پشت پرده بازي هاي رايانه اي_2

0

اثبات اين ادعا كه سربازان كشورهاي اسلامي به خودي ها هم رحم نمي كنند و بايد يك سرباز آمريكايي بيايد و يك ملت را از دست سربازان خودشان نجات دهد. القاي حس دفاع بازيگر رايانه از اسرائيل و بي اراده قبول كردن اين ماجرا، در شمار پشت پرده هاي بازي هاي رايانه اي است /
بخش پاياني/
 
پشت پرده بازي هاي رايانه اي

 
 
اثبات اين ادعا كه سربازان كشورهاي اسلامي به خودي ها هم رحم نمي كنند و بايد يك سرباز آمريكايي بيايد و يك ملت را از دست سربازان خودشان نجات دهد. القاي حس دفاع بازيگر رايانه از اسرائيل و بي اراده قبول كردن اين ماجرا، در شمار پشت پرده هاي بازي هاي رايانه اي است.
 
 
البته تا قبل از انقلاب اسلامي ايران و تأثير شگرف آن بر بيداري جهان اسلام، و با توجه به احساس تهديد آمريكا از سوي بلوك شرق و نظام فكري كمونيسم، بسياري از اين بازي ها مانند بازي آژير قرمز بر پايه ي مبارزه قهرمانان آمريكايي با كمونيست ها و شكست دادن آنان صورت مي گرفت. بخش ديگري هم بر مبناي قهرمان سازي آمريكايي در مقابله با نازي ها و فاشيست ها دور مي زد.
 
مثلا بازي بازگشت به قلعه ي ولفن اشتاين كه بازي كننده در نقش يك سرباز آمريكايي در جنگ جهاني دوم ظاهر مي شود. او به درون كاخ هاي نازي نفوذ مي كند و با سربازان s.s به مبارزه مي پردازد و در پيچ و خم راهروي كاخ ها، سربازان آلماني را از پاي در مي آورد. در اين بازي، نوعي ديدگاه جانبدارانه و ايجاد حس قهرماني به نفع آمريكايي ها وجود دارد. و همينطور است بازي ميدان نبرد و
 
يا بازي ارتش آمريكا عرضه شده در سال 1381 كه بازي كننده در آن، به يك سرباز آمريكايي تبديل مي شود. هدف ارتش آمريكا كه سازنده اين بازي است، جذب بيشتر جوانان به سوي مشاغل نظامي و همان ايده ي قهرمان سازي است.
 
در بازي پيروزي كه يازده مرحله دارد كاربر رايانه در نقش يك گروهبان آمريكايي به نام جان باكر در درگيري ها شركت مي كند و از شمال آفريقا به سمت سيسيل حركت مي كند و در آخر ارتش آلمان را در جنگي تاريخي در قلب ايتاليا شكست مي دهد.
 
در بازي مدال افتخار كاربر رايانه در نقش يك ستوان به نام مايك پاول كه يكي از نيروهاي گردان اول تفنگداران مخصوص است،
 
در الجزاير، نروژ، بريتان فرانسه، جنگل هاي زيگفريد آلمان عملياتي شجاعانه را به نمايش مي گذارد.
 
 
در نسخه ي دوم بازي پيروزي با عنوان رهبري حمله در نقش جك بارنز از نيروي هوابرد آمريكا بازي مي كند و جنگ جهاني دوم را تجربه مي كند.
 
در بازي نداي وظيفه كاربر رايانه ابتدا آموزش هاي لازم را مي بيند و سپس در نقش نيروهاي ضد آلمان با ورود به برلين و كشتن آخرين سرباز آلماني، پرچم آزادي را روي ساختمان هاي اين كشور به اهتزاز در مي آورد.
 
البته در اين باره مي توان به بازي هاي جهت دار سياسي بسياري از جمله: ميدان نبرد، شاهين سياه، تيم شمشير بازان، اسلحه اي به نام مودم، نبرد هنگ كوما، منطقه ي كشتار و …. اشاره كرد كه همه و همه در جهت قهرمان سازي و ارائه ي چهره اي اسطوره اي از سرباز آمريكايي در مبارزه با نازي ها ساخته و پرداخته شده است.
 
