بپرهيز اي دل از شيطان دجّال

0

بپرهيز اي دل از شيطان دجّال
ز کفران حق و ايمان دجّال
در اين دوران که خود آخر زمان است
جهان پر گشته از اعوان دجّال
همه دنياپرستان يار اويند
هوسبازان شده ياران دجّال
هر آنکس کافري ظاهر پرست است
برد با جان ودل فرمان دجّال
همه آزادگان از آن رهايند
رها از بندگي خوان دجّال
ز روي کفر و شرک و کينه دارند
همه مستکبران پيمان دجّال
اصول کلي اش شيطان پرستي است
فراماسون شده بنيان دجّال
سراسر مکر و نيرنگ و فريب است
همه دلسوزي و احسان دجّال
حقيقيت مثل خورشيد است روشن
خيالي قدرت پنهان دجّال
خر دجّاله يعني اين رسانه
مجاز است آنچه در دستان دجّال
فراري شو از اين شيطان پرستان
بترس از رهرو نادان دجّال
ولي هست عمر شيطان رو به پايان
به زودي ميرسد پايان دجّال
چو نور مهدي زهرا بيايد
به پايان ميرسد دوران دجّال

Loading

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید