از پرتكل سران صهيون تا آنفولانزاي خوكي

0

همة قرائن و شواهد حاكي از آن است كه شتاب عجيب و غيرقابل تصوّري در كانونهاي قدرت صليبي و صهيوني براي يكسره كردن كار جهان و اعلام حكومت جهاني به وجود آمده است. سالها قبل، وقتي كه مجموعهاي از پرتكلهاي دانشوران يهود كه حاوي اطلاعاتي دربارة تصميمات پشت پردة اشرار يهود بود، منتشر شد، بسياري حيرت كردند و برخي نيز آن را دروغ پنداشتند، به ويژه آنكه، عملياتي شدن پروژههاي مندرج در آن پرتكلها كه با قصد به فساد كشيدن انسانها، نابودي اديان الهي، از هم پاشيدگي دولتها و بالاخره سيطرة جهاني طراحي شده بود، دور و غريب به نظر ميآمد.

 

 

 

از پرتكل سران صهيون تا آنفولانزاي خوكي

 

 

اوّلين بار در 1901 م. اين صورت مجلسها يا همان پرتكلها كشف و منتشر شد. اين مجموعه شامل بيست و چهار دستور بود. اندرزها و پروژههايي براي سلطه بر جهان. اگر چه برخي پژوهشگران دربارة صحت اين پرتكلها ترديد كردند، امّا حوادث بعدي كه چون زنجيرهاي منظم جهان را در كام خود كشيدند و كشف منبعي مشترك براي اين همه آفت و بلا در عرصههاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي و آموزشي، جاي ترديدي باقي نگذاشت كه جنود ابليس (فراماسونري جهاني و صهيونيسم بين الملل) براي سلطه از برنامهاي مدوّن و دستورالعملي پذيرفته شده تبعيت كرده و مرحله به مرحلة آن را به اجرا ميگذارند. مگر جز اين است كه امروزه، پراكندگي و آشفتگي سياسي ـ اجتماعي، سلطة اشرار بر سازمانهاي جهاني و اخذ انحصارهاي ويژه، انزواي طالبان حق و حقيقت و پيروان اديان حقيقي بر گسترة زمين سايه افكنده است.

طيّ همة سالهاي گذشته و به تدريج، همة ملل و اقوام مبتلا به فساد اخلاقي، ماترياليسم، سكولاريزم و پراكندگي شدند و در اشتغال مداوم براي دستيابي به قوت لايموت و در ميان خلجانات و هيجانات مداوم ملّي و منطقهاي همة مجال شناسايي خصم اصلي و پنهان را از دست دادند اقوام مبتلا و آشفته همواره انگشت اتهام به سوي مبتلاياتي چون خود دراز كردند. از اين طريق، همة ثروت و قدرت جهان در دست جماعتي محدود، بيرحم و شرور در انحصار آمد، چنانكه بر اساس گزارش سازمان توسعة انساني وابسته به سازمان ملل متحد در سال 1992 م. يك پنجم جمعيت جهان با بيشترين ثروت مالك 7/82 درصد كلّ ثروت دنيا هستند، در حالي كه بقيه يعني چهار پنجم جمعيت جهان با كمترين ثروت تنها يك چهارم درصد كل ثروت جهان را در اختيار دارند.

سران پشت پردة تأسيس حكومت جهاني براي از بين بردن قدرتهاي كوچك ملّي و منطقهاي در سراسر جهان و متمركز كردن قدرت‌هاي، نظامي و سياسي جهان در دست جماعتي محدود، آمريكا را به عنوان بازوي اجرايي اهداف خود برگزيدند و به كمك آن به تمامي اهداف مرحلهاي خود رسيدند.

