جهان در سیطره ی دجال (فراماسونری)؛ ایران، جزیره ی امید-منابع

13

منابع و مآخذ

 

 

 

 

1 –

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/168-1388-06-02-15-47-37.html

 

 

2 –

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/347-aasa.html

 

 

3 –

http://www.alvadossadegh.com/fa/download/Video_Audio/Film/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%28The-Arrivals%29-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/

 

 

4 –

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/168-1388-06-02-15-47-37.html

 

 

5 –

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/168-1388-06-02-15-47-37.html

 

 

6 –

http://www.stevequayle.com/News.alert/09_Global/090422.Order%20of%20Malta.pdf

و

http://lib.store.yahoo.net/lib/realityzone/UFNordermalta.pdf

و

http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_Military_Order_of_Malta

 

 

7 –

http://www.stevequayle.com/News.alert/09_Global/090422.Order%20of%20Malta.pdf

و

http://lib.store.yahoo.net/lib/realityzone/UFNordermalta.pdf

 

 

8 –

http://www.stevequayle.com/News.alert/09_Global/090422.Order%20of%20Malta.pdf

و

http://lib.store.yahoo.net/lib/realityzone/UFNordermalta.pdf

 

 

9 –

http://www.stevequayle.com/News.alert/09_Global/090422.Order%20of%20Malta.pdf

و

http://lib.store.yahoo.net/lib/realityzone/UFNordermalta.pdf

 

 

10 –

http://www.stevequayle.com/News.alert/09_Global/090422.Order%20of%20Malta.pdf

و

http://lib.store.yahoo.net/lib/realityzone/UFNordermalta.pdf

و

CONSPIRATORS  HIERARCHY:  THE  STORY  OF  THE  COMMITTEE  OF  300 (E-Book), Dr. John Coleman, 1991, (Page 54)

 

 

11 –

http://www.stevequayle.com/News.alert/09_Global/090422.Order%20of%20Malta.pdf

و

http://lib.store.yahoo.net/lib/realityzone/UFNordermalta.pdf

 

 

12 –

http://www.stevequayle.com/News.alert/09_Global/090422.Order%20of%20Malta.pdf

و

http://lib.store.yahoo.net/lib/realityzone/UFNordermalta.pdf

 

 

13 –

http://www.stevequayle.com/News.alert/09_Global/090422.Order%20of%20Malta.pdf

و

http://lib.store.yahoo.net/lib/realityzone/UFNordermalta.pdf

و

http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_Military_Order_of_Malta

 

 

14 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Bath

 

 

15 –

http://www.mastermason.com/fmisrael/blue.html

و

http://www.freemasonry.bcy.ca/regalia/g_s.html

و

http://grandstewards.org

 

 

16 –

http://bath.albertpikedemolay.org

و

http://www.freemasonry.fm/By-Rites-AO.html

و

http://www.911truth.ch/SMOM.html

 

 

17 –

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/168-1388-06-02-15-47-37.html

 

 

18 – سایت موعود/مقالات/فراماسونری/از شوالیه های معبد تا مصر  باستان/ تألیف هارون یحیی/ترجمه ی ف.شفیعی سروستانی.

 

صفحه ی فوق به صورت آنلاین:

 

http://mouood.org/content/view/2509/19/1/0/

 

 

و

 

The Knights Templars (E-Book), Harun Yahya, Millad Book Center, 2003, (Page 73)

 

 

19 –

http://www.alvadossadegh.com/fa/download/Video_Audio/Film/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%28The-Arrivals%29-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/

 

 

20 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Bath

و

http://wikicompany.org/wiki/911:Military_Order_of_Malta

و

http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican37.htm

 

 

21 – نشریه ی معمار سنان، شماره ی 13.

 

برگرفته از:

 

کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحه ی 183.

و

http://huntertown689.org/famous.htm

و

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_blackwater12.htm

و

http://unitednationsoffilm.com/?p=1684

 

 

22 –

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_blackwater12.htm

و

http://unitednationsoffilm.com/?p=1684

 

 

23 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحات 297 تا 305.

و

http://www.cephas-library.com/history_of_masonry_5.html

 

 

24 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحه ی 253، صفحات 327 تا 329 و صفحات 234 تا 243.