اما به هر حال بعد از فروپاشي شوروي، درست در زماني كه آمريكا مي خواست طعم امپراتوري بلامنازع جهان را بچشد و تازه داشت نفسي راحت مي كشيد و نظم نوين جهاني را طراحي و به خورد جهان مي داد، تأثيرات شگرف انقلاب اسلامي ايران بر همه ي ملت هاي مسلمان و غير مسلمان در گوشه گوشه ي جهان پديدار شد و خواب هاي طلايي آمريكايي ها مبني بر تك قطبي شدن جهان به هم ريخت و مواجه با قدرتي موثرتر و كارآمدتر از قدرت بلوك شرق در پهنه ي گيتي گرديد. اين قدرت جديد كه به عنوان يك قطب كارآمد در جهان پديد آمد، قطب قدرتمند اسلامي يا مسلمانان بود كه در يك محدوده ي جغرافيايي محدود نمي شد و سراسر عالم را در بر مي گرفت.
 
يكي از ويژگي هاي اين قطب جهاني جديد، تكيه بر موضوع انتظار بود كه قدرتي روز افزون و دروني در وي ايجاد مي كرد. قدرتي كه با توجه به اعتقاد به مقوله ي انتظار در همه مكاتب، مي رفت تا به كانوني تبديل شود كه همه ي محرومان جهان و ستمديدگان را پيرامون يك محور جمع كند و همه را به صف آرايي در مقابل سلطه گران وادارد. مي دانيد كه يكي از باورهاي مسلم همه ي مكاتب و گرايش هاي اعتقادي مقوله ي انتظار است. اكثر قريب به اتفاق فرقه ها و مذاهب بر اين باورند كه در دوره ي آخرالزمان كه زمام امور از دست بشر خارج مي شود و انسان به اوج هرج و مرج و بيچارگي مي رسد مصلحي ظهور خواهد كرد كه وضع مردم را سامان مي بخشد و زندگي در پرتو رفاه و سعادت را براي بشر به ارمغان مي آورد.
 
 
يكي ديگر از ويژگي هاي بارز اين قدرت جديد ـ كه البته بيش از آنكه ناشي از قدرت نظامي باشد، ناشي از قدرت روحي و معنوي و فرهنگ شهادت طلبي و همان مقوله ي انتظار مصلح جهاني بود ـ نترسيدن از تهديدات نظامي ابرقدرتانه بود تا جايي كه حتي از زور آزمايي و پنجه در پنجه شدن با آمريكا هم هيچگونه هراس و ترديدي به دل راه نمي داد.
 
بنابراين ناتوي نظامي كه تا ديروز براي كنترل كمونيسم و قدرت نظامي شرق، با مدرن ترين تجهيزات نظامي و تسليحات كشتار جمعي ايجاد شده بود، ديگر براي مقابله با اين قطب جديد با اين قدرت روحي و اعتقادي فاقد كارايي و توانمندي لازم بود و بايد در كنار آن يك سازمان عريض و طويل فرهنگي شكل مي گرفت كه تحت يك فرماندهي، با استفاده از تمامي ظرفيت هاي تبليغاتي و فرهنگي و سامان دهي مناسب آن ها براي مبارزه با اين تفكر جديد و انقلابي و كنترل آن براي عدم گسترش و در صورت امكان نابودي آن برنامه ريزي و تلاش كند.
 
اين سازمان عريض و طويل و در عين حال مخفي را مقام معظم رهبري ناتوي فرهنگي ناميده اند.
 
با توجه به آنچه گذشت، چه چيزي بهتر از اينكه ناتوي فرهنگي در جديدترين نوع تهاجم خود، با انواع فيلم ها و بازي هاي تخيلي و استفاده از تكنيك هاي برتري كه به طور انحصاري در اختيار دارد، موضوع آخرالزمان را مطرح و خود را همان منجي منتظر فرض كند و بدين شكل ضمن تأمين همه ي اهداف پيش گفته، با موج سواري خائنانه و شيطنت بار، مفهوم و ماهيت انتظار ملت ها و توده هاي مختلف دنيا را به نفع خود مصادره كند.
 
اين بود كه ديگر اين جنگ نرم افزاري، دامنه اي گسترده تر از محدوده ي سياسي و جغرافيايي پيدا كرد و به كمك جنگ هاي ديني و ايدئولوژيكي شتافت. و حالا ديگر با هدايت ناتوي فرهنگي و به كار گيري تمام استعدادها و ظرفيت هاي موجود تبليغاتي در تمام شكل هاي موثر آن، هدف كشورهاي اسلامي و فرهنگ و هويت مسلمانان است.
 