اطلاعات حاكي از آن است كه ارتش سركوبگر آمريكا در حال حاضر، روزانه، 1,250,000,000 دلار هزينة نظامي بر جهان تحميل ميكند. اين همه در حالي است كه در هر دقيقه ,2,000,000  دلار در جهان براي عمليات نظامي هزينه ميشود. شايد جالب باشد كه بدانيد هزينة تنها يك موشك اسپارو معادل هزينة غذايي يك مدرسه با هزار نفر دانش آموز ظرف مدت پنج سال است و با متوقف كردن تنها سه ساعت جنگ، ميتوان بيماريهاي قاتل سالانه چهار ميليون كودك در جهان را از ميان برد.

شايان ذكر است هزينة نظامي آمريكا در سال 2007م. 440 ميليارد دلار بوده كه 120 ميليارد آن مربوط به عراق و افغانستان بود.

موضوع «كشتار خاموش» ساكنان زمين و به حداقل رساندن اين جمعيت و غلبه دادن جماعتي خاص بر عموم مردم جزو برنامههاي دائمي سران مخفي و مؤسسان حكومت جهاني بوده است.

در روزگاري نه چندان دور تجربة يكصد و بيست سال عمر براي عموم مردم عمري طبيعي و معمولي بود در حالي كه امروزه، در سراسر گيتي، مردان و زنان در پنجاه سالگي فرسودگي و پيري را تجربه ميكنند و براي ديدار عزرائيل لحظه شماري ميكنند و همگان نيز آنها را پير و سالخورده و از كار افتاده ميشناسند.

تباه شدن حرث و نسل، آلودگي آب و نان، تحميل غذا و داروي رنگين امّا مسموم در كنار بسياري از ترفندها، عمر عمومي ساكنان زمين را به 50% عمر طبيعي كاهش داده است.

سران سازمانهاي مخفي از همة حيلهها براي اين منظور بهره جستهاند. آنها با طرح پروژة يوژنيكس يا همان علم به نژادي، همة تلاش خود را مصروف عقيمسازي مردم جهان، ممانعت از تولد و كنترل زاد و ولد كردند و با همة قوا اين پروژه را بر كشورهاي شرقي، مذهبي تحميل نمودند.

در سال 1927 م. بنياد راكفكر، اين پروژه را كليد زد و در اوّلين اقدام در سال 1965 م. در پرتوريكو 35% از زنان زايا را عقيم ساخت.

در ادامة همين پروژه، در سالهاي مختلف، تزريق واكسنهايي را بر مردم تحميل كردند كه قبل از آنكه آنها را در برابر بيماريها مصون سازد، موجب مرگ تدريجي آنها شد. چنانكه:

در سال 1990 م. سازمان بهداشت جهاني سازمان ملل طيّ برنامهاي واكسيناسيون ميليونها زن بين 15 تا 45 سال را در كشورهاي نيكاراگوا، مكزيك، فيليپين به بهانة پيشگيري از ابتلاها به بيماري تتانوس به اجرا درآورد. يك سازمان كليسايي كاتوليك Gomite Pro Vida Do Mexico كه به اين پروژه مشكوك شده بود واكسنها را تست كرد و متوجه شد كه اين واكسنها حامل Human Chorionic gonadotropin موجب نازايي زنان مورد تزريق واكسن شده است.

بعدها معلوم شد، بنياد راكفكر، شوراي جمعيت راكفكر و بانك جهاني به عنوان حامي CGIAR (گروه بين المللي) به همراه انيستيتوهاي سلامت ملي از سال 1972 در قالب يك پروژة بيست ساله در خصوص توليد واكسن كورتاژ حامل تتانوس براي سازمان بهداشت جهاني سازمان ملل اقدامي پنهاني داشته است. دولت نروژ هم 41 ميليون دلار براي اين پروژه هديه نموده است.
جنگ بيوتكنولوژيك تنها بخشي از پروژة كشتار خاموش است.

بنا به نظر پرفسور «فرانسيس بويل» كه قانون سلاحهاي بيوتكنولوژيك ضدّ تروريسم كنگرة آمريكا را نوشته است، پنتاگون بخشي از دو دستور العمل استراتژي ملّي بوش در سال 2002 م. مبني بر پيشبرد جنگ بيولوژيك و پيروزي در آن را دنبال مينمايد و مينويسد كه حكومت فدرال ايالات متحدة آمريكا از سال 2001 تا 2004 در ارتباط با مطالعات تحقيقات مربوط به جنگهاي بيولوژيكي 5/14 ميليارد دلار هزينه نموده است.

