رازهای شگفت انگیز طبیعت در قرآن

4

مرور زمان و اشراف بشر به لحاظ علمي بر برخي از رازهاي خلقت طي ساليان مختلف رازها و ابعاد مختلف اعجاز قران را بري بشر روشن کرده است. به گونه اي که بخش زيادي از ناشناخته ها و اسرار طبيعت که طي قرون اخير به مدد پيشرفت علم و تکنولوژي براي انسان روشن و کشف شده است ۱۴ قرن قبل در قران مجيد به آن اشاره و راز و اسرار عجايب خلقت گياهان، جانوران، کوهها، آب ها و اقيانوس ها، سيارگان و ستارگان و فضا براي بشر بيان شده است.

 

 

 

 

همواره به بشر گفته شده است که در زمين گردش کنند و بر آنچه در آن خلق شده است بنگرند و بينديشند.دراين مطلب به بررسي بخش هايي از اعجاز قران در طبيعت شامل ترجمه آيات قران در باره هر پديده طبيعي به همراه توضيحات علم و يافته هاي علمي بشر در آن رابطه پرداخته شده است.

باران

سوره نور آيه۴۳: آيا نديدي که خداوند ابرهايي را به آرامي مي راند، سپس ميان آنها پيوند مي دهد، و بعد آن را متراکم مي سازد؟!

در اين حال، دانه هاي باران را مي بيني که از لابه لاي آن خارج مي شود; و از آسمان -از کوه هايي که در آن است (ابرهايي که همچون کوه ها انباشته شده اند)- دانه هاي تگرگ نازل مي کند، و هر کس را بخواهد بوسيله آن زيان مي رساند، و از هر کس بخواهد اين زيان را برطرف مي کند; نزديک است درخشندگي برق آن (ابرها) چشمها را ببرد!

دانشمندان با مطالعه بر روي ابرها به اين نتيجه رسيدند که چگونگي بارش باران از ابرها داراي سيستم و مرا حل خاصي مي باشد.

هواشناسان در مورد تشکيل ابر کومولونيمبوس مطالعه کرده اند تا نحوه توليد و ايجاد باران، تگرگ، برق (نور) را بيابند.يافته ها نشان مي دهد که کومولونيمبوس طي مراحل زير باران ايجاد مي کند.

۱- ابتدا ابرها با نيروي باد به حرکت در مي آيند، قطعه هاي پراکنده و کوچک که کومولوس نام دارند با نيروي باد به يکديگر فشرده شده و در يک منطقه تجمع مي يابند و ابرهاي کومولونيموس را مي سازند.

۲- اتصال: ابرهاي کوچکتر به يکديگر متصل و ابرهاي بزرگتر را تشکيل مي دهند.

۳- تراکم و انبوه شدن: وقتي ابرهاي کوچکتر به هم مي پيوندند و ابرهاي بزرگتر را مي سازند در ابرهاي بزرگ حرکت و رشد عمودي به سمت بالا صورت گرفته که اين پديده در مرکز ابرها بيشتر از لبه ها و کناره هاي آن رخ مي دهد.

ابرها بعد از اين رشد رو به بالا موجب کشيده شدن توده ابر به بالا و رسيدن به ناحيه سردتر اتمسفر (جو) که محل تشکيل قطره هاي آب و تگرگ است مي شود و قطره هاي آب و تگرگ، بزرگتر و سنگين تر شده و حرکت رو به بالاي آنها متوقف مي شود.

به صورت قطره هاي باران و تگرگ فرود مي آيند به هم پيوستن تکه هاي کوچک و تشکيل ابرهاي بزرگ مي باشد و شروع بارندگي مي باشد.

در مورد برف ها نيزهمه ابرها ذرات آب يا کريستال يخ را با خود حمل مي کنند، اما اين ذرات بسيار کوچکتر از آن هستند که به زمين ببارند.

اگر ارتفاع ابرها بيشتر شود، هواي سردتر، باعث فشرده تر شدن بخارآب مي شود، و اين ممکن است براي شکل دادن باران، تگرگ يا برف مناسب باشد.

