانه‌ای آمریکایی‌ها قرار می‌گیرد که در آستانه جنگ سوریه، بار دیگر این موضوع برای غرب مهم شده است.

آیین‌نامه‌های ارتش آمریکا، دستورهایی هستند که برای آموزش نظامیان این کشور به کار گرفته می‌شوند.

پادکست زیر خلاصه‌شده آیین‌نامه مشترک شماره 3-13.2 ارتش آمریکا تحت عنوان «عملیات روانی» است. گروه جنگ نرم مشرق این پادکست را ترجمه کرده و برای آن زیر نویس فارسی قرار داده است. آنچه در ادامه می‌آید متن فارسی این پادکست است.

عملیات روانی که عموما با نام “PSYOP” شناخته می شود نقش مهمی در موفقیت درگیری های زمان صلح و همچنین عملیات های بزرگ دارد.

در محیط عمیلیاتی نفوذ مؤثر در نتیجه همسانی میان گفته و عمل، میزان درستی فهم و نحوه پاسخگویی ما به مخاطبمان حاصل می شود.

هدف ویژه عملیات روانی، نفوذ و تأثیر بر نحوه ادراک مخاطب خارجی و رفتار متعاقب آن، به عنوان بخشی از برنامه های مصوب در حمایت از سیاست و اهداف نظامی حکومت ایالات متحده است.

فعالیت های مشترک عملیات روانی تمامی سطوح جنگ را پوشش داده و سیاست و اهداف فرماندهی را از بعد راهبردی گرفته تا تاکتیکی پشتیبانی می نمایند.

در هنگام اجرا در سطح راهبردی، عملیات روانی به منظور پشتیبانی سازمان ها و نهادهای حکومت ایالات متحده، فرماندهی های عملیاتی منطقه ای، و یا شرکای چند ملیتی طراحی می گردند.

در سطح عملیاتی، فعالیت های عملیات روانی عموما در حمایت از پیاده سازی سیاست های منطقه ای و اهداف نظامی هستند.

فعالیت های تاکتیکی عملیات روانی معمولا در پشتیبانی از اهداف نظامی محلی و یا مقامات کشوری صورت می پذیرد.

ارتباطات راهبردی شامل تلاشی متمرکز از جانب دولت ایالات متحده برای شناخت و جذب مخاطبان کلیدی به منظور ایجاد، تقویت، و یا حفظ شرایط متمایل به پیشرفت منافع، سیاست ها، و اهداف دولت آمریکاست.

عملیات روانی به منزله توانایی کلیدی برای پشتیبانی ارتباطات راهبردی به منظور تأثیر القایی بر مخاطبان خارجی در جهت حمایت از اهداف آمریکاست.

هماهنگی و هم محوری عملیات روانی وزارت دفاع و نهادهای دولت ایالات متحده، امکان تسهیل مراوده اهداف هریک از سازمان ها و همگام سازی را فراهم می آورد.

همچنین، هم گام سازی عملیات روانی با سایر اقدامات ایالات متحده و نیروهای چند ملیتی، ازاینکه پیام ها و تحرکات در یک سطح ناقض و تضعیف کننده اثرعملیات در سطحی دیگر باشند جلوگیری به عمل می آورد.

عملیات روانی در محدوده گسترده ای از عملیات نظامی، هم در عملیات عادی و هم عملیات ویژه به گار گرفته می شوند.

مأموریت های اجرا شده توسط نیروهای عملیات روانی عبارتند از:

1. عملیات روانی در حمایت از عملیات رزمی پیش بینی شده برای تأثیر القایی بر نحوه ادارک، نگرش، استدلال هدفمند، و نهایتا عملکرد مخاطب متخاصم، دوست و بی طرف، و طبقات اجتماعی کلیدی در جهت پشتیبانی از عملیات رزمی و اهداف ایالات متحده