ريچار ابرايت Richard Ebright بيولوژيست دانشگاه راجرز معتقد است كه در حال حاضر در آمريكا بيش از 300 مؤسسة علمي و حدود 12000 واحد در حال ارتباط با جنگهاي بيولوژيك فعاليت ميكنند.

مارگاريت سانگر Margaret Sanger «بنيانگزار مؤسسة بين المللي تنظيم خانواده» و از دوستان نزديك راكفلرها در سال 1939 م. در هارلم، پروژهاي را به اجرا گذارد. (پروزنگي) در نامهاي به يكي از دوستانش ضمن تشريح اين پروژه اعلام آرزوي نابودي نژاد سياه ميكند.1

در سال 2001 م. شركت بيوتكنولوژيكي Epicyte اعلام داشت: به روش مهندسي ژنتيكي ذرتي را توليد نموده است كه كشندة اسپرم و عقيم سازي مردان است. وزارت كشاورزي آمريكا حامي توليد ذرت عقيم كننده بود.

بد نيست بدانيد كه طيّ 20 سال اخير، توسط پژوهشگران كمپانيهاي بزرگ چند مليتي داروسازي 30 نوع بيماري جديد خلق و به جان مردم جهان افكنده است. اين ويروسهاي مرگبار كه از جملة آنها ايدز و آنفولانزاي خوكي را ميتوان نام برد. در حالي كه به كشتار مردم مشغول ميشوند، ميلياردها دلار به جيب كمپانيهاي داروسازي ميريزند. فروش دارو و عرضة واكسنهاي به ظاهر باز دارنده و توزيع شده سالانه بيش از 500 ميليارد دلار به حساب تعداد محدودي كمپاني داروساز ميريزند.

چنانكه امروزه شاهد هستيد پس از آنكه اضطراب آنفولانزاي خوكي جهاني شد، چشمها به واكسن اين ويروس دوخته شده.

روزنامة ملي گارته تركيه از قول آقاي راوني كيلده اعلام كرده كه آمريكا پيرو نشست بيلدربرگ در 15 مي 2009 م. با طرح هنري كسينجر وزير امور خارجة آمريكا، تصميم گرفته است بدون هزينه (جنگ) و حتي با كسب درآمد ميلياردها دلار يك سوم مردم جهان را نابود كند. آنها حتي سازمان بهداشت جهاني را زير فشار قرار دادهاند تا اين واكسن را در سطح جهان گسترش دهند. هيچ كس نميتواند بپذيرد سالهاي آينده اين واكسن چه اثراتي خواهد داشت. آمريكا به نوعي شركتهاي سازنده را از مسئوليت فارغ كرده است.

نخستين پردة اين سناريو را وزير سابق بهداشت فنلاند بازي كرد و در آن مدعي شد كه ويروس آنفولانزا را مقامات آمريكايي سنتز كرده تا نيمي از مردم جهان را نابود كنند.

«راوني كيلده» به طور مشخص از هنري كسينجر، وزير امور خارجة اسبق آمريكا نام برده و او را عامل اصلي اين توطئة جهاني معرفي مي‌كند.

«كيلده» مدعي شده كه آمريكا مي‌خواهد، يك سوم مردم جهان را بدون هزينه و جنجال نابود و بابت فروش واكسن به كشورهاي جهان ميليارد دلار را به خزانة آمريكا سرازير كند.

اين مقام اروپايي ادعاي بزرگتري هم دارد و بر اين باور است، سازمان بهداشت جهاني تحت فشار آمريكا ناچار شد كه اين عارضه مصنوعي را به عنون يك بيماري به جهان معرفي كند و از كشورهاي جهان بخواهد براي درمان و واكسن آن اقدام كنند.

