حضرت صاحب الامر (عج) و شباهت انحضرت به پیامبران ما قبل خود

0
photo_2015-07-16_00-52-07.jpg

حدیث کرد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی و او از عبد اللَّه بن جبله و او از [حسن بن] علیّ بن ابی حمزه و او از ابی بصیر:

که گفت شنیدم ابی جعفر امام باقر علیه السّلام میفرمود: صاحب این امر را از چهار پیغمبر روشهائی است- روشی از موسی و روشی از عیسی و روشی از یوسف و روشی از محمّد صلوات اللَّه علیهم اجمعین”1″عرض کردم: روش موسی چیست؟فرمود: ترسان و نگران است.عرض کردم: روش عیسی چیست؟ فرمود: همان که در باره عیسی گفته شد در باره او نیز گفته میشود.گفتم: روش یوسف چیست؟ فرمود: زندان و غایب شدن.گفتم: روش محمّد صلی اللَّه علیه و آله چیست؟ فرمود: چون قیام کند هم چون رسول خدا رفتار خواهد کرد بجز آنکه آثار محمّد را بیان میکند و هشت ماه شمشیر بر دوش کشت و کشتار خواهد کرد تا آنکه خداوند رضایت بدهد. عرض کردم رضایت خدا را از کجا میداند؟ فرمود: خداوند بدلش رحم میاندازد.

 

توضیحات حدیث:

ای صاحبان دیدگانی که با نور هدایت بیناست.بسلامتاند و با ایمان و روشنائی منوّرند از فرمایش این دو امام: حضرت باقر و صادق علیهما السّلام که در باره غیبت و روشهائی که از پیامبران در حضرت قائم است از پنهان بودن و ترس و اینکه او فرزند کنیزي سیاه چهره است و خداوند، کار او را در یک شب اصلاح میکند عبرت بگیرند و نیکو تأمل کنید که اگر تأمّل کنید همه باطلها و گمراهیها که بدعتگذاران گذاشتهاند فرومیریزد بدعتگذارانی که خداوند شیرینی ایمان و دانش را بآنان نچشانده و آنان را از ایمان تهی و از دانش بر کنار کرده است وباید این طایفه اندك و ناچیز خدا را سپاس شایسته کنند که منّت بر آنان نهاده و آنان را بر نظام امامت پابرجا فرموده است.و اینان از آن راه باز نماندند چنانچه عدّه فراوانی باز ماندند با آنکه اعتقاد به امامت دارند ولی براست و چپ گرائیدهاند و شیطان برآنان مسلّط شده و جلو دار آنان گشته بهر رنگی آنان را فرو میبرد و برنگ دیگر در میآورد تا آنکه آنان را بهر گونه هلاکت وارد سازد و از هر هدایتی باز دارد و ایمان را بر آنان ناخوش آیند کند و گمراهی را در نظرشان آرایش دهد و گفتار هر کس را که بعقل خود و بر طبق قیاس رفتار کند در دل او جلوهگر سازد و حقّ را و عقیده بر اطاعت کسی را که خداوند اطاعتش را واجب کرده است در نزد او وحشتناك کند چنان که خداي تعالی در محکم کتابش از قول شیطان ملعون نقل میکند که گفت: (بعزّتت سوگند که حتما همه آنان را گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلصت را)، و باز خداي تعالی نقل میفرماید:(حتما آنان را گمراه خواهم کرد و وعدهها بآنان خواهم داد و بر سر راه مستقیمت که آنان را است خواهم نشست): مگر نه این است که امیر المؤمنین در خطبهاش میفرماید: (من ریسمان محکم الهی هستم و من صراط مستقیم و پس از پیغمبر راستگو و امین.حجّت خدا بر همه مردم منم): سپس خداوند از گمانی که ابلیس داشت حکایت میکند و میفرماید: (بتحقیق که گمان ابلیس درباره آنان درست در آمد و از او پیروي کردند مگر گروهی از مؤمنین).

خدا شما را رحمت کند از خواب غفلت بیدار شوید و از بیخودي هوا بخود آئید و آنچه راستگویان فرمودهاند از یاد شما نرود باینکه کلمات آنان را با گوش شنوا نشنوید و با دل با فکر و عقل عبرت گیر و با تدبّر در گفتههایشان ننگرید، خداوند راهیابی شما را نیکوتر فرماید و میان شما و شیطان ملعون مانع و حایل شود.شما در ردیف کسانی که در آیه شریفه استثناء شدهاند قرار نگیرید، آنجا که میفرماید: (تو را بر بندگان من سلطنتی نیست مگرهمه » آنکه گمراه باشد و از تو پیروي کند) و در ردیف افرادي که در گفتار شیطان لعین استثنا شدهاند قرار بگیرید آنجا که گفت”همه را گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلصت را” و سپاس خداي را که پروردگار جهانیان است. 

 

غیبت نعمانی،باب10،فصل3،ح5

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!