2. پشتیبانی اطلاعاتی نظامی از توانایی های اطلاعاتی وزارت دفاع در زمان صلح، که می توانند شکل دهنده و مؤثر بر نگرش و عملکرد خارجی در جهت حمایت از اهداف منطقه ای، سیاست ها، منافع، نقشه های نمایشی نظامی، و برنامه ها برای پیش آمد های احتمالی باشند

و می توانند شامل پشتیبانی از کمک رسانی انسان دوستانه و امداد در بلایا، علمیات تخلیه غیر نظامیان، عملیات رهگیری دریایی، و حمایت از تیم عملیات دیپلماتیک دولت ایالات متحده و یا برنامه های مدنی کشور میزبان باشند

به عنوان مثال: مبارزه با مواد مخدر، مین روبی، اطلاع رسانی در مور بیماری های از بین برنده ایمنی، احداث ساختمان نهادهای حفاظتی، همزیستی قومی، و آشتی دهی

3. پشتیبانی مدنی از نهادهای فدرال پیشرو در داخل، که مستلزم اجرای فعالیت های انتشارعمومی اطلاعات، که در زمان عملیات امداد رسانی پس از بلایای طبیعی و انسان منشأ در داخل ایالات متحده و قلمرو آن است.

4. و در پایان، پشتیبانی از عملیات ویژه که می تواند دربردارنده و نه منحصر به موارد زیر باشد:

a. افزایش موفقیت اقدامات ضربتی مستقیم در حملات ناگهانی با کاهش مداخله غیر نظامیان، مقاومت موقعیت هدف، و نیاز به مدیریت درجای پیامدها از طریق کارشناسی فرهنگی و زبان شناختی در روابط رودررو

b. تسهیل هدف یابی با استفاده از جمع آوری اطلاعات از مواضع، فعالیت ها و اقدامات بالقوه هدف

c. مشاوره، مساعدت و آموزش نیروهای بومی یا جایگزین در توسعه و اجرای یک توانایی عملیات روانی

d. آماده سازی مخاطبان کلیدی برای عملیات کمک رسانی به نیروهای دفاع داخلی و امنیتی ایالات متحده

e. یاری رسانی به کشور میزبان در جهت برقراری محیطی که از طریق نظام دموکراتیک مروج آرامش داخلی و امنیت باشد

f. اطلاع رسانی، هدایت، و تأثیر القایی بر اهداف در همه سطوح جنگ برای افزایش تلاش های دولت ایالات متحده برای شکست مؤثر افراط گرایی خشونت آمیز

g. ارائه کارشناسی فرهنگی، زبان شناختی، و اجتماعی مورد نیاز برای تحلیل گستره انسانی تحت تأثیر ایدئولوژی افراط گرایانه

h. تخفیف اثرات خبری سازمان های افراطی خشونت طلب، و در نتیجه کاهش اعتبار و دسترسی آنها به منابع و پناهگاه های امن

i. تسهیل فعالیت های خبری دولت امریکا برضد تولید و گسترش سلاح های (اتمی)، معطوف به عوامل دولتی و غیر دولتی به منظور جلوگیری و ترقیب به انصراف از تولید، کسب، و تحویل سلاح های کشتار جمعی

j. تبلیغات عمومی برای ایجاد و موفقیت عملیات امور شهری به منظور بالابردن نگرش مثبت به ایالات متحده و اقدامات کشور میزبان

k. و ارائه نیروی کار برای انجام وظایف ستادی عملیات اطلاع رسانی به منظور هماهنگ سازی، انطباق زمانی، و رفع ناسازگاری حمایت مرکزی و قابلیت های مربوط به آن

فرمانده قرارگاه عملیات ویژه ایالات متحده نقش فرماندهی عملیاتی (مقام فرماندهی) را برای کلیه یکان های فعال نیروهای عملیات روانی بازی می کند‌ و فرمانده قرارگاه ستاد مشترک ایالات متحده نقش فرماندهی عملیاتی (مقام فرماندهی) را برای کلیه یگان های ذخیره مأمور به خدمت عملیات روانی در هنگام فعال شدن بر عهده دارد.

تحت هدایت وزیر دفاع، فرماندهی قرارگاه عملیات ویژه و ستاد مشترک نیروهای عملیات روانی را به فرماندهان رزمی منطقه ای انتقال می‌دهند.

فرماندهان طراحی عملیات روانی را به علت اهمیت آن برای خط مشی راهبردی فرمانده، در مرکز فرماندهی رزمی خود متمرکز می کنند.

هنگامی که یک فرمانده رزمی یک نیروی مشترک در زیر مجموعه خود تشکیل می دهد، حتما سمتهای عملیات روانی در کنار کارکنان فرماندهی نیروی مشترک گنجانده می شود.

به منظور اطمینان از گنجانده شدن و همگامی همه جوانب عملیات اطلاع رسانی در فرایند طراحی فرماندهی رزمی، یک افسر فرمانده برای بخش عملیات اطلاع رسانی انتخاب می شود.

این افسر فرمانده جلسات واحد عملیات اطلاع رسانی را تشکیل داده و در داخل آن نماینده واحد عملیات روانی نسبت به گنجاندن، هماهنگ سازی، رفع ناسازگاری ها، و همگام سازی نحوه استفاده از عملیات روانی با سایر قابلیت های عملیات اطلاع رسانی اقدام می نماید.

برای مثال، عملیات شبکه رایانه ای به کمک عملیات روانی در پخش عناصر ارزشمندی مانند فعالیت های تعاملی اینترنتی می شتابد.

عملیات روانی می تواند به ایجاد و تقویت ترفندهای فریب نظامی اقدام نماید که به منظور گمراه سازی هدفمند تصمیم سازان نظامی دشمن اجرا می شوند.

سامانه های جنگ الکترونیک ارائه دهنده وسایل انتشار پیام های عملیات روانی هستند و می توانند مؤید ارزش یابی تأثیر عملیات روانی به وسیله ارائه اطلاعات در مورد پاسخ های تهدیدی به اخبارمنتشره باشند.

و در پایان، با وجود اینکه روابط عمومی و فعالیت های عملیات روانی مجزا و متمایزند، هر دو می بایست پشتیبان و تقویت کننده یکدیگر باشند؛ که این نیازمند هماهنگ سازی، همگام سازی، و در مواردی رفع ناسازگاری هاست.

درصورتی که اندازه نیروی عملیات روانی مورد تقاضا و نقشه استقرار یگانها و آماد در منطقه بیش از توانایی مهار و فرماندهی یگان های نیروی مشترک باشد، فرماندهی رزمی می تواند نسبت به ایجاد یک کارگروه مشترک عملیات روانی (یا یک کارگروه عملیات روانی به عنوان یکانی از نیروی مشترک) اقدام نماید.

کارگروه مشترک عملیات روانی موظف به ارائه پشتیبانی عملیات روانی به نیروهای مشترک و یا عملیات چند ملیتی در سطوح عملیاتی و تاکتیکی است.

عملیات روانی تأثیر به سزایی بر اهداف فرمانده نیروهای مشترک دارند چرا که این اهداف مستلزم جلوگیری از جابجایی جمعیت غیر نظامی و در عین حال جداسازی دشمن و گرفتن توانایی او برای جذب حمایت مردمی هستند.

به منظور برنامه ریزی برای به کارگیری مؤثر عملیات روانی، فرماندهان نیروی مشترک و نیروهای ستادی ایشان می بایست از سازگاری طراحی عملیات روانی و عملیات اطلاع رسانی، روابط عمومی، و پشتیبانی دفاعی از طراحی دیپلماسی عمومی، و همچنین و در مجموع اهداف دولت ایالات متحده اطمینان حاصل کنند.

و می بایست از هماهنگی و همگامی همه فعالیت های عملیات روانی مطمئن شوند تا بتوانند مخابره زمینه ها و پیام های همسان به مخاطب هدف را تضمین نمایند.

گروه هماهنگ کننده میان نهادهای ستاد مشترک مستقر در قرارگاه فرماندهی رزمی یک کارگروه ستادی میان نهادی است که به ایجاد روابط همکاری میان طراحان نظامی و غیر نظامی می پردازد.