من در اين مقال به ساير شيوه ها و ابزار فرهنگي مثل سينما، تلويزيون، نقاشي متحرك، هنرهاي تجسمي، كتاب، روزنامه و مجله، سايت هاي اينترنتي، شبكه هاي ماهواره اي و … كاري ندارم و تنها در صدد بررسي بازي هاي رايانه اي هستم كه يكي از كارآمدترين روش ها براي تأثير گذاري و فرهنگ سازي در جهت اهداف مورد نظر نظام سلطه به طور عام و آمريكا به عنوان چماق صهيونيزم به طور خاص بوده و خواهد بود.
 
در اين مقطع، بخشي از اين بازي ها كه با همان هدف قهرمان پروري و توجيه تجاوزات نظامي به ديگر كشورهاست، متوجه كشورهاي اسلامي و عمدتاً ايران و كشورهاي همسايه ي ايران كه خواهي نخواهي تحت تأثير فرهنگ اسلام انقلابي ايران هستند، مي شود تا ضمن معرفي اين قدرت معنوي جديد به عنوان نماد تروريسم، آمريكا به عنوان منجي جهانيان از شرارت تروريست ها مطرح گردد و فلش راهنماي فرهنگ انتظار آمريكا را به عنوان مصلح موجود،به جاي مصلح غيبي نشان دهد. يعني افكار عمومي جهان بايد باور كنند كه لشكركشي به گوشه گوشه ي جهان در راستاي نجات ملت هاست و آمريكا همان منجي است كه همه منتظر او هستند.
 
در همه ي اين بازي ها مبارزه ي آمريكايي ها با اسلام و كشورهاي اسلامي به خصوص شيعه و كشور ايران مطرح است. در غالب اين بازي ها بازيگر رايانه در حكم يك قهرمان آمريكايي با تروريست هايي درگير مي شود كه قيافه ي اسلامي و واضح تر بگويم قيافه ي بچه هاي بسيجي و سربازان ايراني دارند. نمادهايي هم كه در اين بازي ها به عنوان پايگاه هاي دشمن استفاده مي شود مساجد و اماكن مذهبي مسلمانان با رنگ هاي سبز و آبي است كه كاشي ها و معرق كاري هاي اسلامي به صورت بسيار واضح و روشن در آن نمايان است.
 
 
ماهيت اين بازي ها معمولاً بر مبارزه با تروريسم متمركز شده است. سري بازي هاي دلتا فورث و به خصوص نسخه هاي جديد آن شما به عنوان قهرمان بازي به نقاط مختلف جهان سر مي زنيد. از مبارزه با قاچاق مواد مخدر در كلمبيا گرفته تا مبارزه با تروريست ها در ايران مسئوليت جهاني شماست. آري ، ايران و به طور دقيق جزيره ي خارك.
 
در اين بازي يكي از سخت ترين مراحل بازي، مبارزه با تروريست هاي ايراني است. شما در همه ي جهان و در گير و دار مبارزه با عناصر شرور، همواره با آدم هايي با لباس شخصي روبرو هستيد اما به ايران كه مي رسيد بايد با نيروهاي منظم نظامي كه يونيفرم نظامي خاكي با چهره هاي بسيجي و اسلامي هستند، مبارزه كنيد.
 
در يكي از اين مراحل بايد پس از درگيري با نيروهاي ايراني كاميون هايي كه به نظر حاوي مواد شيميايي مي رسند و از اسكورت محكمي هم برخوردارند را صحيح و سالم به تصرف در آوريد و بدون اينكه آسيبي ببينند به يك منطقه ي امن مورد نظر برسانيد.
 
در همين سري بازي ها گاهي شما لازم است به منطقه ي خوزستان برويد.
 
در بازي كانتر كاربر رايانه بايد براي مبارزه با تروريست ها به كشورهاي اسلامي برود. تروريست هايي كه با او درگير مي شوند همه پيشاني بند دارند و ريش دار هستند. نكته ي مهم در اين بازي اينكه كاربر مي تواند براي مبارزه با تروريست ها مليت آمريكايي، انگليسي و حتي اسرائيلي!! را براي خود انتخاب كند.
 
 
در بازي طوفان صحرا عرضه شده در سال 1381 كه بازي كننده در نقش يك سرباز انگليسي و آمريكايي است كه مأموريتش، آزاد سازي عراق از يوغ ديكتاتوري است. او در اين بازي، يك دشمن مي شناسد و آن هم سرباز عراقي است. اين بازي، هيچ مخالفتي را در آمريكا به وجود نياورد و تنها به افراد زير 16 سال، توصيه شد كه اين بازي را انجام ندهند. هدف پنهاني بازي طوفان صحرا، آن است كه فرد بازي كننده،خود را در موضع دفاع از نظم نوين جهاني قرار دهد.
 