 

 

25 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Sarkozy

و

http://www.answers.com/topic/nicolas-sarkozy

 

 

26 –

http://www.ethosworld.com/library/The-Satanic-Rothschild-Dynasty-Financial-Wizzards-and-Wealthy-Cults.pdf

و

http://der-stuermer.org/rothschildeng.htm

 

 

27 –

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_blackwater12.htm

و

http://unitednationsoffilm.com/?p=1684

 

 

28 –

http://www.orderstjohn.org/nazi/duce.htm

و

http://unitednationsoffilm.com/?p=1684

 

 

29 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_Due

و

http://wakeupfromyourslumber.com/node/3935

 

 

30 –

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_blackwater12.htm

و

http://unitednationsoffilm.com/?p=1684

 

 

31 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Spain

و

http://www.flags.net/SPAN.htm

 

 

 

 

 

32 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحه ی 221 و صفحات 142 تا 144.

 

 

33 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحات 319 تا 320.

و

http://www.ferdinando.org.uk/alois.htm

و

http://www.miscman.com/posters_graphics/category.asp?ID=5&PID=1

 

 

34 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحات 234 تا 242.

 

 

35 –

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament

و

http://www.answers.com/topic/european-parliament

 

 

 

36 –

http://www.redicecreations.com/searching.html

و

http://www.redicecreations.com/radio/2007/10oct/RICR-071014.html

و

http://www.biblelight.net/Tower-of-Babel.htm

 

 

37 –

http://www.redicecreations.com/searching.html

و

http://www.redicecreations.com/radio/2007/10oct/RICR-071014.html

و

http://www.biblelight.net/Tower-of-Babel.htm

 

 

38 –

http://www.redicecreations.com/searching.html

و

http://www.redicecreations.com/radio/2007/10oct/RICR-071014.html

و

http://www.biblelight.net/Tower-of-Babel.htm

 

 

39 –

http://endtimedeception.ning.com/forum/topics/freemasonry-and-the

و

http://www.rense.com/general70/defam.htm

و

http://web.archive.org/web/20080628074028/http://www.bloomington.in.us/~lgthscac/freemasonry.htm

 

 

40 –

http://www.redicecreations.com/searching.html

و

http://www.redicecreations.com/radio/2007/10oct/RICR-071014.html

و

http://www.biblelight.net/Tower-of-Babel.htm

 

 

41 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_the_European_Union

و

http://www.answers.com/topic/european-parliament

 

 

42 –

http://www.exposingsatanism.org/signsymbols.htm

و

http://www.dpjs.co.uk/baphomet.html

 

 

 

43 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_the_European_Union

 

 

44 –

http://www.biblelight.net/Tower-of-Babel.htm

و

http://www.christiananswers.net/bible/gen11.html

 

 

45 –

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=58

و

http://tarikhema.ir/subject/epigraph/1104/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

 

 

46 –

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=58

و

http://tarikhema.ir/subject/epigraph/1104/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

 

 

47 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Javier_Solana

و

http://www.taghribnews.ir/vdcb.5b9urhbg9iupr.html

و

http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&depid=44&semid=1088

 

 

48 –

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/clubofrome.htm

و

http://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome

و

http://www.answers.com/topic/club-of-rome

و

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_malta08.htm

و

http://elproyectomatriz.wordpress.com/2009/11/25/soberana-orden-militar-de-malta-algunos-miembros/

 

 

49 –

CONSPIRATORS  HIERARCHY:  THE  STORY  OF  THE  COMMITTEE  OF  300 (E-Book), Dr. John Coleman, 1991, (Page 54)

 

 

50 –

CONSPIRATORS  HIERARCHY:  THE  STORY  OF  THE  COMMITTEE  OF  300 (E-Book), Dr. John Coleman, 1991, (Page 54)

 

 

51 – نشريه ي ماسون ترك، شماره ي 2/72، ص 32.

 

برگرفته از:

 

کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحه ی 325.

 

 

52 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحات 325 تا 356.

 

 

53 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحات 339 و 340.

 

 

54 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحات 339 و 340.

و

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/history/zionism/news.php?q=1275590474

و

http://themurkynews.blogspot.com/2008/07/introduction-connecting-current-events_27.html

 

 

55 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحات 335 و 342.

 

 

56 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحه ی 336.

 

 

57 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحات 234 تا 237 و صفحات 320 تا 322.

 

 

 

58 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحه ی 326.

 

 

59 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحات 234 تا 237 و صفحات 326 تا 330.

 

 

60 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحات 234 تا 237 و صفحات 326 تا 330.

 

 

61 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحات 234 تا 237 و صفحه ی 335.