پس از آن روزنامة آلماني «بيلد» به ميدان آمده و از قرارداد شركت «گلاسو اسميت كلاين» با دولت آلمان، براي تهية واكسن اين بيماري افشاگري كرده و تأكيد مي‌كند كه اين قرارداد دو سال پيش از شيوع بيماري، بين دولت آلمان و اين شركت امضا شده است!

روزنامة «الاخبار» لبنان با در كنار هم گذاشتن اين اخبار و تحليل‌ها به نقل از شاهين، سخنگوي وزارت بهداشت مصر نوشت: اگر اين اخبار درست باشد با يك توطئة جهاني روبه‌رو هستيم، زيرا تاكنون هيچ كس ماهيت واقعي ويروس آنفولانزاي خوكي را معرفي نكرده است.

تلويزيون مصر نيز به نقل از اين مقام بهداشتي گزارش داد: ما نيز گمان مي‌كنيم، موضوع فراتر از يك بيماري بوده و جهان بمباران بيولوژيكي شده است.

«آدريان گيبس» دانشمند ويروس شناس استراليا نيز گفته كه اين ويروس ماهيت ويروس طبيعي را ندارد و در آزمايشگاه‌هاي مخفي به آن دست يافته و عمداً آن را منتشر كرده‌اند؛ او اين اطلاعات را در مجله تخصصي ويروس شناسي «ويرولوژي» نيز منتشر كرده است.

روزنامة اتريشي «يان بيرگر ميستر» نيز همة پرده‌ها را دريده و اين گونه افشاگري كرده كه سازمان بهداشت جهاني، سازمان ملل متحد، باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا و لابي صهيونيستي مالك بانك‌هاي زنجيره‌اي و بين المللي از جمله «ديويد راتشلد»، «ديويود راكفلر» و «جورج سوروس» در پشت پرده انتشار بيماري آنفزولانزاي خوكي هستند.

و در پايان سايت خبري «المحيط» نيز گزارش داد: گروهي از كارشناسان متخصص ويروس با انتشار گزارش‌هايي در مجلات علمي مدعي شده‌اند، آنچه در سال 1918 م. موجب مرگ بيش از هشت ميليون انسان در اروپا شد، ويروس آنفولانزاي طيور بوده و آنچه اكنون در حال شيوع در جهان است، مشابه از آن ويروس بوده و در تركيب زنجيره‌هاي وراثتي آن دست كاري شده و بيماري‌زايي آن به مراتب بيشتر شده است.

هر چند هنوز شواهد مستند يا مستدلي مبني بر درستي اين ادعاها ارائه نشده، امّا طرح گستردة آن مي‌تواند بر افكار عمومي جهان تأثير جدّي داشته باشد؛ البته نبايد فراموش كرد كه درستي يا نادرستي اين فرضيات، تأثيري بر آثار كشندة اين ويروس كه اكنون دغدغة اوّل سلامتي در جهان به شمار مي‌رود، ندارد.2

هيچ بعيد نيست كه به زودي سران ائتلاف صليب و صهيون در عملياتي انتحاري و از ترس از دست رفتن آخرين فرصتها حكومت خونبار جهاني را اعلام كنند و با راه انداختن بلوايي جهاني آرزوي دراز خود را صورت واقعي ببخشند.

با توجه به آنكه شيعه خانة حضرت صاحب الزّمان(ع) تحت حمايت آسماني نقش مهمي را در آيندة جهان و تاريخ آينده ايفا ميكند، لازم است بيش از پيش دربارة استقلال علمي، فرهنگي و اقتصادي بيند شد و مردم بيش از پيش متوجه دستهايي باشند كه سعي در بسط تفرقه و تشتت ميان مردم و فتنهگري دارند.

در اين ميان وظيفة سازمانها و نهادهاي فرهنگي سنگين است.

اسماعيل شفيعي سروستاني
88/9/20
راديو معارف

پينوشتها:
1.    WWW.blachgenocid.org/negro.html.
2.   
عصر ايران، 19/9/88

 

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!