تناسب باران
سوره زخرف آيه ۱۱ :همان کسي که از آسمان آبي فرستاد بمقدار معين، و بوسيله آن سرزمين مرده را حيات بخشيديم; همين گونه (در قيامت از قبرها) شما را خارج مي سازند! (۱۱)

بر اساس تحقيقاتي که دانشمندان بر روي تناسب قطرات باران انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که مقدار قطراتي که از زمين بخار مي شودن در حدود ۱۶ ميليون تن مي باشد و به همين ميزانآب ازآسمان فرود ميآيد.

باد
سوره حجر آيه۲۲ : ما بادها را براي بارور ساختن (ابرها و گياهان) فرستاديم; و از آسمان آبي نازل کرديم، و شما را با آن سيراب ساختيم; در حالي که شما توانايي حفظ و نگهداري آن را نداشتيد! (۲۲)

بادها با وزش خود روي اقيانوس ها باعث حرکت قطرات اب و بعد از مدتي به وجود امدن موج مي شوند. سپس اين موجها سب پخش شدن ذرات اب در هوا مي شوند و باد آنها را به سمت بالا انتقال مي دهد که از اولين مراحل بارش باران مي باشد.يکي ديگر از وظايف بادها انجام عمل لقاح مي باشد.

آبها و اقيانوس ها ديوار مانع ميان دو دريا
سوره نمل آيه۶۱ : يا کسي که زمين را مستقر و آرام قرار داد، و ميان آن نهرهايي روان ساخت، و براي آن کوه هاي ثابت و پابرجا ايجاد کرد، و ميان دو دريا مانعي قرار داد (تا با هم مخلوط نشوند; با اين حال) آيا معبودي با خداست؟! نه، بلکه بيشتر آنان نمي دانند (و جاهلند)! (۶۱)

موج هاي بزرگ و جريان هاي قوي در دريا مديترانه و اقيانوس اطلس وجود دارد. مديترانه از طريق جبل الطارق وارد اتلانتيس مي شود. ميان اين دو در اعماق چند صد متري ديوار وجود دارد.

در طرفين اين مانع هريي از درياها دما و شوري و غلظت و شرايط زيستي خاص خود را دارد.مثلا آب درياي مديترانه در مقايسه با اقيانوس اطلس: گرم، شور، و کم غلظت تر است.

وقتي آب درياي مديترانه از بالاي ديوار ميان خود و اقيانوس اطلس، با گرما و شوري و غلظت کم و خصوصيات ويژه خود چند صد متر به اعماق مي رود.

آب درياي مديترانه در آن عمق تعادل و توازان ايجاد مي کند.و از بالا برمي گردد.اين دو دريا در همين مرز با هم قاطي ميشوند و فراتر از مرز خود نمي روند.که اين امر به خاطر تغيير غلظت کشش سطحي از قاطي شده اند جلوگيري مي کند.

کوهها
سوره انبيا آيه۳۱ : و در زمين، کوه هاي ثابت و پابرجايي قرار داديم، مبادا آنها را بلرزاند! و در آن، دره ها و راه هايي قرار داديم تا هدايت شوند! (۳۱)

دانشمندان به اين نتيجه رسيده ان که ريشه کوهها برروي سطح زمين نمي باشد بلکه در زير زمين مي باشد مثلا کوه اورست ارتفاع قله ان در حدود ۹ کيلومتر از زمين مي باشد و ريشه ان طولي در حدود ۱۲۵کيلومتر دارد.کوهها بر اثر حرکت و تصادم تکه هاي بزرگ پوسته زمين به وجود مي ايند.

و قتي دو لايه با هم برخورد مي کنند لايه قوي تر در زير ان يکي قرار مي گيرد و از لايه بالاي کوه ئشکل مي گيرد.

زلزله و خروج مواد مذاب
سوره زلزله آيه ۱و۲: هنگامي که زمين شديدا به لرزه درآيد، (۱) و زمين بارهاي سنگينش را خارج سازد!(۲)
فوران هاي آتشفشاني معمولا براساسي شکل دهانه اي که از آن فوران صورت مي گيرد، محل قرارگيري دهانه در کوه آتشفشان، شکل و نوع مخروط اتشفشان و بالاخره خصوصيات عمومي فوران (آرام يا شديد-انفجاري يا غير انفجاري) طبقه بندي مي شوند.