 

نهادهای دولت ایالات متحده که عملیات روانی می بایست با آنها هماهنگ باشند، شامل و نه محدود به موارد زیرند:

وزارت کشور، دیوان برنامه های اطلاع رسانی بین المللی،

سازمان اطلاعات مرکزی (CIA)،

هیأت مخابره فرمانداران،

وزارت های

اقتصاد،

امنیت ملی،

راه وترابری،

نیرو،

و دادگستری،

اداره مبارزه با مواد مخدر،

و گارد ساحلی ایالات متحده

به علاوه، زمانی که عملیات روانی در حین عملیات چند ملیتی طراحی می شوند، طراحان می بایست با هماهنگ سازی با شرکای چند ملیتی دست یابی به اهداف ایالات متحده و چند ملیتی را تضمین نمایند.

متخصصین عملیات روانی از یک فرایند پیش بینی شده ای پیروی می کنند که به همتراز سازی اهداف فرماندهی با تحلیلی از محیط پرداخته، مخاطب هدف مربوطه را انتخاب نموده، پیام ها و فعالیت های متمرکز، و متناسب با محیط و فرهنگ هدف را می پروراند، روش های پیچیده ارائه رسانه ای را به کار گرفته، و پاسخ های رفتاری قابل مشاهده و اندازه گیری را تولید می نماید.

فرایند عمیات روانی مشترک یک چهارچوب استاندارد است که به وسیله آن عناصر ارزشمند و تقویت کننده های حیاتی به طراحی، اجرا و ارزیابی عملیات روانی می پردازند.

 

فرایند عملیات روانی مشترک متشکل از موارد زیر است:

1. طراحی و برنامه ریزی

2. تحلیل مخاطب هدف

3. توسعه سریالی

4. پرورش محصول و طراحی ساختاری

5. تصویب

6. تولید، توضیع و انتشار

7. و ارزیابی

هدف طراحی عملیات روانی تجمیع عملیات روانی با دیدگاه و خط مشی عملیاتی فرمانده است.

فرماندهان رزمی موظف به کسب مجوز قبل از اجرای عملیات روانی هستند.

برای کسب مجوز، فرماندهان رزمی برنامه عملیات روانی پیشنهادی خود را به ستاد مشترک، دفتر معاونت وزیر دفاع، برای هماهنگ سازی میان نهادی و تصویب وزیر دفاع تسلیم نمایند.

این برنامه ها توسط عناصر اجرایی تولید شده و در مراحل بعدی ادامه می یابند.

برنامه های عملیات روانی تبدیل به بخشی ازنقشه بازی صحنه نبرد و یا نقشه عملیاتی می شوند.

یک برنامه مصوب عملیات روانی شامل یک فهرست از مخاطبان خارجی بالقوه است.

در جریان مرحله تحلیل مخاطب هدف، عنصر عملیات روانی تخصیص یافته به تحلیل این گروه ها و افراد خارجی با پیروی یک مدل مخصوص که به صورت سفارشی برای عملیات روانی تولید شده می پردازد.

اطلاعات فراگرفته شده در نتیجه تحلیل مخاطب هدف برای پرورش محصولات، فعالیت ها، و یا سریال های عملیات روانی مورد استفاده قرار می گیرد.

پرسنل عملیات روانی یک مجموعه سریالی از محصولات و اقدامات را طراحی نموده، ترکیب مناسبی از رسانه ها را تعیین، و یک نقشه اجرایی را می پرورانند.

سریال ها برای اطمینان از تناسب، طول یا مدت، توان بالقوه اثر بخشی بر مخاطب مد نظر، دقت استدلال های ترغیب کننده، یا فنون برای تأثیر القائی برای تغییر عملکرد، و منابع موجود برای اجرای آنها مورد بازبینی قرار می گیرند.

کاری که در جریان مراحل طراحی، تحلیل، و پرورش سریالی به انجام می رسد نقش حیاتی برای طرح ریزی نمونه اولیه عملیات روانی دارد.