 

 

62 –

http://juventudescomunistasantequera.wordpress.com

و

http://www.nodo50.org/pcaragon/home_archivos/JCA.htm

و

http://www.ventanadigital.net/ventana/index-ago09.php

 

 

63 –

http://trcs.wikispaces.com/Che+Guevara

و

http://www.juventudrebelde.co.cu/international/2009-06-05/second-international-che-guevara-conference-to-be-held-in-vancouver-this-month-/

و

http://scacchi.wordpress.com/2009/04/

 

 

64 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحه ی 336.

 

 

65 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome

و

http://www.answers.com/topic/club-of-rome

و

 

Architects of Deception, Jüri Lina,  Referent Publishing,  (E-Book),  2004, (Page 218)

 

 

 

66 –

Architects of Deception, Jüri Lina,  Referent Publishing,  (E-Book),  2004, (Pages 218 & 350)

 

 

67 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin

و

http://www.answers.com/topic/vladimir-putin

 

 

68 –

http://www.srmason-sj.org/council/journal/nov01/kondyakov.html

 

 

69 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms_of_Russia

و

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Coat_of_arms_of_Russia

 

 

70 –

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=79324

و

http://iranianmalezi.com/pics3/2929-apxp.html

و

http://www.home-designing.com/2009/03/russias-air-force-1-interiors/comment-page-1

و

http://luxury-furniture-design.com/russia%E2%80%99s-air-force-1-interiors

 

 

71 –

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_blackwater12.htm

و

http://unitednationsoffilm.com/?p=1684

 

 

72 –

http://www.tulsascottishrite.org/id1.html

و

http://conspiracyclothes.com/nowheretorun/symbol.html

و

http://karenswhimsy.com/masonic-symbols.shtm

 

 

73 –

http://wikicompany.org/wiki/911:Occult_symbolism_X#Double-headed_Eagle

 

 

74 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Double-headed_eagle

 

 

75 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Double-headed_eagle

 

 

76 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Pahlavi_dynasty

و

http://wpedia.goo.ne.jp/enwiki/Imperial_State_of_Iran

 

 

77 –

http://www.15khordad42.com/Asnad/36-39.htm

و

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Knights_Grand_Cross_of_the_Order_of_the_Bath&from=P

 

 

78 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Roman%E2%80%93Persian_Wars

و

http://www.heritage-history.com/www/heritage.php?Dir=wars&FileName=wars_romanpersian.php

 

 

79 –

http://www.harrybassfoundation.org/basscatalogs/BASSSALE1/b1-3-f.htm

و

http://www.panoramio.com/photo/19831877

و

http://www.panoramio.com/photo/21912491

و

http://grandtextauto.org/archives/all_seeing_eye.jpg

 

 

80 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Bath

 

 

81 –

http://www.alhawzaonline.com/almaktaba-almakroaa/book/238-aqa%27ed/0314%20ara%27a%20a%203olama%27a%20alsonna%20fe%20alwahabia/01.htm#5

و

http://adyannews.info/yahood/52-3-2/382-yah-b4.html

و

http://jew.blogfa.com/post-72.aspx

 

 

82 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Knights_Grand_Cross_of_the_Order_of_the_Bath

و

http://www.yahosein.org/vb/showthread.php?t=120158&page=6

و

http://www.imshiaa.com/vb/showthread.php?t=74259&page=9

 

 

83 –

http://www.twhed.com/vb/t1209.html

و

http://www.imshiaa.com/vb/showthread.php?t=74259&page=9

و

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/2060-1389-01-06-10-42-20.html

 

 

84 –

http://www.imshiaa.com/vb/showthread.php?t=74259&page=9

و

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/2060-1389-01-06-10-42-20.html

 

 

85 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Knights_Grand_Cross_of_the_Order_of_the_Bath

 

 

86 –

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/2062-1.html

و

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/2061-1389-01-18-10-43-00.html

و

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/2060-1389-01-06-10-42-20.html

 

 

87 –

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/2062-1.html

 

 

88 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Hussein_bin_Ali,_Sharif_of_Mecca

و

http://www.answers.com/topic/hussein-bin-ali-sharif-of-mecca

 

 

89 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Hussein_bin_Ali,_Sharif_of_Mecca

و

http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Bath

و

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Knights_Grand_Cross_of_the_Order_of_the_Bath&from=H

 

 

90 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Hussein_bin_Ali,_Sharif_of_Mecca

و

http://www.answers.com/topic/hussein-bin-ali-sharif-of-mecca

 

 

91 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Hussein_bin_Ali,_Sharif_of_Mecca