گدازه هاي اسيدي به علت درصدSio۲ بالا و درجه حرارت نسبتا پايين داراي (ويسکوزيته) بالا و سياليت پائين بوده و در نتيجه به صورت انفجاري همراه با مواد پرتابي مي باشد.اما در گدازه هاي باريک به علت درصدSio۲پائين و درجه حرارت نسبتا بالا، گرانروي پائين بوده و سياليت افزايش مي يابد و در نتيجه مواد پرتابي با مقدار کم و فوران آرام انجام مي شود.

سياهچاله فضايي

سوره نجم آيه۱ :سوگند به ستاره وقتي که از بالا به گودال فرو مي افتد (يا فرو مي ريزد)(۱)

طبق اختر فيزيک نظري جديد ممکن است سياهچاله ها مرحله پاياني زندگي ستاره ها باشند.مادامي که يک منبع انرژي در ناحيه مرکزي ستاره فعاليت مي نمايد، درجات حرارت بالا باعث انبساط گاز و جدا شدن لايه هاي بالايي آن مي شود.

در عين حال، نيروي گرانشي عظيم ستاره اين لايه ها را بسوي مرکز مي کشاند.پس از آنکه سوخت تامين کننده واکنش هاي هسته اي به مصرف رسيد، درجه حرارت در ناحيه مرکزي ستاره به تدريج پايين ميآيد.

در اين مرحله تعادل ستاره به هم مي خورد و ستاره تحت تاثير نيروي گرانشي خود منقبض مي گردد، تکامل و تغيير بيشتر آن به جرمش بستگي دارد.

ستاره
سوره طارق آيه۷ : همان ستاره درخشان و شکافنده تاريکيهاست! (۳)

ستارگان اجرامي هستند آسماني که داراي منبع انرژي بوده (به سه صورت انرژي گرانش، حرارتي وهسته اي) و اين انرژي را با تابش خود بصورت امواج الکترومغناطيس خرج مي کنند.

ستون هاي منظومه شمسي
سوره رعد آيه۲ : خدا همان کسي است که آسمانها را، بدون ستونهايي که براي شما ديدني باشد، برافراشت، سپس بر عرش استيلا يافت (و زمام تدبير جهان را در کف قدرت گرفت); و خورشيد و ماه را مسخر ساخت، که هر کدام تا زمان معيني حرکت دارند! کارها را او تدبير مي کند; آيات را (براي شما) تشريح مي نمايد; شايد به لقاي پروردگارتان يقين پيدا کنيد! (۲)

سيارات منظومه شمسي نيروي جاذبه که انسان آنرا بصورت ستونهاي از موج تصور مي کند و به شکل ستون آنرا رسم مي کند با هم نگهداشته شده اند.

تعداد سيارات منظومه شمسي

سوره يوسف آيه۴ : (به خاطر بياور) هنگامي را که يوسف به پدرش گفت: “پدرم! من در خواب ديدم که يازده ستاره، و خورشيد و ماه در برابرم سجده مي کنند!” (۴)

بنابر يافته ستاره شناسان تعداد سيارات ۱۱ مي باشد: سياره ماه، سياره عطارد، سياره زهره، سياره زمين، سياره مريخ، سياره مشتري، سياره زحل، سياره اورانوس، سياره نپتون، سياره پلوتون، سياره سدنا.

شب و روز

سوره نور آيه۴۴ : خداوند شب و روز را دگرگون مي سازد; در اين عبرتي است براي صاحبان بصيرت! (۴۴)

خورشيد هر روز از مشرق طلوع ميکند و به آرامي بالا مي ايد. مسير حرکت آن دراسمان به شکل يک نيم دايره است.پس از پيمودن اين مسير، درافق فرو مي رود.و شب آغاز مي شود.

زندگي انسان، جانوران و گياهان تحت تاثير گردش شب و روز است.در زمانهاي قديم، مردم عقيده داشتند که خورشيد واقعا در آسمان حرکت مي کند و شب و روز به وجود مي آورد.

مثلا مصريان بر اين باور بودند که خداي خورشيد به نام “رع” ارابه آتشين خود را هر روز در آسمانها مي راند.امروزه مي دانيم که اين خورشيد نيست که حرکت مي کند بلکه سياره ما زمين، از غرب به شرق مي چرخد.ما در اثر چرخش زمين تصور مي کنيم که خورشيد در آسمان حرکت مي کند.