ارزیابی ادراک و پذیرش مخاطب هدف از استدلال های منتقل شده توسط عملیات روانی یک وظیفه کلیدی است.

پیش آزمایی محصولات همچنین به ایجاد یک شالوده برای اجرای پس-آزمون کلیه سریال ها بعد از اقدام به انتشار کمک می کند.

در جریان مرحله تصویب، سریال های عملیات روانی تحت یک بازبینی رسمی توسط پرسنل عملیات روانی قرار می گیرند.

توانایی بالقوه یک سریال برای دست یابی نتایج مورد نظر و استمرار پیام ها و رسانه مورد قضاوت قرار می گیرد.

پس از تصویب توسط فرمانده عملیات روانی، سریال رسما از طریق یک فرایند رسمی از پیش تعیین شده به منظور کسب مجوز نهایی برای تولید و انتشار ارائه می شود.

سریال ها به وسیله پایین ترین سطح فرماندهی مشخص شده بر اساس دستور صف آرایی صادر شده توسط وزیر دفاع، تصویب می شوند.

ستادعملیات روانی به صورت سازمانی دارای عناصر ارزشمند تولید بوده و می توانند برای دریافت منابع دیگر دولت ایالات متحده یا منابع تحت کنتر داخلی صحنه جنگ درخواست نمایند.

پس از پایان تولید، محصولات به واحد و یا نهاد منتشر کننده منتقل می شوند.

پیام های عملیات روانی همچنین از طریق تماس رودررو از پیش تعیین شده با سکنه محلی منتقل می شوند.

مراوده رودر روی مکرر با رهبران محلی، پیام رسانان کلیدی، و شهروندان مؤثرترین شیوه برای پشتیبانی از مأموریت فرمانده است.

سنجش اثرات سریال های عملیات روانی بر مخاطب های هدف متکی بر شاخص های اثر دهی عملیات روانی و تحلیل های تولید شده در مراحل قبلی است.

ملاک های سنجش علمیات روانی متمرکز بر دستاورد پشتیبانی اهداف عملیات روانی توسط مخاطب های هدف هستند.

پشتیبانی اطلاعاتی و سازه های ارتباطی به عنوان تقویت کننده های حیاتی برای عملیات روانی عمل می کنند.

پشتیبانی اطلاعاتی مستمر نقش حیاتی برای کلیه مراحل فرایند عملیات روانی دارد.

به عنوان مثال، در جریان مرحله طراحی فرایند عملیات روانی، طراحان اطلاعات مورد نیاز را شناسایی نموده و از فرایند اطاعاتی برای درخواست اطلاعات مورد استفاده در تحلیل مخاطب هدف بهره می برند.

و عملیات روانی متکی بر اطلاعات صحنه جنگ، مراقبت بصری، و عملیات شناسایی به منظور ارائه محصولات اطلاعاتی هستند و برای جمع آوری داده برای تأیید و یا رد اثر گذاری تدابیرعملیات روانی نقش حیاتی دارند.

ارتباطات بین فرماندهی هایی که در حال طراحی و اجرای عملیات روانی هستند، برای استفاده مؤثر از قابلیت ها الزامی است.

یک نفشه مشترک ارتباطات عملیات روانی می بایست آماده شود تا متضمن آن باشد که سازه های ارتباطی سازگار و کافی هستند.

و معماری صحنه نبرد می بایست حاوی نقشه هایی برای گنجاندن نیازهای پشتیبانی عملیات روانی در شبکه های امن داده و صدا، سازه های ارتباطی ماهواره ای، و یک قابلیت برای ارتباط با سازه های ارتباطی نهادهای سطح ملی ایالات متحده، چند ملیتی و کشور میزبان باشد.

هر کدام از این خدمات دارای قابلیت ذاتی برای تولید و انتشار محصولات عملیات روانی است.

عناصر ارزشمند عملیات روانی خدما ت ارتش ابزاری حیاتی را برای درگیری در اختیار قرار می دهند.

