ياران بشارت ميرسد هردم اشارت ميرسد

0
ياران بشارت ميرسد هردم اشارت ميرسد
هر سو خبر از يار ما در صد عبارت ميرسد

بويي به مجلس ميرسد هان عطر نرگس ميرسد
آن يار و مونس ميرسد گاه زيارت ميرسد

فيض و سعادت ميرسد دور سيادت ميرسد
نعمت زيادت ميرسد نيکو تجارت ميرسد

آمد خبر از يار ما از لحظه ديدار ما
يابد گشايش کار ما بر دل عمارت ميرسد

آن گوهر ناب خدا باقي ز نسل انبيا
از اهل بيت مصطفي درّ طهارت ميرسد

خورشيد مغرب مي دمد چشمان ظلمت مي رمد
پشت شياطين مي خمد بر شب حقارت ميرسد

ويران کند منجي دين کاخ شياطين لعين
دور رهايي ها از اين بند و اسارت ميرسد

اي دل بشارت عاقبت آيد ز غيبت صاحبت
شادان شو از اين موهبت دلبر کنارت ميرسد

شيرين شود اين کام تو چون ميرسد آرام تو
نيکو شود ايام تو خوش زي که يارت ميرسد

Loading

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید