سينماي صهيونيستي چه مشخصاتي دارد؟

0

فيلم «فهرست شيندلر» با روشناي شمعي درتاريكي و مراسم دعاي يهوديان شروع مي شود. مشخصات فيلم همراه با حركت قطاري كه مهاجران را حمل مي كند، نوشته مي شود. شيندلر، فردي خوشگذران و پرقدرت است. او عضو حزب ناسيونال سوسياليسم آلمان است و يهوديان را براي منافع اقتصادي خود قرباني مي كند. شيندلر با افسران «اس اس» همكاري مي كند و در كشتار يهوديان، تصميم گيري ها برعهده اوست. دركنار او، شخصيت هاي ديگري نيز قرار دارند كه درعين وفاداري به آرمان هاي نازي ها، بركشته شدگان دل مي سوزانند.

 

 

برخي از صاحب نظران معتقدند تاريخچه به وجودآمدن افكار صهيونيستي را بايد در نوشته هاي موسي هس در كتاب «روم، اورشليم درسال 1862» و لئوپينسكر در كتاب «خودرهاسازي» كه در سال 1882 منتشرشد، جست وجو كرد. «هس» كه از اولين صاحبنظران يهود در مسئله صهيونيسم است نكته جالبي را ارائه داده و نوشته: «نكته بسيار موثر در باره نيايش هاي عبري، بيان روح جمعي و گروهي يهود است. اين ها مدافع و شفيع فرد نيستند؛ بلكه بر همه قوم نظر دارند.» از اين وقت بود كه فكر ملت جهاني يهود به وجود آمد «تا سلطه سياسي و ايدئولوژي خود را بر مردم ممالك مختلف اعمال كنند.»
«موسي هس» مي گفت: «يهودي متجددي كه وجود مليت يهود را انكار كند، نه فقط يك ملحد به مفهوم مذهبي است، بلكه خائن به ملت و نژاد و حتي به خانواده اش مي باشد.»
هرتزل با الهام گرفتن از نوشته هاي «هس آلماني و لئوپينسكر روسي» براي تأسيس مكتبي جهت گردآوردن يهوديان پراكنده در جهان و يا محصور «در محله هاي كليمي» كشورها، اقدام كرد.

يهوديان همواره در ميان اقوام اروپايي از قرن ها پيش به عنوان مردمي پست و لعين و پيامبركش قلمداد مي شدند و چهره اي منفور از آنان در ذهن و فكر مردم بود. يهوديان با تجربه هايي كه به دست آورده بودند زماني كه توانستند بعد از جنگ جهاني دوم با تصرف مناطق فلسطين اشغالي براي خود قلمروي را فراهم آورند به اين نتيجه رسيدند كه تنها عاملي كه مي تواند آنان را به آرمان هاي شيطانيشان برساند فقط كنترل افكار عمومي است و از اين رو بود كه با تمام توان درصدد برآمدند تا چهره خود را در ميان جهانيان تلطيف نمايند.

سينما در عصر حاضر يكي از مهم ترين ابزارهاي هنري و صنعتي در راستاي گسترش هويت، فرهنگ و انديشه موردنظر ارزيابي شده است. در اين ميان سرمايه گذاري عظيم سرمايه داران صهيونيستي روي اين صنعت نمودي ويژه دارد. سينما، يكي از مهمترين ابزارهاي ارتباط جمعي است كه به مدد جذبه و گيرايي اش اين توانايي را دارد كه ايستارهاي خاصي را به ميليون ها تماشاگر تحميل نمايد. صهيونيست ها خيلي زود به تأثير سينما و اهميت آن در استفاده تبليغاتي پي بردند و براي كنترل اين ابزار تمام هم و غم شان را به كار بستند. دستگاه هاي تبليغاتي آنها با كمك سرمايه هاي كلان يهوديان از همان اوايل ظهور اين پديده درجهان سعي داشتند با پرداخت پول هاي هنگفت اين صنعت مهم تبليغاتي را در راستاي اهداف پليد و دسيسه هاي شيطاني خود به زير سلطه خويش درآورند. لذا ديري نپاييد كه يهوديان با خريد مشهورترين شركت هاي توليد فيلم در جهان، به ويژه در آمريكا توانستند افسار اين پديده را در دستان خود بگيرند و صنعت سينمايي غرب و بلكه تمام دنيا را در انحصار خود قرار دهند. به طوري كه امروز در آمر يكا اكثر شركتهاي توليد فيلم سينمايي متعلق به سرمايه داران صهيونيست بوده و از اين طريق هر ايده و ايستاري كه باب ميلشان است را به دنيا حقنه كرده اند.

صهيونيست ها تقريبا به طور كامل شركت هاي توليد فيلم در هاليوود را در اختيار خود گرفته اند. شركت فاكس قرن بيستم، تحت مالكيت ويليام فاكس يهودي است. شركت يونيورسال به كارل ليمل، شركت مترو به گلدن ماير؛ شركت برادران وارنر به هارني وارنر؛ شركت پارامونت متعلق به هودكنسون است كه همكيشان يهودي اند. لابي صهيونيسم در هاليوود، درعرصه توليد فيلم هاي كودكان نيز تاكنون بسيار موثر و فعال عمل كرده است. امروزه در سراسر دنيا والت ديزني نامي آشنا براي بيشتر كودكان است و خانواده ها براي نشان دادن علاقه خود به فرزندانشان انيميشن هاي اين شركت را براي فرزندانشان تهيه مي كنند!
صهيونيسم كه مدت هاست درهاليوود به عنوان مركز قدرت سينماي جهان نفوذ كرده اند درسال هاي اخير مسير ديگري را براي نفوذ در سينماي جهان و به خصوص در خاورميانه دنبال مي كند. صهيونيست ها كه درجامعه جهاني اقليتي كوچك محسوب مي شوند و حتي از سوي يهوديان بي شماري نيز طرد شده اند از سال هاي قبل براي بيرون آمدن از اين انزوا تلاش هاي گسترده اي را دراين عرصه آغاز كرده اند.
سينما كه بدون شك يكي از تاثيرگذارترين رسانه هاي تبليغي است، از آغاز تاسيس دولت اسرائيل مورد توجه صهيونيست هاي افراطي بوده است. اما در سال هاي اخير اين تلاش ها به شكل منسجم و سازمان يافته اي مسير خود را تغيير داده است. درگذشته صهيونيست ها با نفوذ درپست هاي كليدي هاليوود تلاش كردند تا در مسير توليد جهاني به نفع خود بهره برداري كنند و كمتر به طور مستقيم در مجامع جهاني شركت كنند.

«نيل گابر» نويسنده يهودي تبار در يكي از آثارش كه درسال 1988 نوشت اشاره مي كند كه بزرگ ترين استوديوهاي هاليوود از جمله كلمبيا، مترو گلدوين ماير، برادران وارنر، پارامونت، يونيورسال و فاكس قرن بيستم توسط يهوديان تأسيس شده اند و به واسطه يهوديان اروپاي شرقي اداره مي شوند.

هنري فورد نيز در يكي از آثارش (استقلال نازپرورده) بيان مي دارد كه يهوديان صهيونيست نه بر نيمي از هاليوود بلكه بر همه آن غلبه يافته اند، اين نفوذ از همان ابتدا نه تنها در مديريت بلكه با حمايت از هنرمندان يهودي شدت گرفت. امروز بسياري از اهالي هاليوود را هنرمندان يهودي تشكيل مي دهند.

