بررسی عفاف در دین یهود و مسیحیت

بنابر گواهی تاریخ و اقرار اسناد تاریخی، مسئله عفاف، پوشیدگی و خویشتن داری؛ در اکثر قریب به اتفاق تمدن ها و آیین های جهان،...

حضرت مسیح(ع) در قرآن

متکلمان مسیحیت سعی می‌کنند اعتقاد خود را عقل پذیر جلوه دهند و اگر درجایی نتوانستند عقل پذیر جلوه نمایند می‌گویند این مورد به ذهن...

اگر به صورتتان سیلی زدند…

سخن حضرت عیسی(ع) در خصوص تحمل ورزیدن در برابر سیلی و آزار دیگران، اختصاصاً برای حواریون بوده است و نباید تعمیم داده شود. این...

رهبانیت بندیکت، بررسی تحلیلی مبانی و منابع – بخش 2

بندیکت یکی از شخصیت های مهم رهبانی در مسیحیت کاتولیک است. امروزه بندیکتی ها یک فرقة رهبانی مهم هستند و تحت تعالیم کتاب قواعد...

رهبانیت بندیکت، بررسی تحلیلی مبانی و منابع – بخش 1

بندیکت یکی از شخصیت های مهم رهبانی در مسیحیت کاتولیک است. امروزه بندیکتی ها یک فرقة رهبانی مهم هستند و تحت تعالیم کتاب قواعد...

آوای صلح یا ندای جنگ، پژواکی از عهد جدید – بخش 2

با گذری کوتاه بر تاریخ پرتنش و تنیده مسیحیت با امپراتوری‌ها و تحولات پی‌درپی اجتماعی می‌توان گفت که عهد جدید به مرام‌نامه اقتدار و...

آوای صلح یا ندای جنگ، پژواکی از عهد جدید – بخش 1

مکاشفه، رکن اصیل باور آخرالزمانی در مجموعه نوشته‌های عهد جدید است. این اثر به روشنی خبر از بروز جنگ و درگیری‌های متعدد در عصر...

تفاسیر مهم مسیحی درباره بازگشت مسیح – بخش 2

تحت تأثیرمفهوم پادشاهی خداوند و اورشلیم نو در کتاب دانیال، و به ‌خصوص مفاهیم پادشاهی هزارساله مسیح در کتاب مکاشفه، ایده پادشاهی زمینی...

تفاسیر مهم مسیحی درباره بازگشت مسیح – بخش 1

مراد از بازگشت مسیح، آمدن دوبارة او در آخرالزمان است. از بازگشت مسیح به «آمدن دوباره» (Second Coming) و «رجعت مسیح» (پاروسیا...

مسیحیت در آمریکای لاتین؛ از آغاز تاکنون

هم‌اکنون مسیحیت و فرهنگ دینی اروپایی و آمریکای شمالی در حال تأثیرپذیری از مسیحیت آمریکای لاتین است. الاهیات آزادی‏بخش به لحاظ ماهیت...