مأموریت فرماندهی عملیات ویژه ارتش ایالات متحده فرمانده (درصورت دریافت دستورالعمل)، پشتیبانی، و تضمین آمادگی رزمی نیروی های تعیینی و ضمیمه عملیات روانی برای استفاده جهانی است.

گروه های فعال و یکان های ذخیره عملیات روانی ارتش نیروهای تعیینی و ضمیمه را برای آرایش گرفتن سریع در هر نقطه ای از جهان سازماندهی نموده، تجهیز، و آموزش جمعی می دهند.

ارتش به ارائه این خیل کثیر (تضمین کننده برتری) از طراحان عملیات روانی برای نیروهای ستاد مشترک می پردازد.

علاوه بر یگان های اختصاصی عملیات روانی، یکان های متعارف ارتش هم می توانند به پشتیبانی عملیات روانی بپردازند.

با تعامل دایمی با مخاطب های هدف، آنها (یگان های متعارف) در شرایط آرمانی برای پشتیبانی از انتشار محصولات عملیات روانی و جمع آوری اندازه گیری های محدود از شاخص های اثرگذاری برای ارسال به طراحان عملیات روانی هستند.

نیروی دریایی ایالات متحده طیف گسترده ای از عناصر ارزشمند انتشاردهنده، قابلیت های بازتولید محصولات، و منابع طراحی که می توانند پشتیبان مأموریت های مشترک و وظیفه (ارتش) باشند را به کار می گیرد.

 

اینها شامل موارد زیر است:

کشتی‌ها و قرارگاه‌های ساحلی هستند که دارای تأسیساتی به منظور چاپ اسناد، آگهی‌های دیواری، مقالات، اوراق تبلیغاتی و آگهی‌های دستی هستند.

واحدهای عملیات اطلاع رسانی بر روی کشتی یا در ساحل که با متخصصین عملیات روانی ستاد مشترک هماهنگ سازی می نمایند،

قابلیت های پخش (رادیویی، تلویزیونی و …)،

هیأت های مخصوص سوار شدن بر کشتی ها که می توانند محصولات را به سرنشینان کشتی های غیر نظامی انتقال دهند،

و هواپیماهایی که می توانند محصولات چاپی را پراکنده ساخته و به پخش صدای بلند از بلندگوها بپردازند.

عملیات روانی نیروی هوایی ایالات متحده متمرکز بر به کارگیری قابلیت های هوا، فضا، و فضای سایبر (پیشرو) است.

بسیاری از سکوهای نیروی هوایی برای اجرای مأموریت هایی در پشتیبانی از اهداف عملیات روانی فرمانده مشترک استفاده می شوند.

برای مثال،هواپیماهای E-130-Commando-Solo برای پخش رادیویی و تلویزیونی محصولات عملیات روانی تجهیز شده اند.

هواپیماهای باربری مأموریت های رهاسازی ایستا از هوای اوراق تبلغاتی پرداخته، و هواپیماهای جنگنده و بمب افکن می توانند اوراق تبلیغاتی را پراکنده سازند.

نیروی تفنگ داران دریایی دارای قابلیت اجرای عملیات روانی در سطح تاکتیکی را از طریق دسته های عملیات روانی با استفاده از روش های ذیل دارد:

پخش بلند از طریق بلندگو،

رسانه چاپی،

و ارتباطات رودررو

قابلیت عملیات روانی قابل اعزام نیروی تفنگ داران دریایی در داخل مرکز عملیات اطلاع رسانی تفنگ داران دریایی که رفتار برنامه های محصولات عملیات روانی نیروی دریایی که مکمل عملیات اطلاع رسانی هستند را با سایرین در صورت لزوم هماهنگ می سازد.

دراینجا پادکست گزارش اجرایی نشریه مشترک شمارهی 3-13.2 تحت عنوان «عملیات روانی» به پایان می رسد.

برای دانلود کامل این پادکست اینجا کلیک کنید

 

منبع:مشرق

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!