در بازي ژنرالز بازيگر رايانه در نقش يك سرباز آمريكايي، مأمور مبارزه با تروريست ها و بيشتر در عراق و افغانستان است. در عراق قهرمان بازي در آستانه ي ورود به بغداد است كه نيروهاي عراقي يك موشك شليك مي كنند و در بازار شهر، عده ي زيادي از زنان و كودكان عراقي كشته مي شوند.
 
اين صحنه باعث مي شود قهرمان بازي در انجام مأموريتش براي نابودي نظاميان عراقي مصمم تر بشود. جالب اين است كه سعي شده است چه در عراق و چه در افغانستان، نمادهاي ديني و اسلامي به شدت مورد توجه طراحان بازي قرار گيرد و مركزيت در گيري ها و ميدان هاي نبرد، محيط هايي با همين نمادها باشد.
 
 
يكي از اين بازي ها كه خيلي هم ماهرانه و با جذابيت هاي خاص گرافيكي ساخته شده است، بازي طوفان صحرا ـ 2 است. شما در اين بازي مي توانيد به انتخاب خودتان در نقش نيروهاي ويژه ي آمريكايي delta يا نيروهاي انگليسي sas بازي كنيد.
 
پس از آموزش هاي لازم رزمي و نظامي، در اولين مأموريت خود در دوم آگوست 1990 بايد پس از درگيري با نيروهاي عراقي اقدام به انهدام پلي ميان عراق و كويت كنيد و با گذراندن مراحل زياد با مأموريت هاي مختلفي همچون نابود كردن مركز نظامي، سايت هاي موشكي، فرودگاه هاي نظامي و .. در مرحله ي آخر اقدام به نابودي و كشتن ژنرال عزيز خان كنيد.
 
جالب اين است كه در دو مرحله ي متوالي شما وظيفه ي نابودي موشك هاي اسكاد (scud) البته قبل از اينكه به سمت اسرائيل شليك شوند را داريد. يا اينكه در فوريه 1991 بايد وارد جنوب بغداد شويد و مسير ورود به يك كارخانه ي عراقي را بيابيد و با عبور از چندين لايه ي حفاظتي وارد كارخانه شويد. اين كارخانه محل توليد سلاح هاي اتمي و راديو اكتيويته است و در نهايت بايد مقداري پلوتونيوم توليد شده را بيابيد و همچنين يك موشك در حال ساخت كه كلاهك آن باز شده و قرار است يك كلاهك هسته اي روي آن سوار شود را نابود كنيد.
 
بازي بازگشت به بغداد نسخه ي جديد همين بازي است كه از نظر گرافيكي كيفيتي به مراتب قوي تر از آن دارد. در اين بازي، قهرمان بازي كننده به جنگ سال 1370 آمريكا عليه عراق بر مي گردد و كشت و كشتار سربازان عراقي با يك ديدگاه انحصار گرايانه به نفع آمريكا كاملاً به ذهن و ديدگاه بازيگر رايانه اي ديكته مي شود.
 
ملاحظه مي كنيد كه چه هدف هاي متعددي از طراحي و ساخت اين بازي ها دنبال مي شود. اثبات اين ادعا كه عراق يا كشورهاي اسلامي محل توليد بمب اتم است. و نيز اينكه سربازان كشورهاي اسلامي به خودي ها هم رحم نمي كنند و بايد يك سرباز آمريكايي بيايد و يك ملت را از دست سربازان خودشان نجات دهد. القاي حس دفاع بازيگر رايانه از اسرائيل و بي اراده قبول كردن اين ماجرا و … اين ها همه در شمار پشت پرده هاي اين بازي هاست كه بسيار هوشمندانه و با دقت و ظرافت مورد طراحي و ساخت قرار مي گيرد.
 
 
يكي از زيباترين و مهيج ترين اين بازي ها، بازي سام ماجراجو در پرسپوليس است. در اين بازي شما به عنوان بازيگر رايانه با نام سام براي نجات بشريت به گذشته برمي گرديد و براي مبارزه با ايادي اهريمن به پرسپوليس ايران مي آييد.
 