و

http://www.answers.com/topic/hussein-bin-ali-sharif-of-mecca

 

 

92 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Hussein_bin_Ali,_Sharif_of_Mecca

و

http://www.answers.com/topic/hussein-bin-ali-sharif-of-mecca

 

 

93 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah_I_of_Jordan

و

http://www.answers.com/topic/abdullah-i-of-jordan

 

 

94 –

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Knights_Grand_Cross_of_the_Order_of_the_Bath&from=H

و

http://genuineislam.blogfa.com/post-22.aspx

و

http://www.bcrevolution.ca/secret_societies.htm

و

http://www.texemarrs.com/042003/masonic_jews_plot_world_control.htm

 

 

95 –

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Knights_Grand_Cross_of_the_Order_of_the_Bath&from=A

 

 

96 –

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/2062-1.html

و

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/2061-1389-01-18-10-43-00.html

و

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/2060-1389-01-06-10-42-20.html

 

 

97 –

http://www.porsojoo.com/fa/node/3480

و

http://jew.blogfa.com/8602.aspx

 

 

98 –

http://www.zionism.blogfa.com/post-300.aspx

 

 

99 –

http://www.tebyan.net/politics_social/history/world/2010/3/25/118034.html

و

http://today.ir/site/articles.aspx?id=5264

 

 

100 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحات 242 تا 367.

 

 

101 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحه ی 249.

 

 

102 –

http://www.tccb.gov.tr/pages/president/

و

http://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah_G%C3%BCl

 

 

103 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Salman_rushdie

و

http://www.answers.com/topic/salman-rushdie

 

 

104 –

http://www.alvadossadegh.com/fa/article/42-freemasonry/71-freemasonry-dajjal-of-apocalypse-3.html

 

 

105 –

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/347-aasa.html

 

 

106 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Hilary_clinton

و

http://www.answers.com/topic/hillary-rodham-clinton

 

 

107 –

http://www.rajanews.com/detail.asp?lang_id=&id=51516

و

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8903100231

 

 

108 – نشريه ي ماسون ترك – صفحه ي 3032.

 

برگرفته از:

 

کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحه ی 274.

 

 

109 –

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/168-1388-06-02-15-47-37.html

 

 

110 –

http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/168-1388-06-02-15-47-37.html

 

 

111 –

http://www.ethosworld.com/library/The-Satanic-Rothschild-Dynasty-Financial-Wizzards-and-Wealthy-Cults.pdf

و

http://der-stuermer.org/rothschildeng.htm

 

 

112 – نشریه ی معمار سنان، شماره ی 13.

 

برگرفته از:

 

کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحه ی 183.

و

http://huntertown689.org/famous.htm

 

 

113 –

http://www.pagrandlodge.org/mlam/presidents/froosevelt.html

و

http://www.grandlodge-nc.org/freemasonryrevealed/famous.htm

 

 

114 –

http://www.whale.to/b/hand_sign.html

و

http://www.whale.to/b/communism_q.html

 

 

115 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحات 311 تا 313.

 

 

 

116 – کتاب مبانی فراماسونری، تألیف گروه تحقیقات علمی ترکیه (هارون یحیی)، ترجمه ی جعفر سعیدی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، پاییز 1384، صفحات 311 تا 313.

 

 

117 –

http://elotroecuador.wordpress.com/2010/05/21/imperialismo-anglosajon-logias-masonicas-y-la-independencia-de-iberoamerica-historia-l/

 

 

118 –

http://www.khabaronline.ir/news-333.aspx

و

http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=5839&id=59133

 

 

119 –

http://www.truedemocracy.net/td-29/9.html

و

http://aftermathnews.wordpress.com/2007/12/09/symposium-in-cuba-to-study-the-history-of-fremasonry-in-latin-america/

 

 

120 –

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2886232

و

http://nuevomundo.revues.org/30883

و

Architects of Deception, Jüri Lina, Referent Publishing,  (E-Book),  2004, (Pages 319 & 320)

 

 

121 –

http://www.truedemocracy.net/td-29/9.html

و

http://aftermathnews.wordpress.com/2007/12/09/symposium-in-cuba-to-study-the-history-of-fremasonry-in-latin-america/

 

 

122 –

Architects of Deception, Jüri Lina, Referent Publishing,  (E-Book),  2004, (Page 321)

و

http://wiki.answers.com/Q/Was_fidel_castro%27s_mother_Jewish

 

 

123 –

Architects of Deception, Jüri Lina,  Referent Publishing,  (E-Book),  2004, (Page 322)