زمين
لايه هاي زمين
سوره طلاق آيه۱۲ : خداوند همان کسي است که هفت آسمان را آفريد، و از زمين نيز همانند آنها را; فرمان او در ميان آنها پيوسته فرود مي آيد تا بدانيد خداوند بر هر چيز تواناست و اينکه علم او به همه چيز احاطه دارد! (۱۲)

اين لايه ها ۷ عدد مي باشند که عبارتند از: تروپوسفر پايينترين لايه اتمسفر است که خود از لايه هاي کوچکتري تشکيل شده است.لايه استراتوسفر بر روي لايه تروپوسفر قرار دارد و ضخامت متوسط آن حدود۲۳ کيلومتر است.

مزوسفردر بالاي لايه گرم ازن قرار دارد که دما در آن متناسب با افزايش ارتفاع با آهنگ۰/۳ سانتيگراد به ازاي هر ۱۰۰ متر کاهش مي يابد.يونسفر از بخش فوقاني مزوسفر تا ارتفاع تقريبي۱۰۰۰ کيلومتري اتمسفر زمين قرار دارد .اگزوسفر شرايط موجود در يونسفر در اين لايه نيز حاکم است.

ماگنتسفر منطقه شبه تله اي که در آنجا خطوط نيرو روي زمين در طرف خورشيد بسته مي شوند و خطوط نيرو در طرف شب بازند.

پوشش هواي محافظ زمين
سوره انبيا آيه۳۲ : و آسمان را سقف محفوظي قرار داديم; ولي آنها از آيات آن روي گردانند.(۳۲)

گرد زمين را پوشش هوايي ضخيمي فرا گرفته،که عمق آن به ۳۵۰ کيلومترمي رسد.هوا از گازهاي «نيتروژن “-به نسبت ۷۸/۰۳ درصد و«اکسيژن “به نسبت۹۹ ۲۰/ درصد و اکسيد کربن به نسبت ۰/۰۴درصد و بخار آب و گازهاي ديگر به نسبت ۰/۹۴ درصد ترکيب يافته است.

اين پوشش هوايي با اين حجم ضخيم و بااين نسبت هاي گازي فراهم شده در آن،هم چون سپري آسيب ناپذير،زمين را دربر گرفته و آن را از گزند سنگ هاي آسماني که به حد وفور (۵۲) به سوي زمين مي آيند و ازهمه اطراف،تهديدي هولناک براي ساکنان زمين به شمار مي روند،حفظ کرده زندگي را بر ايشان امکان پذير مي سازد.

تغيير ابعاد زمين
سوره رعد آيه۴۱ : ” آيا نديدند که ما پيوسته به سراغ زمين مي آييم و از اطراف (و جوانب) آن کم مي کنيم؟! (و جامعه ها، تمدنها، و دانشمندان تدريجا از ميان مي روند.) و خداوند حکومت مي کند; و هيچ کس را ياراي جلوگيري يا رد احکام او نيست; و او سريع الحساب است! (۴۱)

زمين در واقع چنان که قرآن مطرح کرده پيوسته در حال کم و کاسته شدن است.پيوسته گاز و گرما و انرژي از جو زمين خارج مي شود و به فضا مي رود، و رفته رفته از حجم و اندازه آن کاسته ميشود.طوريکه تخمين زده مي شود، زمين در آغاز پيدايش خود حجمي تقريبا۲۰۰۰ بار بزرگ تر از حجم کنوني خود داشته است.

کروي بودن زمين
سوره اعراف آيه۱۳۷ : و مشرق ها و مغرب هاي پر برکت زمين را به آن قوم به ضعف کشانده شده (زير زنجير ظلم و ستم)، واگذار کرديم; و وعده نيک پروردگارت بر بني اسرائيل، بخاطر صبر و استقامتي که به خرج دادند، تحقق يافت; و آنچه فرعون و فرعونيان (از کاخ هاي مجلل) مي ساختند، و آنچه از باغ هاي داربست دار فراهم ساخته بودند، در هم کوبيديم! (۱۳۷)

اين تعبير تنها با کروي بودن زمين مي سازد، زيرا اگر فرض بگيريم که زمين مسطح است، در اين صورت يک مشرق و يک مغرب بيشتر نخواهد داشت ; اما اگر زمين را کروي فرض نمائيم، هر نقطه ايي از زمين براي نقاط شرقي آن، (غرب) خواهد بود و براي نقاط غربي آن، (شرق) خواهد بود.