در تمام صحنه هاي اين بازي كه از نظر گرافيكي بسيار زيبا و خيره كننده طراحي شده است، پايگاه هاي دشمن با نمادهاي اسليمي، گنبد و مناره، كاشي كاري هاي سنتي ايراني و … تزيين شده است. جالب است كه اگر صحنه هاي گرافيكي و همان نمادهاي اسلامي را بزرگ نمايي كنيد، روي كاشي كاري ها عبارت هايي مثل انا مدينه العلم و علي بابها و روايت هايي از اين قبيل را به وضوح مشاهده مي كنيد.
 
 
بعد از اينكه شما توانستيد از پس مأموريت برآييد و تروريست ها را نابود كنيد در مرحله ي پاياني به محيطي وارد مي شويد كه قرار است براي شما به عنوان قهرمان نجات جهان جشن گرفته شود. اين محيط چيزي و جايي نيست جز محيطي با نمادهاي مسيحي و كليساها
 
بگذريم… اين مقال را مجال بررسي همه بازي هايي كه در اين زمينه طراحي و وارد بازار شده است، نيست. اما چيزي كه در حال اتفاق افتادن است كه اين تكنولوژي دارد رفته رفته به ابزار دست مخالفان هر نوع معنويت و اعتقاد ديني تبديل مي شود. گويا هرنوع اعتقاد ديني مي تواند سد محكمي در برابر افزون طلبي ها و سلطه خواهي هاي قدرتمندان باشد.
 
 
بازي جنجالي خداي جنگ از جمله ي اين بازي هاست كه از شدت ضد ارزشي بودن آن حتي مردم عادي كوچه و بازار را متوجه محتواي خود كرده است.
 
به گزارش بعضي از خبرگزاري ها بسياري از ساكنان شارجه به محتواي ضد ديني، ضد اخلاقي و متضاد با ارزش هاي اجتماعي اين بازي اعتراض نموده اند.
 
اين بازي كه در ميان كودكان و جوانان بسيار محبوب است، داراي محتوايي بسيار خطرناك و در مورد يك اسطوره ي يوناني است كه كاربر رايانه را به كشتن خدايان مختلف براي رسيدن به مرحله ي بعدي بازي ترغيب مي سازد و حاوي صحنه هاي غير اخلاقي نيز است.
 
به نوشته گلف نيوز، يك شهروند اماراتي مي گويد: وي يكي از كساني بوده است كه با پي بردن به توزيع اين بازي و تضاد آن با ارزش هاي اسلامي شوك زده شده است.
 
كميته ي فتواي دائمي امارات به تمامي زير مجموعه هاي دولتي دستور ممنوعيت فروش اين بازي را اعلام نموده و تاكيد كرده كه در صورت مشاهده، اين بازي مي تواند توقيف شود.
 
در پايان ذكر دو نكته بسيار ضروري است:
 1-
خانواده هاي ايراني بايد در مورد سرايت اين بازي ها در ميان كودكان و نوجوانانشان حساسيت لازم را داشته باشند. بسيار ساده انديشي است كه به اين ابزار فرهنگي، به عنوان يك بازي صرف و سرگرمي محض نگاه شود. خانواده هاي ايراني بايد بدانند كه يكي از راه هاي فرهنگ سازي همين است و نمي توان تاثير مخرب آن را بر ذهن و فكر كاربران كم سن و سال رايانه ها انكار كرد.
 2-
در خبرها مي خوانيم كه خيلي از كشورها از كشورهاي اسلامي گرفته تا كشورهاي غير اسلامي كه به فرهنگ و سنت هاي خود علاقمند هستند، نهادي را در نظر گرفته اند تا به بررسي اين بازي ها بپردازند و پس از حصول اطمينان از عدم مغايرت با سنت ها يا باورهاي اعتقادي مردمشان اجازه ي انتشار آن ها را صادر كنند.
 
متأسفانه بايد گفت در كشور ما جاي چنين سازماني به شدت خالي است. درست است كه عصر ديجيتال، عصري نيست كه بتوان جلوي نفوذ قاچاقي و مخفيانه ي اين نوع برنامه ها را گرفت اما به هر حال براي آناني كه به اصول خود پايبند هستند، مي تواند به عنوان يك فيلتر و سوپاپ اطمينان استفاده شود تا بر اساس نقطه نظرات آن نهاد نظارتي به تهيه ي بازي براي خانواده و فرزندانشان اقدام كنند.

 

 منبع : فارس

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!