photo_2015-07-16_00-47-53.jpg

غیبت به چه علتی بر وجود نازنین حضرت بقیه الله (عج) مقدر گردید؟

امام صادق(ع) در جواب علت مقدر شدن غیبت بر حضرت صاحب الزمان(عج) میفرمایند:  کسی از ما نیست که با انگشت به سوي او اشاره شود...
photo_2015-07-16_00-39-39.jpg

تشابه حضرت حجت(عج) با حضرت یونس(ع)

امام سجاد(ع) میفرمایند:  در او نشانه اي از یونس بن متی است، و آن بازگشت او بعد از غیبت در سن جوانی است در حالیکه...
photo_2015-07-16_00-43-05.jpg

تشابه حضرت بقیه الله(عج) با حضرت یوسف(ع) و حضرت عیسی(ع)

امام سجاد(ع) میفرمایند:  غیبت او چون غیبت یوسف، و رجعت او چون رجعت عیسی است، که بسیاري از مردمان زنده بودن او را انکار کرده...
photo_2015-07-16_00-47-38.jpg

حضرت بقیه الله (عج) و شش نشانه از شش پیامبر

امام سجاد(ع) میفرمایند:  در قائم ما شش نشانه از شش پیامبر است: نشانه اي از حضرت نوح، نشانه اي از حضرت ابراهیم،نشانه اي از حضرت...
photo_2015-07-16_00-55-02.jpg

اظهار تعجب مردم از سن حضرت بقیه الله(عج) در هنگام ظهور

امام صادق(ع) میفرمایند:هنگامی که او قیام می کند، مردم می گویند: چگونه ممکن است که این او باشد، او باید قرنها پیش استخوانهایش پوسیده...
photo_2015-07-16_00-57-10.jpg

تشابه حضرت قائم(عج) با حضرت ابراهیم(ع)

امام صادق(ع) میفرمایند:ولی خدا (عج) از عمر طولانی برخوردار خواهد بود. حضرت ابراهیم خلیل(ع)120 سال عمر کرد ولی به صورت جوان نیرومند 30 ساله...
photo_2015-07-16_00-56-09.jpg

یکی از دلایل طولانی بودن عمر حضرت خضر(ع)

امام صادق(ع) درباره طولانی بودن عمر حضرت خضر(ع) میفرمایند:  اما بنده صالح، حضرت خضر (ع) که خداي تبارك و تعالی براي او عمر طولانی داده...
photo_2015-07-16_00-57-10.jpg

سه ویژگی از سه پیامبر در وجود حضرت بقیه الله(عج)

امام صادق(ع) میفرمایند:خداي تبارك و تعالی سه ویژگی سه تن از پیامبران را در قائم ما (عج)جاري ساخته است: ولادت او را همچون ولادت...
photo_2015-07-16_00-55-39.jpg

توصیف شباهت حضرت بقیه الله(عج) به خضرت یوسف(ع) از زبان امام صادق(ع)

امام صادق (ع) در روایتی میفرمایند:صاحب این امر شباهتی از حضرت یوسف دارد، چرا این امت انکار می کند که خداي تبارك و تعالی...

تفاوت میان غیبت کبری و غیبت صغری

امام صادق(ع) میفرمایند:براي قائم ما دو غیبت است: یکی از آنها کوتاه و دیگري دراز است. در غیبت کوتاه تنها نزدیکان شیعه از جایگاه...