” ماژلان ” در سال۱۵۱۹ با چند کشتي که ” شارل پنجم ” پادشاه اسپانيا در اختيارش قرار داده بود، از اسپانيا حرکت و در ماژلان در جنگ با بوميان جزاير مالزي کشته شد; ولي همراهان او به طرف مغرب حرکت کردند و پس از عبور از جنوب آفريقا اقيانوس اطلس رو به مغرب، و از جنوب آمريکا از تنگه اي به نام ” اوست ” گذشت و از اقيانوس آرام به جزاير فيليپين رسيد و خود را به اسپانيا رساندند و دوباره به همان نقطه اي که حرکت کرده بودند بازگشتند.

اين کار سبب شد تا از نظر علمي نيز کروي بودن زمين ثابت شود .علاوه بر اين با دوربين هاي نجومي مشاهده شده است که سيارهاي منظومه شمسي نيز همه کروي هستند.

زمين نيز يکي از آن سيارات است که خالق آن در قرآن به کروي بودن آن با اشاره به مشارق و مغارب خبر داده است.

حرکت انتقالي زمين

سوره ملک آيه۱۵ : او کسي است که زمين را براي شما رام کرد، بر شانه هاي آن راه برويد و از روزيهاي خداوند بخوريد; و بازگشت و اجتماع همه به سوي اوست! (۱۵)

زمين در طول سال يکبار به دور خورشيد مي گردد.که اين حرکت، حرکت انتقالي زمين ناميده مي شود و به کمک اثر دوپلر اثبات مي شود.

همبستگي آسمان و زمين

سوره انبيا آيه۳۰ : آيا کافران نديدند که آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند، و ما آنها را از يکديگر باز کرديم; و هر چيز زنده اي را از آب قرار داديم؟! آيا ايمان نمي آورند؟! (۳۰)

ساختمان آفرينش از (گاز) تشکيل شده و سپس به (سديم) تقسيم گرديد و يکي از نتايج اين تقسيم منظومه شمسي ما مي باشد.يکي از بهترين دلائلي که مي رساند اين کرات همبستگي داشته اند، اين است که در خورشيد بيش از ۶۷ عنصر وجود دارد که عين آن عناصر در زمين نيز ديده مي شود.

همچنين، عناصر سنگهاي آسماني که از آسمان داخل زمين مي شوند، همان عناصري است که ساختمان زمين را در بر گرفته است.

خورشيد

سوره شمس آيه۱ : به خورشيد و گسترش نور آن سوگند، (۱)

خورشيد ستاره اي است از ستارگان رشته اصلي که ۵ ميليارد سال از عمرش مي گذرد.اين ستاره کروي شکل بوده و عمدتا از گازهاي هيدروژن و هلوم تشکيل شده است.

وسعت اين ستاره ۱/۴ ميليون کيلومتر (۸۷۰۰۰۰ مايل) است.جرم اين ستاره ۷ برابر جرم يک ستاره معمولي بوده و همچنين ۷۵۰ برابر جرم تمام سياراتي است که به دورش مي چرخند.

ماه

سوره قمر آيه۱ : قيامت نزديک شد و ماه از هم شکافت! (۱)

کره ماه که تنها قمر طبيعي زمين است، که پوشيده از سنگ بوده و قطرش يک چهارم قطر زمين مي باشد.کره ماه پوشيده از غبار بوده، آب و حيات در آن يافت نمي شوند.

نور ماه

سوره يونس آيه۵ : او کسي است که خورشيد را روشنايي، و ماه را نور قرار داد; و براي آن منزلگاه هايي مقدر کرد، تا عدد سالها و حساب (کارها) را بدانيد; خداوند اين را جز بحق نيافريده; او آيات (خود را) براي گروهي که اهل دانشند، شرح مي دهد! (۵)

ستاره شناسان به اين نتيجه رسيدند که تابش خورشيد از خود آن است ولي تابش ماه از خود آن نيست بلکه بازتاب تابش خورشيد است.

برگرفته از نوشته : مهدي ذاکري

 

منبع: مشرق

Loading

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!