 

 

 

 

124 –

Architects of Deception, Jüri Lina, Referent Publishing,  (E-Book), 2004, (Pages 352 & 353)

 

 

125 –

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_blackwater12.htm

و

http://unitednationsoffilm.com/?p=1684

و

http://www.christusrex.org/www1/gtl/smom/mvosj.htm

و

http://i43.photobucket.com/albums/e372/tlthe5th/knights/mandelainvesture.jpg

و

http://www.outlawjournalism.com/forum/viewtopic.php?t=2141&sid-=e9d4505flb29d94658a4

و

http://www.redicecreations.com/searching.html

 

 

126 –

http://www.redicecreations.com/searching.html

و

http://www.christusrex.org/www1/gtl/smom/mvosj.htm

 

 

127 –

CONSPIRATORS  HIERARCHY:  THE  STORY  OF  THE  COMMITTEE  OF  300 (E-Book), Dr. John Coleman, 1991, (Page 54)

 

 

128 –

http://www.khabaronline.ir/news-18573.aspx

و

http://www.asriran.com/fa/news/85773/%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%85-%E2%80%8C%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%B4%D9%8A-%D9%86%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D8%8C%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA!

 

 

129 –

http://www.ethosworld.com/library/The-Satanic-Rothschild-Dynasty-Financial-Wizzards-and-Wealthy-Cults.pdf

و

http://der-stuermer.org/rothschildeng.htm

 

 

130 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela

 

 

131 –

http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates

 

 

132 –

http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates

 

 

133 –

http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates

 

 

134 –

http://www.outlawjournalism.com/forum/viewtopic.php?t=2141&sid-=e9d4505flb29d94658a4d7eebe5299dc

و

http://i43.photobucket.com/albums/e372/tlthe5th/knights/ThaboMbeki2.jpg

و

http://www.truedemocracy.net/td-29/9.html

و

http://aftermathnews.wordpress.com/2007/12/09/symposium-in-cuba-to-study-the-history-of-fremasonry-in-latin-america/

 

 

135 –

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C&SSOReturnPage=Check&Rand=0

و

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C

 

 

136 –

http://www.shakesaspear.com/gandhi.html

و

http://menkent.wordpress.com/2009/05/12/zambry-compares-himself-to-mandela-gandhi/

 

 

137 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Salman_rushdie

و

http://www.answers.com/topic/salman-rushdie

 

 

138 –

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,988159,00.html

 

 

139 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru

و

http://www.answers.com/topic/jawaharlal-nehru

و

http://www.uvls.org.rs/famous-freemasons.html

و

http://huntertown689.org/famous.htm

و

http://www.ontshrineclub.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=81

 

 

140 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Motilal_Nehru

و

http://www.answers.com/topic/motilal-nehru

و

http://www.freemasons-freemasonry.com/rawal.html

و

http://www.stjohn788.co.uk/lodge/what-is-freemasonry

و

http://www.reachouthyderabad.com/newsmaker/hw186.htm

و

http://andychande.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=149

 

 

141 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda

و

http://www.answers.com/topic/vivekananda

 

 

142 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda

و

http://www.answers.com/topic/vivekananda

 

 

143 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda

و

http://www.answers.com/topic/vivekananda

 

 

144 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda

و

http://www.answers.com/topic/vivekananda

و

http://www.masonicpaedia.org/showarticle.asp?id=13

و

http://www.hinduonnet.com/thehindu/mp/2002/11/11/stories/2002111101260300.htm

 

 

145 –

http://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda

و

http://www.answers.com/topic/vivekananda

و

http://www.masonicpaedia.org/showarticle.asp?id=13

و

http://www.hinduonnet.com/thehindu/mp/2002/11/11/stories/2002111101260300.htm

 

 

146 –

http://en.wikipedia.org/wiki/C._Rajagopalachari

و

http://www.answers.com/topic/rajaji

و

http://www.ceeby.com/people/rajaji.cfm

 

 

147 –

http://www.masonicpaedia.org/showarticle.asp?id=233

و

http://www.hinduonnet.com/thehindu/mp/2002/11/11/stories/2002111101260300.htm

 

 

148 –

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=560086

و

http://www.asriran.com/fa/news/26473

 

 

149 –

http://www.stevequayle.com/News.alert/09_Global/090422.Order%20of%20Malta.pdf

و

http://lib.store.yahoo.net/lib/realityzone/UFNordermalta.pdf

و

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!