در فهرست كارگردانان يهودي با اسامي مشهوري كه برخي از آنها تهيه كننده آثار خود نيز محسوب مي شوند ، مواجه مي شويم. كساني چون اريك فون اشتروهايم، ژوزف فون اشترنبرگ، ارنست لوبيچ، استنلي كوبريك، ماكس افولس،ديويد كروننبرگ، فريتس لانگ، ويليام شانتر، رومن پولانسكي، سيدني لومت، بيلي وايلدر، استيون اسپيلبرگ، وودي آلن، سيدني پولاك، راب راينر، كلودللوش، ژان لوك گدار،مل بروكس، پيتر باگرانوويچ، ساموئل گلدوين،اندي اكرمن، مايك نيكولز، تيم برتون، ران سيلور، توني راندال…

نفوذ صهيونيست ها در هاليوود تا به اندازه اي است كه مسئله اي مثل هولوكاست بدل به يكي از مفاهيم غالب در هاليوود شد و هر فيلمسازي در روي آن دست گذاشت با پول هاي صهيونيستي حمايت شد. فيلم هايي مثل «فهرست شيندلر»، «پيانيست»، «زندگي زيباست» و… مشتي از خروار است كه نشانگر نفوذ صهيونيسم در هاليوود مي باشد.

فيلم «فهرست شيندلر» با روشناي شمعي درتاريكي و مراسم دعاي يهوديان شروع مي شود. مشخصات فيلم همراه با حركت قطاري كه مهاجران را حمل مي كند، نوشته مي شود. شيندلر، فردي خوشگذران و پرقدرت است. او عضو حزب ناسيونال سوسياليسم آلمان است و يهوديان را براي منافع اقتصادي خود قرباني مي كند. شيندلر با افسران «اس اس» همكاري مي كند و در كشتار يهوديان، تصميم گيري ها برعهده اوست. دركنار او، شخصيت هاي ديگري نيز قرار دارند كه درعين وفاداري به آرمان هاي نازي ها، بركشته شدگان دل مي سوزانند.
فيلم در نهايت با مظلوم نمايي يهوديان و بزرگداشت شيندلر و تلاش هاي او درجهت حفظ جان عده اي از يهوديان پايان مي پذيرد.

فيلم «پيانيست» ساخته «رومن پولانسكي» محصول 1992آمريكا و روايتي ديگر از هولوكاست است. فيلم بر محور زندگي يك نوازنده پيانو در ايستگاه راديويي ورشو و خانواده او دور مي زند. زندگي معمول آنها با شروع جنگ دگرگون مي شود. تحقير و آزار و اذيت آنان به جرم مذهبشان افزايش مي يابد و سرانجام به گتو منتقل مي شوند. او به همراه هزاران نفر ديگر چند سال در آنجا مي ماند، به دفعات مي گريزد، ولي دوباره او را پيدا مي كنند. وي مدتي طولاني درخرابه اي مخفي شده و تا رسيدن نيروهاي متفقين خود را با فلاكت و بدبختي زنده نگه مي دارد.

درسراسر فيلم «پيانيست» كه شامل تمام سال هاي جنگ جهاني دوم است به صورت اغراق آميزي حتي يك نفر لهستاني غير يهودي كشته نمي شود. دراين فيلم، همچنين برخلاف واقعيت، يهوديان آمريكا، تبديل به ناجي هاي قهرمان مي شوند.

مارلون براندو در كهنسالي اعتراف تكان دهنده اي داشت مبني بر اينكه، سيطره يهوديان بر هاليوود آن را به فساد و تباهي كشانده است و باعث شده تا فيلم ها و ستارگان سينما در عالم ستاره آل صهيون و تمايلات آنها دور بزنند. گرچه اندكي بعد تحت فشار صهيونيست ها از گفته خود پشيمان شد.

سلطه بر جشنواره هاي سينمايي اسكار، كن و برلين و يك دو جين جشنواره هاي سينمايي ديگر توسط صهيونيست ها چيزي عادي شده و همه از كنار اين مسئله به راحتي ردمي شوند. ولي مسئله
اينجاست كه صهيونيست ها دقيقاً مي دانند كه با چه ابزاري كدامين هدف را نشانه گرفته اند و در اين كارزار تنها راه مقابله با ايستارهاي پوچ و قهرمان پروري هاي مهمل رسانه صهيونيستي هاليوود، استفاده از همين ابزار درجهت خنثي سازي اثرات آن مي باشد.

 

آويني فيلم

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!