ندای اسمانی؛اوای بلند جبراییل

1
photo_2015-07-16_00-31-36.jpg

ابو بصیر نقل میکنداز :

ابی جعفر محمّد بن علیّ (امام باقر) علیهما السّلام که آن حضرت فرمود: آنگاه که آتشی از [جانب] خاور دیدید که همچون (هردي): رنگ زرد و سرخ- سهمناك است که سه روز یا هفت روز سر میکشد بانتظار فرج آل محمّد باشید (در بعضی از نسخهها است: (منتظر فرج بظهور قائم علیه السّلام باشید) ان شاء اللَّه عزّ و جلّ که خداوند عزیز است و حکیم. سپس فرمود: صیحه بجز در ماه رمضان نخواهد شد [زیرا ماه رمضان] ماه خدا است [و صیحه در آن ماه است] و آن صیحه جبرئیل است که برین مردم میزند.سپس فرمود: آواز دهندهاي از آسمان بنام حضرت قائم آواز میدهد و هر که در خاور و باختر است میشنود، خفتهاي نماند مگر آنکه بیدار شود، و ایستادهاي نماند مگر آنکه بزانو در میآید، و نشستهاي نماند مگر آنکه از وحشت آن صدا بر دو پاي خود بایستد، پس خدا رحمت کند کسی را که از آن صدا عبرت بگیرد و پاسخ گوي آن شود که صداي نخستین صداي جبرئیل و روح الأمین است.سپس فرمود آن صدا در ماه رمضان در شب جمعه شب بیست و سوّم خواهد بود و تردیدي در این نداشته باشید و بگوش بسپارید و فرمان برید و در پایان روز صداي شیطان ملعون بلند میشود که فریاد میزند: هان که فلانی مظلوم کشته شد تا مردم را بتردید اندازد و گرفتارشان کند آن روز چه افرادي که در شک و حیرت خواهند افتاد و بآتش سرازیر خواهند شد، پس آنگاه که صدا را در ماه رمضان شنیدید تردیدي نداشته باشید که آن صداي جبرئیل است و نشانهاش آنکه بنام قائم و نام پدرش آوازي دهد که دوشیزگان پس پرده میشنوند و پدر و برادرشان را تحریک و تشویق میکنند که خروج کنند. و فرمود: این دو صدا پیش از خروج حضرت قائم بناچار باید باشد یک صدا از آسمان که صداي جبرئیل است [بنام صاحب )الامر و نام پدرش] و صداي دوم از زمین است (در بعضی از نسخهها: و صدائی از زمین است) و آن صداي شیطان ملعون است که نام فلانی را میبرد و اینکه او مظلوم کشته شد و میخواهد تا فتنهاي بر پا کند پس شما باید از صداي نخستین پیروي بکنید و مبادا که از صداي آخرین بشکّ و ریب افتید.و فرمود: حضرت قائم قیام نمیکند مگر هنگامی که مردم را ترسی سخت فرا گرفته باشد و زمین لرزهها و گرفتاري و بلاء دامنگیر
مردم شود و پیش از اینها بیماري طاعون فرا رسد و شمشیري برّان در میان عرب باشد و اختلاف سختی بمیان مردم افتد آنچنان که دینشان پاشیده گردد و حالشان دگرگون شود تا آنجا که هر صبح و شام آرزوي مرگ کنند از بس مردم آزار بینند و بجان یک دیگر میافتند.خروج آن حضرت هنگامی است که مردم از اینکه فرجی به بینند مأیوس و ناامید گردند اي خوشا بحال آنکه آن روزگار را درك کند و از یاران آن حضرت باشد و واي و تمام واي بر کسی که با او ستیزد و با او و با دستورش مخالفت ورزد و از دشمنانش شود.و فرمود: چون آن حضرت خروج کند قیام کند بامر نو و کتاب نو و روش نو و حکومت نو که بر عرب سخت آید و کاري بجز کشتن نباشدش کسی را مهلت ماندن نمیدهد و در اجراي امر خدا از سرزنش هیچ سرزنشکنندهاي نهراسد.