قيام مهدي منتظر ماست

 قيام مهدي منتظر ماستكتاب «قيام مهدي (عج) منتظر ماست» نوشته سيدحسن فيروزآبادي منتشر شد.     براي بسترسازي و ايجاد زمينه مناسب در ظهور منجي جهان...

پايان جهان و ظهور موعود در اديان ايران باستان

    داريوش احمدي (كياني) نويسنده و پژوهشگر به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) گفت: در نخستين بخش از كتاب حاضر، نخست ريشه‌ها، ابعاد و چند و چون...