سپس فرمود: هنگامی که فلان طائفه در میان خودشان باختلاف افتادند در چنین وقت بانتظار فرج باشید و فرج شما نیست مگر در اختلاف فلان طائفه همین که اختلاف نمودند بانتظار صیحهاي که در ماه رمضان میشود باشید و منتظر خروج قائم علیه السّلام باشید که خداوند هر آنچه را که بخواهد انجام میدهد.و قائم هرگز خارج نخواهد شد و آنچه را که دوست میدارید نخواهید دید تا آنگاه که فلان طائفه در میان خودشان اختلاف اندازند و چون چنین شود مردم در باره آنان بطمع افتند و اختلاف کلمه روي دهد و سفیانی خروج کند.و فرمود: فلان طائفه بناچار باید بحکومت برسند و همین که بحکومت رسیدند و سپس اختلاف نمودند حکومتشان از یکپارچهگی بیفتد و کارشان پراکنده شود تا آنکه خراسانیّ و سفیانیّ بر آنان خروج کنند این یک از خاور و آن یک از باختر همچون دو اسب میدان مسابقه بسوي کوفه پیشتازي کنند این از این سو و آن از آن سو تا آنکه نابودي فلان طائفه بدست آن دو انجام پذیرد آنچنان که یکنفر از آنان را باقی نگذارند. سپس آن حضرت فرمود: خروج سفیانیّ و یمانیّ و خراسانیّ در یک سال و یکماه و یک روز خواهد بود با نظامی که گوئی برشته
کشیده شده است بدنبال هم شود و از هر سو هیبت فراگیر شود واي بر کسی که با آنان ستیزد و در میان پرچمها راهنمونتر از پرچم یمانیّ نباشد تنها او پرچم هدایت خواهد بود زیرا بصاحب شما دعوت خواهد کرد، پس هنگامی که یمانیّ خروج کرد خرید و فروش اسلحه بر مردم و بر هر مسلمانی حرام خواهد بود و چون یمانیّ خروج کرد باید بسوي او نهضت کنی که پرچمش پرچم هدایت است و بر هیچ مسلمانیّ روا نباشد که از آن پرچم روي بگرداند و هر کس که چنین کند او از اهل آتش است زیرا او بحقّ و براه راست دعوت خواهد کرد. سپس مرا فرمود: از دست رفتن حکومت فلان طائفه همچون شکستن کاسه سفالین باشد و همچون کسی که کاسه سفالین بدستش باشد و در حال قدم زدن از آن غفلت نماید ناگهان کاسه از دستش افتاده و بشکند و چون از دستش افتاد بخود آید و آه حسرت بکشد، حکومت آنان نیز این چنین خواهد بود که بکلّی در خواب غفلت فرو رفته باشند. و امیر المؤمنین علیه السّلام بر فراز منبر کوفه فرمود: که خداي عزّ و جلّ ذکره در مقدّراتش مقدّر فرمود و حکم حتمی صادر )  کرد که چارهاي بجز از وقوعش نیست که بنی امیه را آشکارا با شمشیر بگیرد و فلان طائفه را ناگهان و آن حضرت فرمود: آسیائی باید بگردش در آید و همین که کاملا بگردش افتاد و پابرجا شد خداوند بندهاي سنگ دل و بیاصل و نسب را بر انگیزد که پیروزي بهمراه او باشد یارانش با موهاي دراز و سبیلهاي کلفت و جامههاي سیاه در بر، و پرچمهاي سیاه
بدست داشته باشند، واي بر کسی که با آنان ستیزد که بیملاحظه آنان را بکشند. بخدا قسم گوئی آنان را میبینم و کارهاشان و آنچه بدکاران و عربهاي ستمگر از دست آنان میبینند در پیش چشم من است خداوند آنان را که مهري در دلشان نیست بر ایشان مسلّط میکند و در شهرهاي خودشان که در کنار فرات است شهرهاي ساحلی و بیابانی، ایشان را بیمحابا میکشند بجزاي آنچه که کردهاند و پروردگار تو به بندگانش ستم روا ندارد.

غیبت نعمانی،باب 14،ح13

Loading

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!